2009

Bok –skäms på rätt sätt

2009-12-29

Johan Beck-Friis, psykoanalytiker och läkare, kommer med en bok som behandlar skammens beståndsdelar, enligt en artikel i Dagens Nyheter.

Stöd till utsatta barn

2009-12-28

Utsatta barn lämnas utan stöd, skriver barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg i en artikel under ”Brännpunkt” i Svenska Dagbladet (SvD).

Kapitel om hjälpmedel

2009-12-27

I boken ”Psykiatri för baspersonal” finns ett kapitel om hjälpmedel för människor med psykisk funktionsnedsättning, tipsar Hjälpmedelsinstitutet om på sin hemsida.

Nyhetsbrev – Like Minds – nr 39

2009-12-22

“Like Minds, Like Mine” arbetar för att komma åt stigmatisering och diskriminering med koppling till psykisk ohälsa. Verksamheten finns på Nya Zeeland och är statligt finansierad.

Ökat stöd till personliga ombud

2009-12-18

Statsbidraget för verksamheten personligt ombud (PO) höjs och uppdraget utökas, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Socialtjänstforum 2010

2009-12-17

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, annonserar om en kommande konferens i Göteborg. Konferensen belyser olika aspekter av brukarmedverkan.

Statistik över hjälpmedelsanvändning

2009-12-16

Hjälpmedelsinstitutet publicerar en rapport med statistik över hjälpmedelsanvändning.

150 miljoner till psykiatrisk heldygnsomsorg

2009-12-15

Under kommande tre år ska 150 miljoner kronor gå till att förbättra vården för patienter i psykiatrisk heldygnsvård, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

”Är du knäpp, eller?” DN 4

2009-12-11

Dagens Nyheter (DN) avslutar i och med den fjärde delen artikelserien som går under rubriken "Är du knäpp, eller?"

Tidpunkt för LSS-propositionen

2009-12-11

LSS-propositionen beräknas komma i mars 2010, skriver STIL på sin hemsida.

Kampanjlän i attitydprojektet

2009-12-10

Myndigheten för handikappolitisk samverkan, Handisam, meddelar att kampanjlänen där det kommer att satsas extra är utsedda.

Förstärkt vårdgaranti visar effekt

2009-12-10

Väntetiden till barn- och ungdomspsykiatrin har förkortats i nästan hela landet, meddelar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på sin hemsida.

”Är du knäpp, eller?” DN 3

2009-12-09

Dagens Nyheter (DN) fortsätter artikelserien som går under rubriken "Är du knäpp, eller?"

”Är du knäpp, eller?” DN 2

2009-12-09

Dagens Nyheter (DN) fortsätter artikelserien som går under rubriken "Är du knäpp, eller?"

"Är du knäpp, eller?" 1

2009-12-08

Dagens Nyheter (DN) inleder en ny artikelserie under rubriken "Är du knäpp, eller?"

Rapport om PO från VG-län

2009-12-08

I rapporten ”När maskorna i skyddsnäten är grova ställs större krav på PO” finns information om verksamheten med personligt ombud i Västra Götalands län.

Nytt om NU! nr 10-2009

2009-12-08

Detta nummer av Nytt om NU har temat barn i rollen som anhörig vid psykisk sjukdom. NU-enheten står för ” Enheten för nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder”.

Deklaration barnkonferens

2009-12-07

I Vilnius har EUFAMI hållit en konferens på temat "The Forgotten Children" varifrån ett uttalande har gjorts.

Arma själar i DN – reaktion 4

2009-12-07

Åter finns en artikel, rubricerad som ”reaktioner på DN:s artikelserie ´Arma själar´”, att läsa i Dagens Nyheter. För denna ”reaktion”, den fjärde i raden, står Birgitta Rydberg, FP-märkt sjukvårds- och kulturlandstingsråd i Stockholm.

Helen Glover i Paris

2009-12-07

Helen Glover, från Australien, som medverkade vid Möjlighetens metoder; Socialpsykiatriskt Forums årskonferens 2007, kommer att medverka vid en konferens i Frankrike i februari nästa år.

Konferens om hjälpmedel

2009-12-07

"Hjälpmedel en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet" är Handikappförbundens projekt, vilket den 29-30 januari 2010 bjuder in till konferens om framtida arbete med hjälpmedelsfrågor.

Psykiatri- och äldrefrågor på nätet

2009-12-04

Uppdraget, att skapa en webbplats där kunskap kring psykiatri- och äldrefrågor ska samlas, har givits till Socialstyrelsen av regeringen. Webbplatsen ska stå för aktuell och relevant kunskap och fungera som ett pedagogiskt verktyg, enligt regeringens pressmeddelande.

Psykets historia – Göteborg

2009-12-03

Vid Göteborgs naturhistoriska museum invigs utställningen ”Psykets historia” den 12 december. Utställningen pågår under tiden 12 december 2009 – 28 november 2010.

Arma själar i DN-reaktion 3

2009-12-02

Ännu en artikel, rubricerad som ”reaktioner på DN:s artikelserie ´Arma själar´”, finns att läsa i Dagens Nyheter. För denna ”reaktion” står Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet. Han var också författare till en av grundartiklarna som reaktionerna syftar på. Johan Cullberg medverkar med ett ”svar direkt”.

