Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa.

Dela din kunskap och erfarenhet med oss

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.


AKTUELLT

Välkomna på Forums årsmöte!

Vi vill hälsa alla våra medlemmar och andra intresserade välkomna till Socialpsykiatriskt Forums digitala årsmöte 2021. 

Tisdagen den 16 mars, kl. 15.00-16.00, samlas vi för att tillsammans gå igenom året som gått, bestämma inriktningen för föreningens verksamhet under kommande verksamhetsår och väljer ledamöter till styrelsen och valberedningen. Årsmötet genomförs med Teams och för att delta på mötet behöver du anmäla dig till: info@socialpsykiatrisktforum.nu. 


Seminarieserie; Socialpsykiatriskt perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa

Under vintern 2020 inledde Socialpsykiatriskt Forum en webbaserad seminarieserie i samarbete med Studiefrämjandet Fyrbodal och Utbildningscenter Väst med stöd av Västra Götalandsregionen.

Kommande seminarier 2021

Under vintern och våren arrangerar Socialpsykiatriskt Forum ytterligare tre kostnadsfria webbaserade seminarier. Information och länk till anmälan finns nedan för respektive seminarietillfälle.

25 februari kl 14.30-16.00
Anhörigas möte med psykiatrisk vård och deras betydelse vid återhämtning


Att vara anhörig till person med psykisk ohälsa kan många gånger vara förenat med svårigheter, men anhöriga kan också vara betydelsefulla för den som drabbats. Vid seminariet kommer vi prata om forskning inom området och egna erfarenheter. Vilka erfarenheter har anhöriga av bemötande från personal inom psykiatrisk vård och vad kan vara betydelsefullt i bemötande och känner man sig delaktig i vården? På vilket sätt kan anhöriga vara betydelsefulla vid återhämtning ur den drabbades perspektiv?

Medverkande: Mats Ewertzon, Ingrid Lindholm och Zophia Mellgren


25 mars kl 17.00-19.00
Mental Health Promotion – samhällets inflytande i ett hälsofrämjande perspektiv

Vad samhället – politiska beslutsfattare och samhällets representanter – bör ta hänsyn till på ett hälsofrämjande, respektfull och etisk ansvarsfullt sätt. Om att respektera identitet, självrespekt och värdighet. Att främja egenmakt och motverka hjälplöshet. Respekt för människans behov av och sökande efter mening, främja sociala samband och underlätta känslan av social signifikans.

Medverkande: Wolfgang Rutz, Zophia Mellgren, Kristina Videla och Marie Åsberg


27 maj kl 14.00-15.30
Vilka belägg finns för att det funkar och vad innebär evidens?


Att olika insatser skall vara evidensbaserade har blivit alltmer omtalat de senaste åren. Vid seminariet pratar vi vad evidens innebär och varför det har blivit allt viktigare? Ex på vanligt förekommande insatser med stark, svag och okänd evidens. Hur man värderar om en insats är effektiv och om det räcker med att värdera effekten. Dialog och diskussion kring för- och nackdelar med evidens.

Medverkande: Mats Ewertzon och Nils Stenström

Theme: Overlay by Kaira