Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa.

Dela din kunskap och erfarenhet med oss

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.


AKTUELLT

Save the date – SPF Digital konferens 4 oktober 2022

Socialpsykiatriskt perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa

Klara programpunkter och medverkande – fler medverkande presenteras längre fram

  • 30 år med Socialpsykiatriskt Forum Mikael Sandlund Umeå Universitet
  • Anhörigas möte med psykiatrisk vård och hur kan en nationell anhörigstrategi bidra till utvecklingen? Karin Gavelin Socialstyrelsen, Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm, Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga (Nka)
  • Brukarundersökningar och revisioner – från nyhet till nytta Nils Stenström, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Beatrice Ikonen Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
  • Kärnfrågor för patienter, anhöriga och professionella som kan sporra forskare och finansiärer Marie Östergren, Christel Hellberg (SBU)
  • Nationell strategi för psykisk hälsa Kristina Sinadinovic Socialstyrelsen
  • Psykisk ohälsa och återhämtning i pandemitider utifrån ett socialpsykiatriskt perspektiv Conny Allaskog, ordförande Nationell samordning för psykisk hälsa (NSPH)
  • Panelsamtal: Framtidsspaning ur ett socialpsykiatriskt perspektiv Anders Printz, Fredrik Hjulström (fler namn tillkommer)

Anmälan genom att klicka på länken nedan. Har du frågor skicka ett mail till info@socialpsykiatrisktforum.nu


Socialpsykiatriskt Forum 30 år 2022!

Vid en nationell konferens under rubriken: ”Samling för socialpsykiatri” var det flera röster som betonade vikten av ett tvärvetenskapligt forum vilket resulterade i att föreningen bildades i november 1992.


Strategi för socialpsykiatriska frågor

Under föregående verksamhetsår påbörjades med att göra en strategisk plan för att sätta de socialpsykiatriska frågorna på agendan i linje med Socialpsykiatriskt Forums vision. En viktig komponent är våra arrangemang, utveckling av nätverk för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vill ni veta mer om vårt arbete så håll utkik här på hemsidan och på vår Facebooksida. Den nya styrelsen kommer att arbeta aktivt med dessa frågor under året.


Kommande aktiviteter

En del av Socialpsykiatriskt Forum aktiviteter är webbaserade seminarier. Just nu pågår planering inför 2022 års aktiviteter – mer information och datum publiceras successivt.


Theme: Overlay by Kaira