Öppna jämförelser år 2009

2009-12-02

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården genom jämförelser mellan landstingen.

29 initiativ i Danmark

2009-12-01

Danmarks regering presenterar en plan för psykiatrin. Omfattande ekonomiska medel har avsatts till förstärkningar på en rad områden över en fyraårsperiod. Planen innehåller vad som benämns initiativ och de är 29 till antalet.

Strategi för anhörigstöd

2009-12-01

En ny bestämmelse i socialtjänstlagen anger att kommunerna ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Kommunerna behöver ha ett strategi för att genomföra detta, skriver Socialstyrelsen.

Tillsyn av samordning

2009-12-01

Vård- och omsorgsinsatserna till personer med psykisk funktionsnedsättning samordnas inte alltid mellan kommuner och landsting. Socialstyrelsen och länsstyrelserna driver därför ett projekt för att särskilt granska samordningen, skriver Socialstyrelsen på hemsidan.

Skaffa och behålla lönearbete

2009-11-30

Verksamheten i Umeå med metoden Supported Employment för arbetsrehabilitering har genomgått en ettårsuppföljning.

God socialpsykiatri 2010

2009-11-27

Tiden är inne att nominera kandidater till den årliga utmärkelsen "God socialpsykiatri"!

Arma själar i DN-reaktion 2

2009-11-26

Ytterligare en artikel, rubricerad som ”reaktioner på DN:s artikelserie ´Arma själar´”, finns att läsa i Dagens Nyheter. För denna ”reaktion” står Philip Brenner, underläkare i Stockholm.

Ifrågasatt rättssäkerhet

2009-11-26

Ett nytt ersättningssystem i Stockholm i kombination med införande av Lagen om valfrihetssystem kan göra att stödet för funktionshindrade med stort hjälpbehov försämras kraftigt, skriver Svenska Dagbladet.

Psykisk ohälsa och metabol sjuklighet

2009-11-24

En konferens hölls i oktober om psykiatripatienters behov av att få somatisk vård på samma villkor som befolkningen i övrigt.

Kortare vårdtider

2009-11-23

I Stockholm har vårdtiderna kortats inom den slutna psykiatrin, rapporterar Dagens Nyheter.

Stolthet & Fördom – AC

2009-11-23

Den nyutgivna boken ”Stolthet & Fördom: Möte med psykiatrin idag”, tillkommen på initiativ från psykiatriska kliniken i Skellefteå, har skrivits av tre journalister.

Konferens i Vilnius

2009-11-20

Den 26-27 november arrangerar EUFAMI konferensen "The forgotten children" i Litauen.

Inflytandesamordnare sökes

2009-11-20

Till Gästrikland söks två inflytandesamordnare. Uppgiften är, enligt annonsen, att skapa förutsättningar för ett reellt brukarinflytande på system-, verksamhets- och individnivå inom både landstingets och kommunernas verksamheter.

Arma själar i DN - reaktion 1

2009-11-20

”Psykiatrins problem handlar idag inte om ”samtal eller piller”, naturvetenskap eller humanvetenskap, politisk eller medicinsk styrning av psykiatrin, som man kan tro när man läser några av artiklarna i DN-serien ”Arma själar””. Så inleder Johan Cullberg en artikel, av DN, rubricerad som ”reaktioner på DN:s artikelserie ´Arma själar´”.

CEPI-konferensens presentationer

2009-11-19

Presentationerna från den konferens som Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) höll i Malmö den 11-12 november finns utlagda på nätet.

Plåster och bandage för själen

2009-11-19

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) länkar på sin hemsida till ett material för första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Disputation I Lund – om psykiatri

2009-11-18

Den 27 november disputerar Henrik Loodin vid sociologiska institutionen i Lund med avhandlingen ” Biografier från gränslandet - en sociologisk studie om psykiatrins förändrade kontrollmekanismer”.

Utvärdering av samverkan

2009-11-18

Rapporten ”Mellan människor och dokument: Att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri” av Lisbeth Lindahl, kommer från FoU i Väst. Samverkan mellan kommun och psykiatri är en viktig förutsättning för att människor med psykiska funktionshinder ska få sina behov tillgodosedda.

Brukare och anställda forskar

2009-11-18

Från Fokus i Kalmar län kommer en rapport, ”Anställda och brukare utforskar och värderar. - 50 kommun- och landstingsverksamheter för psykiskt funktionshindrade personer”, av Frida Johansson och Ritva Gough.

Arma själar i DN (6)

2009-11-16

I Dagens Nyheters serie av artiklar om den svenska "psykvården” följer en artikel av Sten Levander. Därtill har en sammanfattning av artikelserien publicerats.

På svenska om Supported Employment

2009-11-16

Arbetsboken om Supported Employment finns på svenska och kan laddas ner genom CEPI.

Distansutbildning om förebyggandets konst

2009-11-16

UPP-centrum vid Socialstyrelsen ger tillsammans med Örebro universitet en 7,5 poängs distansutbildning med start i december 2009 om förebyggande metoder, med speciell inriktning på förskola och skola.

