2010

Enkät om inflytande i kommuner

2010-12-30

I sex av tio kommuner finns samarbetsformer för ökat brukarinflytande. Det är ett av resultaten som framkommit av en genomgång som Socialstyrelsen har gjort.

Stärkt patientmakt?

2010-12-30

Vid årsskiftet införs i Stockholms läns landsting nya regler för valfrihet i psykiatrin. Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) argumenterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD) för hur denna förändring ska leda till ökad makt för patienter.

Socialstyrelsen om anhörigstöd

2010-12-30

Socialstyrelsen har lämnat en första lägesbeskrivning avseende socialtjänstens stöd till anhöriga som vårdar och stödjer en närstående med långvarig sjukdom eller funktionshinder.

Nyhetsbrev 4, 2010

2010-12-23

Nyhetsbrev 4/2010, från Socialpsykiatriskt Forum har skickats ut.

Nytt om NU 8/2010

2010-12-17

Nyhetsbrev 8/2010 från Socialstyrelsens NU-enhet finns tillgängligt. I nyhetsbrev från NU-enheten speglas Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

HSO om sjukförsäkringssystemet

2010-12-17

Handikappförbunden (HSO) efterlyser en justering av vissa inslag i sjukförsäkringen.

Nyhetsbrev december 2010 HIHandisam

2010-12-17

Hjälpmedelsinstitutet, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Film från Göteborgs-konferens

2010-12-14

En film finns tillgänglig från oktoberkonferensen "Tillställning om inställning" i Göteborg.

Kortare väntan för barn och unga

2010-12-14

Väntetiden till barn- och ungdomspsykiatrin har blivit kortare, enligt ett pressmeddelande från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Om utanförskap och behov av ungdomssatsningar

2010-12-13

Två nya artiklar har publicerats på hemsidan. Den ena om långvarigt utanförskap, den andra om behovet av att satsa på ungdomar som det inte går bra för.

Från avvikelse till vardagsmänskligt

2010-12-10

Under senare tid har det kommit ovanligt många berättelser från människor som själva har erfarenhet av psykisk sjukdom, skriver Ingrid Elam i artikeln ”Berättelser från psykets mörker” i Dagens Nyheter (DN).

Projektkatalog om kognitiva hjälpmedel

2010-12-10

Juryarbetet vid Hjälpmedelsinstitutet (HI) angående satsning på kognitiva hjälpmedel är avslutat. I projektkatalogerna kan man ta del av de projekt som beviljats ekonomiskt stöd.

Vem hjälper barn och unga med psykisk ohälsa?

2010-12-07

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa får hjälp av, ja vem. Frågan aktualiseras i Socialstyrelsens rapport ”Barn och ungdomar med psykisk ohälsa” som nu finns tillgänglig.

Presentationer från årskonferens CEPI 2010

2010-12-03

Den 17-18 november arrangerade CEPI sin årliga konferens. Temat var levnadsvillkor för personer som lever med psykisk ohälsa. Presentationerna finns tillgängliga.

Nyhetsbrev november 2010 HIHandisam

2010-11-30

Hjälpmedelsinstitutet, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Fler biståndsberoende barn

2010-11-25

Antalet barn som lever i familjer i beroende av ekonomiskt bistånd ökar för femte året i rad, visar statistik från Socialstyrelsen, enligt Ekot i Sveriges Radio (SR).

Forskardag i Stockholm

2010-11-24

Den 26 november hålls en forskardag på Stockholms universitet. Temat är socialt arbete med människor med psykiska funktionshinder.

Ojämlikhet leder till döden

2010-11-23

Psykisk ohälsa ger en mycket kortare förväntad livslängd visar forskning från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV), men ojämlikheten är möjlig att åtgärda anser forskarna bakom rapporten.

Från mottagare till medskapare

2010-11-18

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett positionspapper där en förändrad roll för brukaren/patienten framträder.

Folkhälsopolitisk rapport 2010

2010-11-17

Statens Folkhälsoinstitut har lämnat sin folkhälsopolitiska rapport under rubriken ”Framtidens folkhälsa – allas ansvar”.

Radio om DSM 5

2010-11-17

Diagnosmanualen DSM 5 har varit ämne i två program av ”Vetandets värld” i P1 Sveriges Radio.

BRIS-rapporten 2010

2010-11-15

BRIS-rapporten 2010 finns tillgänglig. BRIS – Barnens rätt i samhället – är en ideell organisation som bistår barn som far illa.

Kommunala skillnader i hjälp till barn

2010-11-12

Den hjälp som barn med utsatta levnadsvillkor kan få varierar stort mellan kommunerna, enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Att ta på allvar – men hur?

2010-11-11

I en artikel på DN-debatt om sjukförsäkringen nämner den nye socialförsäkringsministern ”ungas psykiska ohälsa” som något att ta på stort allvar.

Nytt om NU 7/2010

2010-11-11

Nyhetsbrev 7/2010 från Socialstyrelsens NU-enhet finns tillgängligt. I nyhetsbrev från NU-enheten speglas Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Hjärnkoll utlyser filmtävling

2010-11-10

Hjärnkoll bjuder in alla filmstuderande till tävling i att göra film som kan befria från fördomar.

Nyhetsbrev EUFAMI oktober 2010

2010-11-10

Nyhetsbrev från organisationen EUFAMI finns tillgängligt.

Låginkomstfamiljer i konsumtionssamhället

2010-11-08

Konsumentverket har tagit fram en rapport rörande barnfamiljer med låga inkomster.

Förebyggandets ekonomi

2010-11-08

Filmade föreläsningar finns från konferensen ”Vinster av en samordnad helhet” som hölls den 28 oktober 2010 i Stockholm, i arrangemang av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Nyhetsbrev SKL oktober 2010

2010-11-04

Nyhetsbrev från Sveriges kommuner och landsting (SKL), och arbetet där med inriktning på psykisk hälsa, finns tillgängligt.

DEJA-rapporter om ungdomars psykiska hälsa

2010-11-04

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) lämnar två rapporter om ungdomars psykiska hälsa relaterat till skolans värld.

