Välkommen till Värden i vården - SPF:s konferens 2019

Plats:  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Datum:  17-18 oktober 2019

Tider:  Programstart kl. 13.00 på torsdagen och avslutas kl. 12.30 på fredagen

Avgifter: Ordinarie pris 2500 kr. Medlem i Socialpsykiatriskt Forum 2100 kr. Brukare och närstående 800 kr, begränsat antal varför först till kvarn gäller. Moms utgår inte. I avgiften ingår konferensdeltagande, kaffe, frukt och kvällsmingel.

Passa på att bli medlem genom att anmäla dig på hemsidan, betala in 300 kr och du får tillgång till medlemspriset. För brukare finns möjlighet att söka bidrag till konferensen ur Olle Lönnerbergs fond, se under fliken Föreningen på denna hemsidan.

Anmälan:

Du anmäler dig via anmälningsformuläret som du hittar här >>

Har du frågor eller vill ha mer information hör av dig till: info@socialpsykiatrisktforum.nu

 

Värden i vården

Under dessa dagar ska vi tillsammans söka svar, belysa goda exempel och fundera, problematisera kring ämnet.

Vad beror det på att socialpsykiatrins och psykiatrin insatser och organisation ser ut som de gör? Varför jobbar inte alla evidensbaserat?  Varför samverkar inte kommun och landsting bättre kring patienten? Vi vill undersöka  hur förutsättningarna för vård och stöd påverkar hur det ser ut. Vi vill analysera och diskutera betydelsen av ledning och styrning. Vilken roll som finansiering, organisation och lokala förutsättningar spelar? Vad skillnaden är på New Public Management och tillitsbaserad styrning och vad skillnaden är mellan personcentrerad vård och värdebaserad vård? Vi kommer också att ha goda  exempel från verkligheten istället för att peka ut vad som inte fungerar.

 

Program 17 oktober

Värden i vården från ett brukarperspektiv

En öppen berättelse om personliga erfarenheter av psykosvård.
Åsa Höij

Har inte vården alltid varit värdebaserad? Om medicinens och vårdens historiska förvandlingar

Är begrepp som "patientcentrerad vård", eller "personcentrerad vård" egentligen nytt vin i gamla läglar? Har inte värden alltid styrt vården? Vad hände när medicinen blev "vetenskaplig"? Försvann personen då, eller kom hon snarare än mer i centrum? Bristen på kritisk distans till förment nya trender i vård och medicin kan synas häpnadsväckande. Ett historiskt perspektiv kan bidra till en nödvändig eftertanke.
Rolf Ahlzen, Allmänläkare, psykiatriker och en av initiativtagarna till Sällskapet för filosofi och psykiatri

Personcentrering – behandlingsfilosofi och organisationsfilosofi i samklang. Vad kan vi lära oss av Karl Jaspers och Martin Buber?

Vid styrning och ledning av den psykiatriska vården av idag förlitar man sig alltmer på standardiserade vårdprocesser och riktlinjer. Det leder avsiktligt eller oavsiktligt till en tilltagande anonymisering av såväl patienter som medarbetare. Subjektet patienten och subjektet medarbetaren riskerar att hamna i bakgrunden och objektifieras. För patientens del blir det främst diagnosen som behandlas och för vårdmedarbetarens del sker en smygande avprofessionalisering som leder till att hen i allt högre grad betraktas som en anonym kugge i en toppstyrd och genomplanerad produktionsapparat. Medvetenhet om personcentreringens grundtankar kan öka möjligheterna till att anonymiseringen bromsas. Föreläsningen ger inblickar i Jaspers och Bubers skrifter och argument för betydelsen av att det personcentrerande synsättet inte bara gäller i mötet med patienten utan i lika hög grad bör prägla relationer och ledningsutövande på arbetsplatsen.
Jörgen Herlofson, leg läkare, psykiater, leg psykoterapeut

Från mottagare till medskapare

Personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg – vad och varför? – hur patienter kan gå från att bli mottagare till medskapare av vård, hur vården behöver organiseras för att understödja/möjliggöra att individen blir medskapare, vilka förändringar behövs? Det behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet för att göra vården mer personcentrerad – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. Det behövs också ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning.
Kajsa Westling projektledare, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Värdeskapande arbetssätt – hur patienter kan gå från att bli mottagare till medskapare av vård? Samverkan med individen i centrum.

Hur kan man arbeta mer personcentrerat inom psykosvården? En föreläsning som berättar om det praktiska utvecklingsarbetet och i den kliniska vardagen för att skapa en personcentrerad vård. Hur förändrar man mindset och går från ord till handling? Exempel där flera parter samarbetar med individen i centrum.
Beatrice Adriansson Carlsson
, leg sjuksköterska, vårdenhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Kristina Videla, projektledare IPS-projekt, Samordningsförbundet Stockholms stad

Utmärkelsen God Socialpsykiatri 2019

 

Program 18 oktober

Tankar för dagen

Ing-Marie Wieselgren Sveriges Kommuner och Landsting

Ledarskap i socialtjänsten i relation till New Public Management

Att leda socialt arbete. Organisation, ledarskap och förändring i professionella byråkratier. Som ett resultat av rationaliseringar och nya styrformer har arbetsförhållanden och organisation inom socialtjänsten förändrats under de senaste decennierna. Konsekvenserna som förändringarna haft på socialsekreterarnas arbete har rönt en del uppmärksamhet. Mindre ofta diskuteras hur chefernas arbetsförhållanden påverkats, trots att deras villkor kan antas påverka såväl medarbetare som de klienter som socialtjänsten vänder sig till. Den här föreläsningen kommer att behandla förutsättningarna för (och innehållet i) chefs- och ledarskap inom socialtjänsten.
Emelie Shanks, forskare i socialt arbete, Stockholms Universitet

Upphandling av välfärd – vad händer med kvalitet, tillit och de som vården finns till för?

Upphandling organiserar alltmer välfärdens relationer och erbjudanden. Tanken är att med begränsade resurser kunna möta samhällets välfärdsbehov. Upphandling sägs dock gynna pris och kvantitet. I denna föreläsning diskuteras vad som händer med värden som kvalitet, tillit och alternativ modeller en i välfärd som styrs alltmer av upphandlingens logik.
Ola Segnestam Larsson, forskare Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Vad innebär tillitsbaserad styrning?

Hur kan en mer tillitsbaserad styrning skapa mening och handlingsutrymme för de i praktiken? Vad kan var och en göra för att arbeta mer utifrån tillits baserade principer?
Webbinarium med Louise Bringselius, Tillitsdelegationen

Panelsamtal – tankar om värden i vården

Tillitsbaserad styrning - vad innebär det och hur kan en mer tillitsbaserad styrning skapa mening och handlingsutrymme för de i praktiken?
Paneldeltagare: Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och Landsting, Laura Hartman, Tillitsdelegationen Jenny Rehnman, Socialstyrelsen, Maria Skott, Socialpsykiatriskt forum, Wolfgang Rutz, Socialpsykiatriskt forum