Folkhälsa 2009

2009-11-13

Detta är den allra första rapporten med öppna jämförelser på folkhälsoområdet.

Arma själar i DN 5

2009-11-10

I Dagens Nyheters serie av artiklar om den svenska "psykvården” följer en artikel av Ann Heberlein.

Nytt om NU! nr 9-2009

2009-11-10

Detta nummer av Nytt om NU har sysselsättning som tema. NU-enheten står för ” Enheten för nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder”.

God boendemiljö

2009-11-09

Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram en skrift som belyser hur en god boendemiljö kan utformas för människor med psykisk funktionsnedsättning

Ansvarsfördelningsutbildning – SKL

2009-11-06

Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder utbildning om ansvarsfördelning mellan kommun och landsting när det gäller insatser för människor med psykiska funktionshinder.

Barnhälsa - konferenstema fortsättning

2009-11-06

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP) håller konferens i Malmö den 24 november. Konferensen är fulltecknad, men hålls även i Stockholm och Göteborg.

PO signalerar oro

2009-11-05

Teamet med personliga ombud i södra Dalarna uppmärksammar de konsekvenser förändrade sjukskrivningsregler får för långtidssjukskrivna människor; allra helst för dem med psykisk ohälsa.

Fördjupning om ”hemmasittare”

2009-11-04

En artikel i Dagens Nyheter om unga som inte går i skolan, se ”Hemmasittare i DN”, följs upp med en fördjupning. Där berättas om Niklas som efter flera års hemmavaro är på väg tillbaka till skolan.

Arma själar i DN 4

2009-11-03

I Dagens Nyheters serie av artiklar om den svenska "psykvården” följer en artikel av Martin Ingvar.

”Hemmasittare” i DN

2009-11-03

Dagens Nyheter belyser i en artikel att allt fler barn och ungdomar är hemmasittare - de kan bli hemma från skolan under lång tid. Ofta finns olika psykiatriska problem med i bilden. Enligt en kartläggning av Skolverket spelar också skolmiljön en viktig roll.

Nio miljoner till sysselsättning

2009-10-30

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att under innevarande år fördela nio miljoner kronor i statsbidrag som ska gå till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Patienternas barn -rapport

2009-10-28

Information från olika register ger en totalbild av föräldrar som har kontakt med den psykiatriska vården och deras barn. Studien har genomförts av Annemi Skerfving.

Mottagning för unga män

2009-10-28

Stadsmissionen i Stockholm tar emot unga män för samtal. Därigenom försöker man skapa en fredad zon för ynglingar som inte får ordning på livet. Om detta skrivs det i en artikel i Dagens Nyheter.

Arma själar i DN 3

2009-10-27

I Dagens Nyheters serie av artiklar om den svenska "psykvården” följer en artikel av Lotti Helström.

Barnhälsa - konferenstema

2009-10-27

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP) håller konferens i Malmö den 24 november.

Vågor av psykisk ohälsa?

2009-10-26

I en artikel i Svenska Dagbladet diskuterar idéhistorikern Karin Johannisson det hon anser vara ett medikaliserat samhälle.

Hjälpmedel i DN-artikel

2009-10-26

Dagens Nyheter uppmärksammar i ett reportage de tekniska hjälpmedel som finns för människor med psykisk funktionsnedsättning.

Socialpsykiatri.dk 5/2009

2009-10-23

Nummer 5/2009 har ”Kompetensutveckling” som tema. Socialpsykiatri ges ut av Videnscenter for Socialpsykiatri i Danmark.

Om evidens i SvD

2009-10-22

I Svenska Dagbladet löper för närvarande en serie av artiklar som kretsar omkring ”evidens”. Men vad handlar denna debatt om? I diskussionerna framträder olika åsikter om människan, om vad psykisk ohälsa är och var gränserna för kunskap går.

Arma själar i DN 2

2009-10-21

I Dagens Nyheters serie av artiklar om den svenska "psykvården” följer en artikel av Johan Cullberg.

IMS-konferens - 24 november

2009-10-20

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) håller årlig konferens den 24 november i Stockholm.

FoU-rapporter tillgängliga

2009-10-19

Alla rapporter som har publicerats av forsknings- och utvärderingsenheten (FoU-enheten) Psykiatri Södra Stockholm finns tillgängliga på nätet.

Temakväll psykiatri Stockholm

2009-10-19

Psykiatrin i södra Stockholm arrangerar temakväll den 5 november.

"Kokboken" nominerad

2009-10-19

”Kokboken” är framtagen av ett projekt som bedrivs av Hjälpmedelsinstitutet. Den var nominerad till Måltidsakademins tävling "Årets svenska måltidslitteratur".

Arma själar i DN 1

2009-10-15

I Dagens Nyheter inleds en serie artiklar om den svenska "psykvården”. Först ut är Karin Johannisson; idéhistoriker och författare.

Psykeveckan

2009-10-15

Under vecka 45 arrangeras Psykeveckan i Västerbotten, med arrangemang i Skellefteå, Umeå och Lycksele.

Evidensbaserad praktik - konferens

2009-10-15

Den 4 november hålls en endagskonferens om evidensbaserad praktik. Konferensen är avgiftsfri och riktar sig till chefer inom socialtjänsten. Som inbjudare står Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS).