Nöjdhetsgrad bland patienter på länsnivå

2010-11-03

Resultatet av mätningar i ”Nationell patientenkät” finns tillgängliga på riks- och länsnivå.

Psykevecka i norr

2010-11-02

Den 8 november inleds psykeveckan i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik.

Avhandling om sociala skillnader

2010-10-31

En avhandling i socialt arbete med titeln ”Blood on the tracks: Life-course perspectives on health inequalities in later life”, av Stefan Fors, lades fram vid Stockholms universitet i juni månad.

Nyhetsbrev från SocialVetenskap 2010-09

2010-10-31

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2010-9, finns tillgängligt.

Dokumentation konferens i Göteborg

2010-10-28

Dokumentation från konferensen ännu en "Tillställning om inställning", i Göteborg den 25 oktober, har börjat läggas ut på hemsidan.

Motioner till riksdagen om psykisk hälsa 2010/2011

2010-10-28

Den allmänna motionstiden till riksdagen avslutades den 27 oktober. Antalet inlämnade motioner var 3 204. Omkring 100 av dessa motioner berör på något sätt psykisk hälsa och ohälsa.

Utanförskapet ökar

2010-10-28

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, pekar i ett radioinslag på att klyftorna i samhället ökar då möjligheten att ta sig in i de sociala försäkringssystemen har minskat för vissa grupper.

WHO-rapport om sårbarhet och marginalisering

2010-10-26

Världshälsoorganisationen (World Health Organization – WHO) utkommer med ny rapport omkring psykiska funktionsnedsättningar.

Skolan och ungas psykiska ohälsa

2010-10-26

Dagens Nyheter (DN) skriver i en artikel om prestationskrav, kopplade till skolan, och psykisk ohälsa i unga människors liv.

I radio om träff på rättspsyk

2010-10-25

I radioserien ”Verkligheten”, Sveriges Radio (SR) P3, sänds program om två pojkar som kom ifrån varandra. De träffas igen när den ene av dem är intagen på rättspsyk. I programmet berättas vad som hände där emellan.

Nyhetsbrev oktober 2010 HIHandisam

2010-10-23

Hjälpmedelsinstitutet, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Dagbok om ”tillvaron bland nattens fördömda”

2010-10-22

I Dagens Nyheter (DN) recenseras Raine Gustafssons ”Raines dagbok”; en dagbok som ger inblick i livsvillkoren för den som är hemlös.

SOU 2010:64 ”Se de tidiga tecknen”

2010-10-21

I antologin ”Se de tidiga tecknen” reflekterar forskare över berättelser om utsatta barn i skola och förskola.

Mer kunskap om rehabilitering

2010-10-19

KUR – Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, ska skapa en gemensam kunskapsbas.

Social rapport 2010

2010-10-19

Från Socialstyrelsen kan "Social rapport 2010" hämtas.

Diskusson i radio om mediciner och läkemedelsindustri

2010-10-14

Radioprogrammet "Lyckopiller" - frälsarkrans eller mardröm?” handlar om antidepressiva läkemedel. Medverkar gör bland andra Ingrid Carlberg författare till den uppmärksammade boken ”Pillret”.

Nytt om NU 6/2010

2010-10-12

Nyhetsbrev 6/2010 från Socialstyrelsens NU-enhet finns tillgängligt. I nyhetsbrev från NU-enheten speglas Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Världskongress om socialpsykiatri 2010

2010-10-12

Vid den tjugonde världskongressen om socialpsykiatri, medverkar Wolfgang Rutz, styrelseledamot i Socialpsykiatriskt Forum.

Världsmentalhälsodagen 2010

2010-10-11

Den 10 oktober firades Världsmentalhälsodagen. I samband därmed har Hjärnkoll-kampanjen nytt material på sin hemsida.

Utbildningsradion om psykisk ohälsa

2010-10-11

Utbildningsradion (UR) gör en satsning på ämnet psykisk ohälsa under rubriken ”Bara bra tack”.

Psykiatri i regeringsförklaring

2010-10-05

Idag har den nytillträdda regeringen presenterats. I sin regeringsförklaring sa statsministern att den pågående psykiatrisatsningen permanentas.

Mänskliga rättigheter och socialtjänst

2010-10-04

Vid en konferens i Örebro i november ska Socialstyrelsen presentera en vägledning som tagits fram för hur socialtjänsten kan arbeta med mänskliga rättigheter.

Nyhetsbrev från SocialVetenskap 2010-08

2010-10-04

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2010-8, finns tillgängligt.

Nationell patientenkät

2010-10-01

Omkring tjugotusen patienter som varit i kontakt med den allmänna psykiatrin har besvarat en enkät. Svaren tyder på en upplevelse av gott bemötande, enligt ett pressmeddelande från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Personligt ombud som spejare

2010-09-30

Skriften ”Personliga ombud – ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet” kan hämtas på Socialstyrelsens hemsida.

Verktyg för inventering på gång

2010-09-28

Socialstyrelsen har tagit fram ett verktyg för att kartlägga behov av psykosociala stödinsatser hos personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vardagshjälp – ny broschyr

2010-09-27

Från ”Hjälpmedel i fokus”, Hjälpmedelsinstitutets satsning på hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar, finns en ny broschyr om kognitiva hjälpmedel tillgänglig.

Kräver att regeringen tar ansvar

2010-09-23

I en debattartikel i Dagens Medicin kräver skribenterna att regeringen tar sitt ansvar när det gäller den ekonomiska tryggheten för människor med psykiska funktionshinder. Otrygg ekonomi ser de som ett hinder för återhämtning.

Riskkapitalbolag gillar funktionshinder

2010-09-22

Stödet till personer med funktionshinder sköts allt oftare av företag ägda av riskkapitalbolag som gör stora vinster på skattefinansierad verksamhet, skriver Kent Werne i Intra.

Politiska beslut och insatser kan minska ohälsa

2010-09-21

Krafttag behövs för att minska ohälsan bland personer med funktionsnedsättning, fastslår Handisam i ett pressmeddelande. Ohälsan bland personer med funktionsnedsättning beror bland annat på bristande inflytande och ekonomisk otrygghet, skriver myndigheten.

