Första avrapportering om utbildning för baspersonal

Under år 2009 deltog omkring 12 000 personer, som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, i någon form av kompetenshöjande utbildning. Detta är en del i en flerårig investering i fortbildning för baspersonal inom psykiatrin. En rapport avseende utbildningssatsningens första år finns tillgänglig.

Rapporten har titeln " Kompetenssatsning - Personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning". Fler rapporter i ärendet är att vänta.

Förordet anger rapportens syfte och mottagare: "Rapporten har dubbla syften och mottagare. Dels är den en första återrapportering till regeringen med syfte att ge en översiktlig bild av hur medlen fördelats och vilka aktiviteter som pågår i landet. Dels riktar den sig till aktörer, som driver pågående projekt eller planerar nya kompetensstärkande aktiviteter, med syfte att ge information samt stimulera erfarenhetsutbyte och framtida kontakter."

Till Socialstyrelsens hemsida och mer information om rapporten inklusive länk för nedladdning

Direktlänk till rapporten på Socialstyrelsens hemsida (pdf-fil)