Utvecklingsprojekt i sammanställning

2009-10-15

Projekt, med syfte att utveckla psykosociala och rehabiliterande insatser för människor med psykiska funktionsnedsättningar, och som startat under åren 2005-2006 med medel från Nationell psykiatrisamordning, har sammanställts av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) och Socialstyrelsen.

Översyn av tvångsvård

2009-10-15

Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (S 2008:09) har fått tillägg i sina direktiv.

Nyhetsbrev 3 2009

2009-10-14

Nyhetsbrev 3/2009 har skickats ut.

Mer nytt från Socialutskottet

2009-10-14

Betänkande 2009/10:SoU3 ”Vissa psykiatrifrågor m.m.” finns tillgängligt.

Kunskap om hjälpmedel

2009-10-14

i en studie genomförd på uppdrag av Hjälpmedels-institutet har beslutsfattare fått svara på frågor om vad de känner till om hjälpmedel för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Patientsäkerhet inom psykiatrin.

2009-10-13

Området patientsäkerhet inom psykiatrin belyses i en skrift som baseras på Socialstyrelsens granskningar.

Nytt från Socialutskottet

2009-10-06

Betänkande 2009/10:SoU2 ”En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning” finns tillgängligt.

Kurs om barn med beteendeproblematik

2009-10-06

UPP-centrum vid Socialstyrelsen ger tillsammans med Socialhögskolan vid Lunds universitet en kurs om 7,5 högskolepoäng med start i december 2009.

Konferens om utsatta kvinnor

2009-10-04

Den 15 oktober hålls en endagskonferens i Stockholm om hur våld mot kvinnor med psykisk funktionsnedsättning kan förebyggas.

Attityder ska förändras

2009-10-02

Kunskapen om och attityderna till personer med psykisk sjukdom måste förändras, säger regeringen i en artikel på Dagens Nyheters debattsida. Detta sker i samband med att ett nytt program läggs fram som ska förändra attityder.

Ny avhandling

2009-09-30

Karl Anton Forsberg lägger fram sin avhandling den 9 oktober på Vårdvetarhuset i Umeå.

PO-grupp rapporterar från USA

2009-09-29

En grupp personliga ombud åkte i våras på studieresa till New York och rapporterar om brukarstyrda personliga ombudverksamheter.

Vardagsliv och boendestöd den 26 oktober

2009-09-28

På eftermiddagen den 26 oktober bjuder FORSA in till salong om boendestöd.

Gå på CEPI-konferens utan kostnad

2009-09-25

Den 11-12 november håller CEPI konferens i Malmö Temat kommer att vara Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Konstfackseleven Odell berättar själv

2009-09-20

Anna Odell, elev vid Konstfack, berättar i Dagens Nyheter om hur man som konstelev kan komma på att iscensätta en spelad psykos.

Ny hemsida om barn som anhöriga

2009-09-18

Barn som anhöriga till föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa är huvudsaken på den nya hemsida som riktar sig till personal inom vård- och omsorgssektorn.

Kartläggning – hur förebygga ohälsa hos barn och unga

2009-09-18

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kartlagt hur landstingen och några kommuner arbetar i anslutning till barn och ungas psykiska hälsa.

"Riv murarna mellan barn- och vuxenpsykiatrin"

2009-09-16

Konferens hålls i Stockholm den 18 november arrangerad av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) på Socialstyrelsen. Konferensen vänder sig till den specialiserade psykiatrin, både barn/ungdoms- och vuxenpsykiatrin

Känsliga data kan bli sökbara

2009-09-14

Socialtjänstdatautredningens förslag kritiseras av flera remissinstanser, däribland Socialstyrelsen, rapporterar Ekot på Sveriges Radio. Förslagets genomförande skulle innebära att det för socialtjänsten blir sökbart på personnummernivå att få fram klienters politiska åsikter och etniska bakgrund.

Eskilstuna-konferens inställd

2009-09-11

Konferensen "Hitta rätt", som skulle hållits i Eskilstuna den 20-21 oktober är inställd.

Nationella riktlinjer för behandling av ångest och depressioner fördröjs

2009-09-10

Förslaget från Socialstyrelsen om att kognitivt inriktad samtalsbehandling ska vara förstahandsval vid ångest och depression möter massiv kritik.

Läs utdrag av Heberleins bok

2009-09-07

Anne Heberlein, teologie doktor och tillförordnad lektor vid Lunds universitet, utkom under året med boken "Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva". Boken har fått stor uppmärksamhet. Utdraget består av kapitlet "Väntrum" och består av 13 sidor.

Skolhälsovårdens metoder för att förebygga psykisk ohälsa - ny skrift

2009-09-03

En nationell inventering har genomförts av UPP-centrum, Socialstyrelsen, avseende skolhälsovårdens arbetssätt i fråga om psykisk ohälsa.

World mental health day 2009 i Stockholm

2009-09-02

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Handisam bjuder in till seminarium i Stockholm den 9 oktober.

Premiär för gästkrönikor

2009-09-01

På hemsidan för Socialpsykiatriskt Forum gör nu en rad gästkrönikörer sitt intåg.

Nytt från NU-projektet ute

2009-09-01

Enheten för nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder inom Socialstyrelsen ger regelbundet ut ett nyhetsbrev.

Bör föräldrars bristande omsorg kriminaliseras?

2009-08-30

Vad som ska hända då barn och unga inte får tillräcklig omsorg av föräldrarna har tagits upp på DN Debatt i två artiklar.

Socialpsykiatri.dk 4/2009

2009-08-27

Nummer 4/2009 har ”God socialpsykiatrisk praksis” som tema. Socialpsykiatri ges ut av videnscenter for socialpsykiatri.

Slutenvårdens problem uppmärksammas av media

2009-08-23

Dagens Nyheter tar i en flersidig artikel upp problem inom den psykiatriska slutenvården.

Inte bara flickor som skadar sig själva

2009-08-23

En ny studie visar att antalet pojkar som skadar sig själva är större än man tidigare trott. Av de tillfrågade 14-15-åringarna var det 40 procent som skadat sig själva, rapporterar Dagens Nyheter.

Årskonferens CEPI

2009-08-19

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser, CEPI,håller sin årskonferens i Malmö den 11-12 november.

Grön omsorg ökar

2009-08-17

Människor med sociala problem och funktionshinder erbjuds sysselsättning på lantgårdar runt om i landet, rapporterar Morgonekot i Sveriges Radio.

Om psykiatri på ledarplats i Dagens Nyheter

2009-08-12

Hanne Kjöller skriver på ledarplats i Dagens Nyheter att hon anser det stora sveket mot patienter som vårdats inom psykiatrin inträffar efter utskrivningen från denna vård.

Psykiatrin kritiseras av riksrevisionen

2009-08-10

Riksrevisionen har granskat de tillfälliga statliga bidrag som gått till psykiatrin under åren 2000 till 2007.

Sponsormedel leder till ifrågasättanden

2009-08-10

Patientföreningar tar emot ekonomiska medel från läkemedelsindustrin, skriver Dagens Nyheter och presenterar en sammanställning från Läkemedelsindustriföreningens offentliga databas.

Skarp kritik pekar på systemfel i psykiatrisk vård

2009-08-10

På Dagens Nyheters debattsida, söndagen den 9 augusti, riktas skarp kritik mot innehållet i svensk psykiatrisk vård.

Miss i avtal kan drabba vårdbehövande i Stockholm

2009-07-29

Den psykiatriska öppenvården handhas sedan i våras av ett privat vårdföretag. Slutenvården finns kvar hos landstinget. Behandlingsansvaret ska vara klarlagt i juridisk mening, men i praktiken fungerar det inte i fråga om vissa patientgrupper.

Se TV från psykisk-hälsa-caféet i Almedalen

2009-07-10

Under Almedalsveckan i Visby anordnades ett psykiskt-hälsa-café vars program går att se via webb-TV.

Bo och vardagsleva

2009-07-09

En man i Stockholm som önskar sig att få bo i familjehem eller i gruppboende men som inte beviljats det har "farit väldigt illa i systemet", säger David Brunt, enligt Dagens Nyheter.

KBT-debatten i DN fortsätter

2009-07-07

Tomas Eriksson som tidigare riktade allvarlig kritik mot SBU och myndighetens KBT-rekommendationer förtydligar sina kritiska synpunkter.

Utbildning i psykiatri – uppföljning av läkar- och sjuksköterskeutbildningarna

2009-07-07

Psykiatriundervisningen vid läkar- och sjuksköterskeutbildningarna har följts upp av Socialstyrelsen.

Uppföljning av hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa

2009-07-07

Socialstyrelsen har följt upp hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Seminarium om utvecklingen av socialtjänstens insatser

2009-07-07

I Sigtuna har seminarium hållits om utvecklingen av socialtjänstens insatser till människor med psykiska funktionshinder.

Lägesrapport om ny vårdform

2009-07-07

Socialstyrelsen lämnar lägesrapport om den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård.

Lex Sarah kan bli mer omfattande

2009-07-07

Bestämmelser enligt Lex Sarah kan komma att omfatta fler verksamhetsområden, enligt ett förslag.

Från ambition till handling

2009-07-07

Socialdepartementet presenterar en förkortad version av skrivelsen "En politik för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning (2008/09:185)".

I morgon var jag alltid ett lejon

2009-06-26

Läs om den nya boken I morgon var jag alltid ett lejon samt en intervju från Svenska Dagbladet med bokens författare Arnhild Lauveng.

Inspärrade unga

2009-06-25

Barn och unga som försökt ta livet av sig blir inlåsta i isoleringsceller visar en granskning som Ekot på Sveriges Radio gjort.

Metoder inom barn- och ungdomspsykiatrin kartlagda

2009-06-24

På Socialstyrelsens hemsida presenteras kartläggning av metoder inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Ny vårdform följs upp

2009-06-22

Lägesrapport lämnad angående vårdformerna öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.

Lockar Visby?

2009-06-22

Under Almedalsveckan, som hålls den 28 juni till 4 juli, hålls bland annat ett par temadagar med inriktning på psykiatri.

Marginell effekt av statliga medel

2009-06-18

Riksrevisionen har granskat vilken effekt statliga tillskott fått för psykiatrin under åren 2001-2007 och konstaterar att effekten har varit begränsad.

Kritik om hafsverk bemöts

2009-06-17

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, bemöter kritiken om rapport som kallats för hafsverk.

Socialstyrelsen bygger KBT-rekommendation på hafsverk

2009-06-14

På Dagens Nyheter Debatt riktas hård kritik mot Socialstyrelsens rekommendation om KBT-behandling som förstahandsval vid många ångest- och depressionssjukdomar.

Sommarkurser på King ´s College i London

2009-06-12

Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) tipsar på sin hemsida om sommarkurser vid King´s College på universitetet i London.

Inventering av metoder - barn och unga

2009-06-12

Socialstyrelsen presenterar en inventering när det gäller metoder i öppna verksamheter för barn och unga.

Frukostseminarium om utanförskap

2009-06-09

Den 17 juni hålls ett frukostseminarium om utanförskap i Stockholm på Skandiahuset.

Endagskonferens i Stockholm den 26 oktober

2009-06-09

Konferens på Stockholms universitet den 26 oktober om välfärd enligt den nordiska modellen.

Konferens i London den 8 juli

2009-06-09

Konferens om "direct payments" och "individual budgets".

Barnpsykiatri med brister

2009-06-03

Socialstyrelsens nationella tillsyn av barn- och ungdomspsykiatrin visar att kraven om vård på lika villkor inte uppfylls.

Propositionen Vissa psykiatrifrågor lämnad

2009-06-02

Regeringen har lämnat propositionen Vissa psykiatrifrågor m.m. till riksdagen.

Socialstyrelsen om självmord

2009-06-02

Ny publikation från Socialstyrelsen behandlar ökad kunskap om självmord.

Nyhetsbrev

2009-06-02

Här återfinns tidigare publicerade nyhetsbrev.

Samtidigt missbruk och psykisk sjukdom ger utsatthet

2009-05-28

Det finns oacceptabla brister i missbrukarvården, skriver regeringens utredare Gerard Larsson på Dagens Nyheters debattsida.

Socialpsykiatri i Danmark

2009-05-24

Det danska “Videnscenter for Socialpsykiatri” har “Arbete” som tema i sitt senaste nummer.

Stigma i UK

2009-05-24

Från King's College i London och dess Institute of Psychiatry konstateras att diskriminering som möter människor med psykisk ohälsa ökar funktionsnedsättningen.

Hjälp till arbete med brittisk satsning

2009-05-24

Satsningen, som grundas i ett regeringsbeslut, leds av den legendariska Rachel Perkins som gjort en pionjärinsats med ”Individual Placement and Support in the UK”, på ”South West London and St George's”, i att hjälpa människor med psykisk ohälsa att nå sin fulla potential i arbetslivet.

Psykisk ohälsa i barndomen ger långvariga konsekvenser

2009-05-24

En ny brittisk studie visar att framtidsutsikterna är ogynnsamma för dem med psykisk ohälsa under barna- eller ungdomsåren.

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 överlämnad till regeringen

2009-05-21

I rapporten tas psykisk ohälsa upp i flera sammanhang; bland annat som en utmaning och som en viktig tendens.

Seminarium om barn och ungas psykiska hälsa den 4 juni i Växjö

2009-05-21

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller i seminarium om barn och ungas psykiska hälsa.

Schizofreni ger marginell risk för våldsbrott

2009-05-19

Det som kallas vansinnesdåd begås inte av fler personer med schizofreni. Endast kopplingen mellan schizofreni och samtidigt missbruk av alkohol eller andra droger ger ökad risk för våldsbrott.

Självmordsförsök bland unga utan arbete

2009-05-17

Folkhälsoinstitutet visar i en sammanställning att arbetslöshet bland ungdomar medfört att många unga har självmordstankar.

Om psykisk ohälsa som epidemi i radions P1

2009-05-13

Tendens i radions P1 sänder en serie program på temat vad är normalt. Avsnittet den 13 maj handlade om diagnoser på gott och ont.

Seminarium i Umeå 14 maj

2009-05-11

Den 14 maj hålls ett seminarium i Umeå där professor Kate Diesfeld från Nya Zeeland medverkar.

5 miljoner till utveckling av hjälpmedel

2009-05-11

Hjälpmedelsinstitutet erbjuder totalt fem miljoner kronor för att underlätta framtagande av hjälpmedel till människor med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen Nytt om NU nr 4

2009-05-11

Senaste Nytt om NU (nr 4) från Socialstyrelsen tillgänglig.

Disputationer

2009-05-08

Vid institutionerna för socialt arbete vid Stockholms respektive Lunds universitet, läggs under maj månad fram sammanlagt tre avhandlingar med anknytning till det socialpsykiatriska fältet.

Socialstyrelsen bjuder in till konferens

2009-05-06

Den 6-7 oktober 2009 ger Socialstyrelsen konferensen "Funktionshinder i tiden 2009".

Effektivare socialtjänst

2009-05-04

Socialstyrelsen konstaterar i en ny rapport att systematisk översyn kan ge vinster i form av effektivitet.