Nyhetsbrev 3, 2010

2010-09-20

Nyhetsbrev 3/2010, från Socialpsykiatriskt Forum har skickats ut.

Avhandling – psykisk ohälsa och rehabilitering

2010-09-20

Helene Hillborg lägger fram avhandlingen "Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv - brukarens och de professionellas perspektiv", vid Örebro universitet den 22 september.

Veckovisa arrangemang i Skåne och Västerbotten

2010-09-17

Skåneveckan för psykisk hälsa arrangeras 4-10 oktober, Psykeveckan i Västerbotten inträffar 8-14 november.

Nyhetsbrev från Västerbotten september 2010

2010-09-17

Ett nyhetsbrev, från Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten, daterat september månad 2010, har landat.

Anti-stigmakampanj på Irland

2010-09-16

Arbetet mot stigmatisering och diskriminering i samband med psykisk ohälsa bedrivs på Irland under kampanjbegreppet ” See change”.

Pilotstudie om förebyggande av självmord

2010-09-16

En pilotstudie ska genomföras i två län där huvudtemat är kunskap om hur man möter självmordsnära personer, skriver Sveriges kommuner och landsting (SKL) på sin hemsida.

Psykisk sårbarhet som statusmarkör

2010-09-14

Det kan finnas en konstnärlig och intellektuell status i att berätta om och gå ut med sin psykiska sårbarhet, konstaterar Karin Johannisson i ett radioinslag.

Boken ”Mitt galna liv” publicerad

2010-09-10

Arvid Lagercrantz, radioman, journalist och författare, har skrivit boken ”Mitt galna liv – en memoar om psykisk sjukdom”.

Lär mer om handikappkonventionen

2010-09-10

Under hösten arrangeras flera konferenser runt om i landet där tillfälle finns att lära om FN:s handikappkonvention.

Om självmord i DN

2010-09-10

En serie med artiklar om självmord finns tillgänglig via Dagens Nyheter (DN). Huvudrubriken är "När en tonåring har tagit sitt liv.

Schizofrenibegreppet ifrågasätts

2010-09-09

Den 29 oktober medverkar Richard P Bentall, professor i klinisk psykologi, vid en konferens i Malmö. Han är känd för sin kritiska hållning till den psykiatriska diagnostiken. Arrangerar gör ISPS.

CEPI konferens i november 2010

2010-09-09

Den 17-18 november arrangerar CEPI sin årliga konferens. Temat är levnadsvillkor för personer som lever med psykisk ohälsa.

Nytt om NU 5/2010

2010-09-07

Nyhetsbrev 5/2010 från Socialstyrelsens NU-enhet finns tillgängligt. I nyhetsbrev från NU-enheten speglas Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Om ”Supported Employment” och ”Supported Education”

2010-09-07

I Malmö den 11 november 2010 medverkar Lies Koorevar vid konferensen ”Supported Employment och Supported Education: Stöd till arbete och studier för personer som drabbats av psykisk ohälsa”.

Rapport om villkor och risker för unga

2010-09-06

Andelen barn och unga som lever under problemfyllda förhållanden skiftar kraftigt över landet visar Socialstyrelsens rapport ”Olika villkor – Om levnadsförhållande, risker och kommunala kostnader för barn och unga”.

Nyhetsbrev från Handisam augusti 2010

2010-08-31

Hjälpmedelsinstitutet, Handisam och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev från Socialvetenskap 2010_07

2010-08-31

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, 7/2010, finns tillgängligt.

”Mer vård” ett opium för folket

2010-08-31

På Svenska Dagbladets debattsida (SvD) ”Brännpunkt” skriver Niklas Ekdal och Cecilia Magnusson inför valet om växande klyftor och ” en allt ojämnare fördelning av hälsa och kontroll över den egna livssituationen.”

Intervju med Graham Thornicroft

2010-08-31

En nygjord intervju med Graham Thornicroft, professor i socialpsykiatri, finns tillgänglig via ASP-bladet. Texten är på svenska.

Inför valet hösten 2010

2010-08-26

Inför höstens val har Handikappförbunden tagit fram en gemensam valplattform. Schizofreniförbundet har valstuga på nätet och RSMH ett valspecial i förbundstidningen.

Om etiska utmaningar på Ersta

2010-08-25

Ersta Sköndals högskola bjuder in till seminariet ”Etiska utmaningar i psykiatrisk vård” den 10 september.

Konferens ”Tillställning om inställning” Göteborg

2010-08-24

Den 25 oktober arrangeras ännu en konferens ”Tillställning om inställning”.

Rapport ”Interkulturellt socialt arbete”

2010-08-22

Socialstyrelsen presenterar rapporten ”Interkulturellt socialt arbete” vilken finns tillgänglig för nedladdning.

Gott omdöme vs evidensbasering

2010-08-22

Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola skriver i en artikel i Svenska Dagbladet (SvD) om betydelsen av att ha gott omdöme. Rubriken är ”Formler kan inte ersätta det goda omdömet”.

Tillbaka till Liljeholmsbron

2010-08-19

I dagens "Sommar" i radions P1 är konstnären Anna Odell sommarpratare.

Sociala förhållanden och välfärd i september

2010-08-17

Socialstyrelsen arrangerar halvdagskonferensen ”Sociala förhållanden och välfärd i Sverige” den 30 september. Utgångspunkten för konferensen är ”Social rapport 2010”.

Fördrag om psykisk hälsa på svenska

2010-08-17

Det europeiska fördraget om psykisk hälsa och välbefinnande finns översatt till svenska.

Första delbetänkande om rehabilitering

2010-08-17

Rehabiliteringsrådet har lämnat det första av två delbetänkanden till regeringen.

Nyhetsbrev – Like Minds – nr 41

2010-08-16

“Like Minds, Like Mine” arbetar för att komma åt stigmatisering och diskriminering med koppling till psykisk ohälsa. Verksamheten finns på Nya Zeeland och är statligt finansierad.

Forskningsprojekt NHV

2010-08-09

Nordiska hälsohögskolan för folkhälsovetenskap(NHV)har i uppdrag av Nordiska ministerrådet att organisera forskning om psykisk hälsa under innevarande period.

Debattartikel om psykiatrins framtid

2010-08-02

I en debattartikel i Läkartidningen skriver Lennart Lundin, Cecilia Brain och Anders Franck att forskning är psykiatrins framtid.

”Ett liv, en plan”

2010-07-30

På FoU Västernorrlands hemsida finns ett dokument tillgängligt som kan underlätta vid planering av insatser utifrån individens önskemål och behov.

Ny webbplats om barn och unga

2010-07-30

En ny webbplats med modellområdet ungas psykiska hälsa lanseras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kritik mot kommande diagnosmanual

2010-07-30

Ledande brittiska psykiatriexperter ifrågasätter innehållet i den uppdaterade diagnosmanualen och varnar för bieffekter av ökad medicinering.

Resurser till vårdområden jämförda

2010-07-26

Statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att de utlovade satsningarna inom psykiatriområdet kan verka ha uteblivit, enligt Sveriges Radio.

”En bok för vem som helst”

2010-07-22

Boken ”En bok för vem som helst” är framtagen av Sveriges Psykologförbund och finns tillgänglig för nedladdning.

Depression mindre stigmatiserande

2010-07-22

Inställningen till depression har förändrats och stigmatiseringen omkring tillståndet har minskat, säger Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, i en artikel i Dagens Nyheter.

Brister i stöd till personer med psykiska funktionshinder

2010-07-13

Ny tillsynsrapport från Socialstyrelsen visar att människor med psykisk sjukdom i 45 av de 47 kommuner där tillsyn gjorts, riskerar att inte få det stöd de behöver, skriver Sveriges Radios nyhetsredaktion.

Fattigdom som framtidsutsikt

2010-07-12

Unga människor med funktionsnedsättning är dömda till fattigdom, skriver Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, i en debattartikel i ”Dagens Samhälle”.

Öppna jämförelser psykiatri år 2010

2010-07-12

Socialstyrelsens skrift med öppna jämförelser och utvärdering av psykiatrisk vård finns tillgänglig.

Patientversion av riktlinjer- depression och ångest

2010-07-12

Socialstyrelsen har tagit fram en version av de nationella riktlinjerna gällande vård vid depression och ångestsyndrom som riktar sig till patienterna i fråga.

Informera och göra delaktig

2010-07-12

En ny handbok, ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal” finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida.

Statsbidrag till sysselsättning

2010-07-08

Vissa juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning kan senast den 15 september ansöka om statsbidrag, enligt Socialstyrelsens hemsida.

Nytt om NU 4/2010

2010-07-08

Nyhetsbrev 4/2010 från Socialstyrelsens NU-enhet finns tillgängligt. I nyhetsbrev från NU-enheten speglas Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Socialstyrelsen om psykisk hälsa i Almedalen

2010-07-08

På Socialstyrelsens hemsida finns referat av ett seminarium i Almedalen där öppenhet om erfarenhet av psykisk ohälsa diskuterades.

Hjärnkoll sponsrar pris

2010-07-08

Hjärnkoll-kampanjen sponsrar det nyinstiftade priset "Priset mot psykfördomar 2010". Bakom priset står Facebook-gruppen Mission 2010: Psykiska sjukdomar skall INTE längre vara tabu!

Konferenstät höst att vänta

2010-07-05

Antalet konferenser som kan intressera dem som har socialpsykiatriska böjelser ser ut att bli stort under hösten.

Vårdfrågor heta i Almedalen

2010-07-05

Vid årets Almedalsvecka förutspås frågor rörande vård och omsorg bli ett av de mest uppmärksammade ämnena, enligt en artikel i Svenska Dagbladet (SvD).

Kamp mot hemlösa eller mot hemlöshet?

2010-07-05

I en artikel i nyhetsbrevet för Tema Fattigdom skriver Hans Swärd, professor i socialt arbete, att kampen mot hemlöshet inte får bli en kamp mot hemlösa.

Psykiskt sjuka 20–29-åringar särskilt utsatta

2010-06-30

På debattsidan i Dagens Nyheter (DN) skriver Håkan Ceder, överdirektör och Karin Flyckt, utredare båda vid Socialstyrelsen, om resultatet i en nypublicerad rapport som bygger på medverkan av femtiosju tusen vuxna funktionshindrade personer.

Vårdplaner inte tillräckligt individuella

2010-06-30

Socialstyrelsens uppföljning av tvång i öppen psykiatrisk vård har presenterats.

Fördjupad psykiatriutbildning för läkare

2010-06-30

Resultatet av Socialstyrelsens uppföljning av projektet ”Fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare” har presenterats.

Trettio miljoner till barn och ungdom

2010-06-28

Insatser med prislappen 30 miljoner kronor initieras och fortsätter som förändringsarbete av första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Kartlagd heldygnsvård

2010-06-28

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har till Socialdepartementet överlämnat en rapport om den slutna psykiatriska vården, enligt ett pressmeddelande.

Pengar fördelas för meningsfull sysselsättning

2010-06-28

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att under innevarande år fördela 20 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till dem som enligt tidigare beslut erbjuder meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Nyhetsbrev från Handisam juni 2010

2010-06-28

Hjälpmedelsinstitutet, Handisam och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Sämre vård till psykiskt sjuka

2010-06-22

På opinionssidan "Brännpunkt" i Svenska Dagbladet (SvD) skriver Socialstyrelsens generaldirektör om att människor med psykisk sjukdom får sämre vård än andra.

Filipe Costa hedersmedlem

2010-06-22

Filipe Costa, avgående chef för psykiatri södra Stockholm, uppvaktades med ett hedersmedlemskap i Socialpsykiatriskt Forum.

Promemoria ”Arbete för alla”

2010-06-21

I ett pressmeddelande från regeringen introduceras promemorian ”Arbete för alla - Insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning”.

Septemberkonferens om sociala förhållanden

2010-06-21

Socialstyrelsen arrangerar en halvdagskonferens i Stockholm för att uppmärksamma den sociala välfärdens utveckling över tid, enligt ett meddelande från Socialstyrelsen.

Utbildning för baspersonal - avrapporteras

2010-06-21

En rapport finns tillgänglig avseende det första året av en flerårig insats med fortbildning för baspersonal inom psykiatrin, enligt ett meddelande från Socialstyrelsen.

Strategi mot hemlöshet döms ut

2010-06-18

Stadsmissionen meddelar att Stockholms Stadsmissions rapport ”Hemlös 2010” finns tillgänglig.

Norsk teater om schizofreni

2010-06-18

Boken ”Imorgon var jag alltid ett lejon” av Arnhild Lauveng har dramatiserats och spelas på norsk teater.

Anhörigas behov av stöd

2010-06-14

”Anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning – en resurs i behov av stöd” är en artikel som finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen i Almedalen 2010

2010-06-14

Socialstyrelsen medverkar med egenarrangerade seminarier under Almedalsveckan på Gotland.

Att leva med och älska en psykiskt sjuk förälder

2010-06-14

”Vad händer när en förälders verklighetsuppfattning vanställs av sjukdom och ett barn sakta förstår att mamman inte längre är som hon varit?” Det är utgångspunkten för en radiodokumentär i Sveriges Radio.

Socialpsykiatri.dk 2/2010

2010-06-14

Nyhetsbrev 2/2010 har ”Hälsofrämjande” som tema. Nyhetsbrevet från Socialpsykiatri ges ut av Videnscenter for socialpsykiatri i Danmark. Innehållet är inriktat på nyheter och fördjupningsmaterial avseende dansk socialpsykiatri.

SocialVetenskaps nyhetsbrev 6 2010

2010-06-10

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, 6/2010 finns tillgängligt.

Lista över psykiatriuppdrag

2010-06-10

Vid en konferens i början av maj presenterades hur ansvaret är fördelat i fråga om olika uppdrag inom området psykiatri.

Friends of the Forgotten Children blir nätverk

2010-06-10

Ett nätverk “Friends of the Forgotten Children”, är bildat i efterdyningarna till konferensen i Vilnius i november 2009 ”The Forgotten Children”.

Socialpsykiatrisk framtid i Danmark

2010-06-07

Om socialpsykiatrins framtid, om och för dess yrkesverksamma, skriver den danska föreningen Socialt Udviklingscenter (SUS).

Pinocchio i slutrapport

2010-06-07

Projekt Pinocchio, vars mål är att förbättra arbetet med yngre barn som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende, lämnar slutrapport.

Prevention och samverkan för barns psykiska hälsa

2010-06-07

Socialstyrelsen annonserar på sin hemsida om en kostnadsfri konferens som hålls den 9 september i Stockholm; Prevention och samverkan för barns psykiska hälsa.

Nyhetsbrev – Like Minds – nr 40

2010-06-07

“Like Minds, Like Mine” arbetar för att komma åt stigmatisering och diskriminering med koppling till psykisk ohälsa. Verksamheten finns på Nya Zeeland och är statligt finansierad.

Rapport om folkhälsa våren 2010

2010-06-07

Statens folkhälsoinstitut har lämnat en rapport som följts av kritik och ifrågasättanden.

Olegitimerade terapeuter skor sig

2010-06-02

Via nätet erbjuds terapitjänster av terapeuter utan godkänd utbildning, enligt Sveriges television.

Meddelandeblad om samarbete

2010-06-01

Huvudmännens skyldighet att upprätta överenskommelser om samarbete behandlas i nytt meddelandeblad från Socialstyrelsen.

”När det sjunger i hjärtat”

2010-06-01

Endagskonferens hålls i Stockholm den 15 september om förskolans möjlighet att främja barns psykiska hälsa.

Nyhetsbrev Handisam maj 2010

2010-05-31

I nyhetsbrevet för maj 2010 från Handisam kan man bland annat läsa om en studie gällande kostnader för hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Bristande tillgänglighet utredd

2010-05-28

Utredningen om bristande tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning är klar. Bristande tillgänglighet kan komma att ses som diskriminering.

Filmklipp från årskonferensen 2010

2010-05-26

ASP-bladet från Karlstads kommun filmade under årskonferensen ”Tillställning om inställning”. Filmklippet finns tillgängligt via internet.

Myter om sjukfrånvaro

2010-05-25

Handikappförbunden länkar på sin hemsida till en artikel där myter om sjukfrånvaron tas upp med utgångspunkt i en studie av sociologen Tor Larsson som just blottlägger mytbildningen på området.

SocialVetenskaps nyhetsbrev 5 2010

2010-05-25

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, 5/2010 finns tillgängligt.

Ny broschyr HI maj 2010

2010-05-25

Hjälpmedelsinstitutets (HI) projekt ”Hjälpmedel i fokus” har kommit med en ny broschyr.

Radio om självskada

2010-05-20

Kropp och själ, en programserie i Sveriges Radios (SR) P1, handlade den 18 maj bland annat om ungdomar som skadar sig själva. I programmet medverkar etnologen Anna Johansson som i slutet av maj lägger fram sin avhandling om självskadebeteende.

Nyhetsbrev 2, 2010

2010-05-20

Nyhetsbrev 2/2010, från Socialpsykiatriskt Forum har skickats ut.

Nyttan av forskning

2010-05-20

Under våren arrangerade Statens Folkhälsoinstitut och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) en konferens på temat vilken forskning som har relevans för politiker och andra beslutsfattare inom folkhälsoområdet.

SBU om insatser för barns psykiska hälsa

2010-05-19

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) lämnar rapport där program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn bedöms ur synvinkeln vetenskapligt stöd.

Mer stöd till unga människor

2010-05-15

I en debattartikel på Stadmissionens hemsida skriver Jan Löwdin om behovet av satsning på psykoterapeutiska mottagningar med inriktning på unga människor.

Barnläkare ska behandla barn

2010-05-15

I en debattartikel i Dagens Nyheter (DN) aktualiserar Hugo Lagercrantz och Salomon Schulman behovet av neuropsykiatriska centra för barn och ungdomar.

Revidering av politik för psykisk hälsa

2010-05-15

En reviderad version av ”Från ambition till handling – en politik för psykisk hälsa” finns tillgänglig på regeringens hemsida.

Dela på 99,5 miljoner

2010-05-10

För att stärka kompetensen bland personal som arbetar med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning kan kommuner och landsting skicka in ansökan om statsbidrag för nästa år (2011). Tillgängligt finns 99,5 miljoner att dela på.

