Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa.

Dela din kunskap och erfarenhet med oss

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.


AKTUELLT

Välkomna på Forums årsmöte!

Vi vill hälsa alla våra medlemmar och andra intresserade välkomna till Socialpsykiatriskt Forums digitala årsmöte 2021. 

Tisdagen den 16 mars, kl. 13.00-14.30, samlas vi för att tillsammans gå igenom året som gått, bestämma inriktningen för föreningens verksamhet under kommande verksamhetsår och väljer ledamöter till styrelsen och valberedningen. Årsmötet genomförs med Teams och för att delta på mötet behöver du anmäla dig till: info@socialpsykiatrisktforum.nu. 


Seminarieserie; Socialpsykiatriskt perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa

Under vintern 2020 inledde Socialpsykiatriskt Forum verksamhetsårets webbaserade seminarieserie

12 november Arbetets värde – en konkret väg till återhämtning Hur ser sysselsättningen ut för utsatta grupper idag i Sverige? Vad behöver utvecklas och hur kan vi skapa inkluderande arbetsplatser? Under seminariet gavs en övergripande bild av nuläget på arbetsmarknaden för personer med psykiska funktionsnedsättningar och de utmaningar som finns. IPS (Individual placement and support) är en evidensbaserad metod som är viktig del i utvecklingsarbetet. Metoden presenterades under seminariet och Alex med egen erfarenhet av stöd genom IPS berättade om vägen mot arbete och studier och vad det betytt i dialog med sin arbetsspecialist.

3 december Samverkan – brukare- och närståendeinflytande Vid seminariet presenterades olika perspektiv på brukar- och närståendeinflytande, samverkan, makt, samt närståendes betydelse vid återhämtning. Efter prestationen avslutades seminariet med dialog med deltagarna och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kommande seminarier 2021

Under vintern och våren arrangerar Socialpsykiatriskt Forum ytterligare tre webbaserade seminarier. Information och länk till anmälan kommer att fyllas på successivt för respektive seminarietillfälle.

Mental health promotion – samhällets hälsofrämjande möjligheter i ett holistiskt perspektiv

25 mars kl 17.30-19

Medinflytande och återhämtning – möjligheter och hinder


22 april

Vilka belägg finns för att funkar? – vad innebär evidens?


27 maj

Theme: Overlay by Kaira