Lagrådsremiss om barns behov

2009-05-04

Regeringen överlämnar en remiss till lagrådet med förslag till förändringar i Hälso- och sjukvårdslagen, i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i Socialtjänstlagen, enligt ett meddelande från Sveriges kommuner och landsting.

SKL ger seminarium om återhämtning

2009-05-04

Sveriges kommuner och landsting bjuder in till halvdagsseminarium i Stockholm den 29 maj. Temat är återhämtning från psykisk ohälsa.

Psykologiguiden öppnar

2009-04-30

Psykologförbundet öppnar psykologiguiden på nätet.

Doktorand sökes till Umeå

2009-04-28

Doktorandtjänst i socialt arbete utlyst vid Umeå universitet.

Brittisk vision lanserad

2009-04-28

Den 15 april presenterade hälsodepartementet i Storbritanninen en ny vision avseende psykisk hälsa.

Arbetslöshet ökar risk för psykisk ohälsa

2009-04-24

I bemötande av människor som saknar arbete och i arbetsmarknadspolitiken ska man verka för att människor behåller sin självkänsla, menar Bengt Starrin, professor i socialt arbete, enligt Svenska Dagbladet.

Socialstyrelsen delar ut mer pengar

2009-04-23

Nu kommer en fortsättning på ökningen av baskompetens hos personal som möter människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

2009-04-23

Socialdepartementet meddelar idag i ett pressmeddelande att en särskild skrivelse ställts samman med titeln ”En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning”. I skrivelsen redogör regeringen för de samlade insatserna på området.

Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum firar jubileum

2009-04-21

Sprid kunskap om hjälpmedel

2009-04-17

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om och utveckla hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning, meddelas det i Nytt om NU.

Kommuner får 150 miljoner

2009-04-17

150 miljoner kronor ska Socialstyrelsen fördela till landets kommuner, meddelar Sveriges Kommuner och Landsting. Pengarna ska gå till sociala insatser i samband med den nya vårdformen ”öppen psykiatrisk tvångsvård” och ”öppen rättspsykiatrisk vård”.

Ohälsosam stress eller bara stresspanik?

2009-04-15

Debatt har utbrutit omkring barns hälsa och i vilken grad stress ska ses som ohälsofaktor.

Ny avhandling Förändrad syn på barn i behov av särskilt stöd

2009-04-09

En ny avhandling från lärarutbildningen vid Malmö högskola visar att synen på barn i behov av särskilt stöd har förändrats.

Examensrätt indragen

2009-04-09

Minskat antal platser för utbildning i psykoterapi blir följden när nästan hälften av landets psykoterapeututbildningar förlorar sin examensrätt genom ett regeringsbeslut. I samma veva går många psykoterapeuter i pension.

Socialstyrelsen kommenterar reaktioner på riktlinjer

2009-04-09

Det har kommit många reaktioner på Socialstyrelsens preliminära version av nationella riktlinjer vid ångestsyndrom och depressionssjukdomar.

Årsberättelsen publicerad

2009-04-07

Verksamhets- och revisionsberättelse och andra handlingar som lades fram för årsmötet den 30 mars 2009 finns utlagda på hemsidan.

Försvinner psykodynamisk terapi från offentlig sektor?

2009-04-06

Fyra experter på psykoterapi uttrycker sin oro över förslag från Socialstyrelsen.

Ny bok om återhämtning Läs ett utdrag

2009-03-30

Läs om bland annat det av Socialpsykiatriskt forum prisade projektet i Gästrikland i den nya boken "Nu åker jag slalom: Om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa".

Barn och ungdomars psykiska hälsoläge oroar

2009-03-26

Socialstyrelsens nationella folkhälsorapport för 2009 är publicerad. I den konstateras att barn och ungdomars hälsoutveckling ska ses som en varningssignal.

GÄST-projektet prisas för God socialpsykiatri

2009-03-26

Socialpsykiatriskt Forum delar varje år ut utmärkelsen God socialpsykiatri. I år, 2009, går den till GÄST-projektet; ett samverkansprojekt i Gävleborgs län. Projektet får utmärkelsen för det utvecklade samarbetet där den enskilda individens medverkan och återhämtning är huvudsaken.

Lägesrapport om stöd till personer med funktionsnedsättning

2009-03-21

Socialstyrelsens lägesrapport visar att människor med psykisk funktionsnedsättning har betydligt sämre ekonomisk situation i jämförelse både med andra handikappgrupper och med befolkningen i övrigt

Kurs om evidensbaserade psykosociala insatser

2009-03-21

I augusti arrangerar CEPI i Lund en tvådagarskurs om evidensbaserade psykosociala insatser.

Presentationer Möjlighetens metoder 2009

2009-03-18

Tack till alla deltagare och medverkande runt om i landet!

Satsning på sysselsättning

2009-03-12

Vid sitt sammanträde idag beslutar regeringen om en treårig satsning på 270 miljoner totalt till psykiatriområdet.

NSPH arrangerar konferens

2009-03-11

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, håller konferens i maj.

Nya riktlinjer från Socialstyrelsen

2009-03-10

Människor med depression och ångest bör behandlas med psykologiska metoder och då i första hand KBT. Detta slås fast i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom.