Våldsamma maktlekar

2010-05-10

Leken bland barn och unga har blivit alltmer våldsam. Detta kan man läsa om i en artikel på ”Insidan” i Dagens Nyheters (DN).

Jubilerande Gyllenkrok

2010-05-07

Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg firar 20-årsjubileum den 17-21 maj.

Norska mammor har det bäst

2010-05-04

Norge är världens bästa land att vara mamma i. Tidigare toppades listan av Sverige. Detta meddelar Sveriges Radio i en notis, med hänvisning till Rädda Barnen.

Delbetänkande - Första hjälpen psykisk hälsa

2010-05-04

Ekonomiska medel är föreslagna att gå till utbildning i första hjälpen i psykisk hälsa.

Ny webbplats – Barnperspektivet

2010-05-04

Barnens rätt i samhället (BRIS) startar hemsida där vuxna finner råd om hur stöd kan ges till barn.

Hemsida om fattigdom

2010-05-03

År 2010 är av europeiska unionen (EU) utsett till ett särskilt år då fattigdom och social utestängning ska bekämpas. Arbetet med detta uppdrag kan följas via en hemsida.

Radioprogram ”Sköra människor”.

2010-05-03

Sveriges Radios dokumentärredaktion har gjort programmet ”Sköra människor”. Medverkande är patienter och vårdare i öppenvården på Katarinahuset i Stockholm.

Konferens ”Från ambition till handling”

2010-04-30

Den 4 maj står Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som värdar för en konferens som ska leda till inspiration och samverkan kring psykisk hälsa.

Dokumentation "Tillställning om inställning"

2010-04-29

Dokumentationen från årskonferensen "Tillställning om inställning" finns tillgänglig.

Visa vägar i Skåne

2010-04-29

Den 1 juni arrangeras en Visa vägar-konferens i Malmö. Konferensen ger ett skånskt perspektiv på hur personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, deras närstående och anställda i psykiatri och socialtjänst kan arbeta bättre tillsammans.

Attityduppdrag blir (H)JÄRNKOLL

2010-04-29

Kampanjen (H)JÄRNKOLL startar den 3 maj. Syftet med kampanjen är att slå hål på myterna om psykisk ohälsa, att öka kunskapen om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till området.

Kunskapscentrum april 2010

2010-04-29

Nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten har postats.

Radioarkiv ”Psykiatrins patienter”

2010-04-28

I Sveriges Radios lyssningsarkiv kan man höra två program under huvudrubriken ”Psykiatrins patienter”. Programmen sändes första gången under våren 2008.

Meddelandeblad anhörigstöd

2010-04-26

Socialstyrelsen har publicerat ett 16-sidigt meddelandeblad om anhörigstöd, daterat mars 2010.

Nollvision – hemlöshet

2010-04-26

Den 27 april arrangeras ett tvåtimmarsseminarium om hemlöshet på Medborgarhuset i Stockholm.

Nytt om NU 2/2010

2010-04-21

Nyhetsbrev 2/2010 från Socialstyrelsens NU-enhet finns tillgängligt. I nyhetsbrev från NU-enheten speglas Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

KVA om ungas psykiska hälsa

2010-04-19

En kunskapsöversikt angående trender i barns och ungdomars psykiska hälsa finns tillgänglig. Översikten har tagits fram av en arbetsgrupp knuten till Kungliga vetenskapsakademiens (KVA) hälsoutskott.

KVA och SBU håller barninriktad konferens

2010-04-19

Vid en policyorienterad konferens, ”Konferens framtid”, som hålls den 26 maj i Stockholm, kommer resultaten från två tidigare konferenser under våren att diskuteras. Temat är barns psykiska hälsa. Arrangerar gör Kungliga vetenskapsakademien (KVA) och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Freud eller Pavlov?

2010-04-15

”Kropp och själ”, en programserie i Sveriges Radios P1, hade den 13 april rubriken ”Böcker för själen”. I programmet diskuterades fyra böcker om olika behandlingsinriktningar.

Publikationsserie om skolbarns hälsa

2010-04-13

Socialstyrelsens nya publikationsserie ”Hur kan skolan ge barn med psykisk ohälsa bättre förutsättningar?” finns tillgänglig för nedladdning.

Kurs om evidensbaserade insatser

2010-04-13

CEPI i Lund arrangerar en tvådagarskurs i augusti om evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiskt funktionshinder.

Våldsdåd ger bränsle för debatt

2010-04-12

Dagens Nyheter (DN) ger en resumé över psykiatridebatten från 1970-talet och framåt med anledning av det misstänkta dubbelmordet i Växjö under påskhelgen som åter får debatten att blossa upp.

Anknytningspedagog i avhandling

2010-04-09

Förskolepersonal kan utgöra ett viktigt komplement för barn till föräldrar med psykisk ohälsa, konstateras i en avhandling i pedagogik av Birthe Hagström vid Malmö högskola.

Synliggörande teater

2010-04-08

Allmänna arvsfonden har beviljat medel till Moliere- ensemblen för ett treårigt projekt. Projektets syfte är att synliggöra barn med psykiskt sjuka föräldrar.

Samverkan är myndigheternas ansvar

2010-04-06

Samverkan är en förutsättning för ett önskat resultat då brukare får insatser från flera myndigheter och aktörer samtidigt, skriver Sveriges kommuner och landsting (SKL) på sin hemsida.

Ungas mentala hälsa försämras

2010-03-30

De ungas psykiska hälsa försämras. Om detta kan man läsa i Lägesrapport 2010 från Socialstyrelsen.

Avhandling om personligt ombud

2010-03-30

Ulrika Järkestig Berggren disputerar den 16 april vid Linnéuniversitet, Växjö, med avhandlingen ”Personligt ombud och förändringsprocesser på det socialpsykiatriska fältet”.

Bortträngda ur det allmänna medvetandet

2010-03-29

Med anledning av tevedokumentären ”Sluten avdelning” uppmärksammar kulturskribenten Maria Schottenius situationen för människor med schizofreni; de är ”osynliga, utanför allt medialt och kommersiellt intresse”, skriver hon i Dagens Nyheter.

