Om Socialpsykiatriskt Forum

Socialpsykiatriskt Forum är en förening med syfte att vara en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter kring socialpsykiatriska frågeställningar. Föreningens målsättning är att över organisations- och yrkesgränser verka för ett socialpsykiatriskt synsätt och bidra till spridning och utveckling av det socialpsykiatriska kunskapsområdet. Föreningen vill också utgöra ett kritiskt och reflekterande forum när samhälleliga reformer, nya metoder och modeller genomförs och diskuteras.  

Föreningen startade 1992 med en välbesökt upptaktskonferens ”Samling för socialpsykiatri” och där lades grunden för föreningen som formellt startade 1993 i samband med att psykiatrireformen var på gång och de första åren fokuserades arbetet på denna.

Därefter har föreningen genomfört årliga nationella konferenser i samband med årsmötet. Därutöver har arrangerats lokala och regionala möten kring socialpsykiatriska frågeställningar.

Trots den optimism som fanns inför psykiatrireformen och trots ett intensivt förändringsarbete i landet blev inte allt som man tänkt sig. ”Resurser är otillräckliga. Samverkan innebär inte alltid samarbete. Revirtänkande, rädsla för att förlora kontroll, osäkerhet inför nya metoder och nya förhållningssätt förhindrar utveckling. Förenklade förklaringsmodeller om orsakerna till psykisk ohälsa leder vilse.”

Verkligheten är för oss i Socialpsykiatriskt Forum en komplicerad samverkan mellan biologiska, psykologiska, sociala och samhälleliga faktorer. Vi vill uppmuntra socialpsykiatrisk kunskapsutveckling samt forskning och debatt om hur samhället planerar och leder verksamheter som riktar sig till människor med psykisk ohälsa. Det är viktigt att individen har inflytande över det dagliga livet, boende, rehabilitering, arbete, stöd och nätverksfunktioner. Det behövs ett tydliggörande av förhållningssätt och en reflektion över hur samverkan och olika roller kan utvecklas i dialog.

Socialpsykiatriskt Forum vill fördjupa den socialpsykiatriska kunskapen, synliggöra rön, debattera och sprida erfarenheter. