Om stöd till barn och unga 5 mars

Se SKL-seminarium från 5 mars

Seminariet, som sändes via nätet och som kan ses i efterhand, syftade till att ge en helhetsbild av vad SKL gör för att stödja kommuners, landstings och regioners arbete med barn och unga inom socialtjänst, förskola, skola och hälso- och sjukvård. Modeller och verktyg som kan användas för att utveckla verksamheterna presenteras.

Till hemsida för SKL och det webbsända seminariet från den 5 mars