Skolbarns psykiska hälsa kartlagd

2010-03-26

Den psykiska hälsan hos skolbarn har för första gången kartlagts i en nationell totalundersökning. I undersökningen, som genomförts av Statistiska Centralbyrån, ingår över 170 000 barn.

Nytt om NU 1/2010

2010-03-24

Nyhetsbrev 1/2010 från Socialstyrelsens NU-enhet finns tillgängligt. I nyhetsbrev från NU-enheten speglas Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

LSS propositionen

2010-03-24

Propositionen "Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet" (2009/10:176) finns tillgänglig.

Avhandling om långvarig psykossjukdom

2010-03-23

Med avhandlingen ”Det outsagda och ohörsammade lidandet: Tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom” disputerade Susanne Syrén vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Framtid plötsligt inom räckhåll

2010-03-23

En berättelse om tiden på psykiatrisk klinik kan läsas i Dagens Nyheter (DN) . Artikeln har koppling till programmet ”Sluten avdelning” i Sveriges Television.

Prevention – föräldrastöd

2010-03-23

Konferens hålls i Jönköping den 23-24 mars under rubriken Prevention – föräldrastöd. Konferenstemat betonar förebyggande och långsiktigt arbete.

New Horizons 1/2010

2010-03-22

Nyhetsbrev nummer 1/2010 från den brittiska satsningen New Horizons – towards a shared vision for mental health - har landat.

Forskardag den 24 maj om evidens

2010-03-19

En forskardag om evidens i socialt arbete arrangeras vid Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete den 24 maj.

”Vi och dom” på gemensam kurs

2010-03-19

Rapport är tillgänglig om det brukardeltagande som finns vid Socialhögskolan i Lund sedan hösten 2005 i en mobiliseringskurs för socionomstuderande.

Socialpsykiatri.dk 1/2010

2010-03-17

Nyhetsbrev nummer 1/2010 av Socialpsykiatri är tillgängligt. Det ges ut av Videnscenter for Socialpsykiatri i Danmark.

Vård vid ångest och depression

2010-03-16

Socialstyrelsen publicerar de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

Om schizofreni i ”Kropp och själ”

2010-03-10

”Kropp och själ”, en programserie i Sveriges Radios P1, handlade den 9 mars 2010 om schizofreni.

Ekonomi och funktionsnedsättning

2010-03-10

Socialstyrelsens rapport ”Inkomster och utgifter för vissa personer 20–64 år med funktionsnedsättningar” publiceras idag. Rapporten visar att personer med psykisk funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

”Rum för sjuka själar”

2010-03-09

Den uppmärksammade dokumentären ”Rum för sjuka själar” från år 2006, av Maud Nycander, sänds åter i Kunskapskanalen.

SVT – bakom låsta dörrar

2010-03-09

Två söndagar i mars, den 21 och 28, visas i Sveriges Television (SVT) dokumentärfilmer av Maud Nycander, inifrån en sluten psykiatrisk avdelning på Sankt Görans sjukhus i Stockholm.

Avhandling om psykiatri i media

2010-03-08

En avhandling om den bild som ges av psykiatriområdet i tv läggs fram vid Göteborgs universitet, skriver SocialVetenskap.se i det senaste nyhetsbrevet.

Migration och psykisk ohälsa

2010-03-05

Tidskriften i&m, Invandrare & Minoriteter, publicerade i oktober 2009 ett temanummer om psykisk (o)hälsa.

Preliminära nationella riktlinjer publiceras

2010-03-03

De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni, den preliminära versionen är publicerad. Socialstyrelsen ger sig ut på turné med den preliminära versionen.

Intryck från konferens i Vilnius

2010-03-02

En arbetsgrupp inom Socialpsykiatriskt Forum med inriktning på barn och familj förmedlar sina intryck av konferensen "The forgotten children".

”Män gråter inte” del 2

2010-03-02

Artikelserien ”Män gråter inte” på Insidan i Dagens Nyheter (DN) forsätter med artikeln ”Att vara deprimerad ingår inte i mansrollen”.

Män gråter inte del 1

2010-03-01

Aktuell forskning visar att depression hos män kan ta sig andra uttryck än förväntat, skriver Dagens Nyheter (DN) och inleder er serie artiklar på temat ”Män gråter inte”.

Nytt om funktionshinder 1 år 2010

2010-03-01

Nyhetsbrev 1/2010 med "Nytt om funktionshinder" från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns tillgängligt.

PsykTV i startgroparna

2010-03-01

Utbildningsradion gör tv-program om psykisk ohälsa för sändning under hösten 2010.

Om attityder som DN-bilaga

2010-02-24

Läsare av Dagens Nyheter (DN), i delar av landet, har fått tillgång till information om Handisams projekt, Attityduppdraget, genom en bilaga som fanns i tidningen den 23 februari.

Utvecklingsmedel del 2 och 3

2010-02-24

Hjälpmedelsinstitutets projekt ”Hjälpmedel i fokus” går in i andra och tredje ansökningsomgången för utvecklingsmedel. Projektet är ute på turné över landet.

Barndomsförutsättningar avgör

2010-02-23

Dagens Nyheter (DN) skriver om en stor dansk studie vilken visar en detaljerad bild av förutsättningarna för psykiskt välbefinnande.

Socialt synsätt betonas

2010-02-23

”Psykiska funktionshinder i samhället” är titeln på en ny bok av Rafael Lindqvist, Urban Markström och David Rosenberg, utgiven på Gleerups förlag.

Skönlitterär skötare

2010-02-23

”På andra sidan dörren” är en skönlitterär beskrivning av psykiatrin ur ett skötarperspektiv . Boken är skriven av Helena Bergman.

Fattigdom – här, nu

2010-02-17

Lördag den 20 februari 2010 hålls ett halvdagsseminarium på tema ”Fattigdom - just här, just nu” i Stockholm. Bland de medverkande finns Bengt Börjesson och Mikael Sandlund.

Referat tiotalets psykiatri

2010-02-17

Den 21 januari 2010 hölls ett seminarium på ABF-huset i Stockholm med rubricerat tema. Medverkade gjorde bland andra konstfacksstudenten Anna Odell.