Metodutveckling stödgrupp

2009-03-06

En modell för utvärdering av stödgruppverksamhet för barn och unga har tagits fram inom Regionförbundet i Uppsala län.

Barn och ungdomars psykiska hälsa

2009-02-26

Sveriges kommuner och landsting betonar vikten av att tidigt investera i barns hälsa liksom att ge stöd till föräldrar.

Stärkt vårdgaranti för barn och unga

2009-02-26

Tvångsvård inventerad

2009-02-24

Socialstyrelsen presenterar resultatet av en inventering och ser stora behov av förbättringar inom tvångsvården.

Satsning för bättre attityder

2009-02-23

- Attityder, värderingar och fördomar om personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning leder ofta till diskriminering, stigmatisering och ett ovärdigt bemötande. Därför satsar regeringen på ett stort program för att ändra attityderna i samhället.

Samhällets roll för delaktighet uppmärksammas

2009-02-20

Regeringen har gått ut med information om tre satsningar för att stärka psykiskt funktionshindrades rättigheter i samhället. Det handlar om stigmatisering, rätten till hjälpmedel och ökad tillsyn på socialtjänstens insatser.

Vad gör du nu förtiden? Del 2

2009-02-18

Under våren uppmärksammas tidigare mottagare av utmärkelsen God Socialpsykiatri. Nu är det dags för ett nytt par pristagare att rapportera från sin socialpsykiatriska vardag.

Nytt om nytt yrke

2009-02-18

Intresset för det nya yrket personliga ombud fortsätter vara stort. Socialstyrelsen sammanfattar i en ny skrift verksamheternas arbete och erfarenheterna av denna del av psykiatrireformen.

Patientskola för inlagda

2009-02-18

En patientskola för patienter på akutavdelning startas nu i Danmark.

Nu åker jag slalom

2009-02-11

Ny bok om återhämtning: "Nu åker jag slalom - om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa" Återhämtning är en process som gör människor i stånd att leva, arbeta, lära och delta i samhällslivet fullt ut. Bokens syfte är att ur teoretisk och praktisk synvinkel ge en bild av hur en ny syn på behandling, vård och socialt stöd vid psykisk ohälsa tar sats i en svensk verklighet.

Nyare läkemedel inte bättre

2009-02-11

Att läkemedelsföretagen lyckats förleda professionen hävdas i en ny artikel i Läkartidningen. En metaanalys av 150 studier visar inte belägg för att de nyare psykosläkemedlen har färre biverkningar, att de är mer kostnadseffektiva eller har en gemensam atypisk effekt, dvs reducerar negativa symtom.

Möjligheter som utmanar

2009-02-06

Vad är en Möjlighetens metod? Denna fråga var utgångspunkten i Umeå och Göteborg som varit de senaste anhalterna för Socialpsykiatriskt forums konferensserie om återhämtning och rehabilitering. Efter fulla hus i norr och väster är det snart dags för Malmö och Stockholm.

Stärkande vecka för klubbhusen

2009-02-05

I slutet av januari samlades representanter från klubbhusrörelsen till ett European Empowerment Seminar. Syftet var att stärka klubbhusen i de deltagande länderna. Och ministern gav svenska klubbhusrörelsen kredd för de förbättrade regler som gäller för de som har sjukersättning och nu ges bättre möjligheter att återgå i arbete.

Kropp, själ och bipolär sjukdom

2009-02-03

Den 3:e februari handlar hela programmet Kropp o Själ i P1 om bipolär sjukdom.

Beslut om pengar under våren

2009-02-03

Hur regeringen kommer att fördela 900 miljoner kronor till projekt och verksamheter blir klart under våren. Redan nu ges några besked.

Ny studie visar utbredd diskriminering

2009-01-21

Nästan hälften av alla personer med schizofreni känner sig negativt diskriminerade av sin familj och sina vänner. Det visar en stor internationell studie. Hela 72% känner att de behövde dölja sin diagnos.

Krav på ny grundutbildning

2009-01-16

Psykiatrin och socialtjänsten har stort behov av baspersonal som genomgått en grundutbildning. Men en sådan finns inte i dag. Därför uppmanar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) regeringen att genast ta fram en grundutbildning.

Vad gör du nu för tiden?

2009-01-09

Socialpsykiatriskt forum delar varje år ut en utmärkelse till verksamheter eller enskilda som utmärkt sig inom det socialpsykiatriska området. Under våren kommer tidigare mottagare av utmärkelsen rapportera från sin socialpsykiatriska vardag. Först ut är den första mottagaren av utmärkelsen och en av de allra senaste. Professor Lars Hansson, vid Lunds universitet och Admin, skapare av hemsidan www.viska.se

Sociala företag - ett hållbart alternativ

2009-01-07

Regeringens initiativ kring sociala företag som arbetsmarknad och rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder har ökat både intresset och kunskapsbehovet hos många yrkes- och brukargrupper.

Utbildning för brukarmedverkan i forskning

2009-01-05

CEPIs brukarutbildning är nu utvärderad. Rapporten visar atten plattform lagts för ett brukarforskningsråd, som utgörs av människor som drivs av egna erfarenheter av psykiatrisk vård och stödverksamhet. Utbildningen visade sig också ha positiv inverkan på deltagarnas återhämtning.