RR granskar

2010-02-16

Riksrevisionen har granskat det statliga stödet till psykiatrin. Granskningen avser åren 2001–2007 och behandlar tre områden där förändringar framstår som angelägna.

Röster stärks

2010-02-16

Ett studiematerial för brukarinflytande har tagits fram av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

2009-års vård kartlagd

2010-02-15

Den psykiatriska heldygnsvården har under fjolåret kartlagts meddelar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på hemsidan.

DSM5 på väg

2010-02-15

I veckan presenterades ett förslag om en uppdatering av diagnosmanualen DSM.

Utbildning för baspersonal

2010-02-12

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vänt sig till regeringen och påtalat behovet av en grundutbildning för baspersonal inom psykiatri och socialtjänst.

Regeringsvision - UK

2010-02-12

Från den brittiska regeringen kommer en uppdatering av New Horizons – a shared vision for mental health.

”Att uppleva utanförskap”

2010-02-12

Vad det kan innebära att uppleva utanförskap är temat i boken ”Att uppleva utanförskap” utgiven av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Framtida handikappolitik

2010-02-11

Handisam presenterar en omvärldsanalys under titeln ”Trender i handikappolitikens omvärld”. Däri lyfts trender i omvärlden som kan komma att påverka handikappolitiken i Sverige de närmaste åren.

Lex Sarah kan vidgas

2010-02-10

Lex Sarah gäller för närvarande inom omsorger för äldre och personer med funktionsnedsättning samt enligt LSS (stöd och service till vissa funktionshindrade).

LSS-förslag i mars

2010-02-09

Det blir en ”urvattnad lagrådsremiss” skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på hemsidan med anledning av det förslag som ska läggas fram för riksdagen senast den 23 mars gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Riktlinjer 3 mars

2010-02-09

Socialstyrelsen skriver på hemsidan att de preliminära nationella riktlinjerna för psykosociala insatser för personer med schizofreni är tänkta att presenteras den 3 mars (2010).

Västbus slutrapport

2010-02-08

Västbus handlar om att införa en ny modell för samverkan i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län. Samverkandet sker omkring barn och ungdomar med en sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik.

Avhandling Rosenberg

2010-02-08

David Rosenberg disputerade den 16 oktober vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete. Länk till avhandlingen i fulltext samt bild från dagen finns tillgänglig.

Utvecklingsmedel omgång 1

2010-02-02

Hjälpmedelsinstitutet och ”Hjälpmedel i fokus” meddelar via sin hemsida vilka som fått utvecklingsmedel i den första omgången år 2010.

Terapiformer i debattartikel

2010-02-02

Anna Kåver, psykolog och psykoterapeut efterlyser ”eld upphör” i diskussionen om olika terapiformer, i en debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD).

Ojämlikhet ger ohälsa

2010-02-02

Bristande jämlik¬het är en betydande faktor när det gäller sociala och hälso¬relaterade problem i rika samhällen, konstateras i den nu till svenska översatta boken ”Jämlikhetsanden” av Richard Wilkinson och Kate Pickett.

HSO lämnar referensgrupp

2010-02-01

Handikappförbunden (HSO) skriver på sin hemsida om att de lämnar samarbetet med myndigheterna omkring det nya instrumentet för behovsbedömning i anslutning till personlig assistans.

Erfarna söks till panel

2010-02-01

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten planerar att sätta upp en ”brukarpanel” bland annat för att stärka inflytandet över planerad forskning.

Seminarium ISPS den 12 mars

2010-01-29

Seminarium hålls i Göteborg den 12 mars 2010, med “The International Society for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychosis”, ISPS, som arrangör.

Socialpsykiatri .dk 6/2009

2010-01-28

Nummer 6/2009 har ”tabu” som tema. Socialpsykiatri ges ut av Videnscenter for Socialpsykiatri i Danmark.

Attityderna belysta 1

2010-01-27

En studie, med Handisam som avsändare, om allmänhetens attityder till och kunskaper om psykisk ohälsa, visar att över 25 procent av de tillfrågade har en helt eller delvis negativ inställning till personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Egen kraft - egen makt

2010-01-26

På Socialstyrelsens hemsida kan en nyutgiven (2009) antologi om arbetet som personligt ombud laddas ner, alernativt beställas.

Utbildning om hjälpmedel

2010-01-25

Hjälpmedelsinstitutet erbjuder utbildning om hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar, enligt sin hemsida.

Konferens 23 april 2010

2010-01-19

"En tillställning om inställning" är titeln på Socialpsykiatriskt Forums årskonferens som hålls den 23 april i Stockholm.

Nyhetsbrev 1, 2010

2010-01-19

Nyhetsbrev 1, 2010 har skickats ut.

Samarbete lagstärks

2010-01-14

Skyldighet att upprätta individuella planer vid insatser från två huvudmän, skyldighet till överenskommelse mellan huvudmännen om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning är nya bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, från årsskiftet. Barns behov görs tydligare i HSL. Allt detta enligt hemsidan för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Espmark om personkemin

2010-01-14

Det är en falsk motsättning mellan kognitiv beteendeterapi, kbt, och psykodynamisk terapi, Ju längre man arbetar med samtalsterapier, desto mer anpassar man sig till den enskilda individen. Så säger psykiatern Sten Espmark i en artikel i Svenska Dagbladet (SvD) med grund i den bok han kommer med.

Bostad utan meritering

2010-01-11

Ett upplägg där hemlösa människor erbjuds bostad utan att de först måste kvalificera sig på något sätt, ska prövas i ett projekt under ledning av forskare från Socialhögskolan i Lund, skriver Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), på sin hemsida.

Relationsbehandling vid psykos

2010-01-08

I Nyborg, Danmark, hålls ett nordiskt seminarium om relationsbehandling vid psykos den 14-15 april 2010. Anmälningstiden går ut den 15 januari.

Sömnbrist ökar ohälsorisk

2010-01-03

Depression och självmordstankar är vanligare hos ungdomar som sover för lite, visar en studie gjord i USA, enligt Sveriges televisions hemsida.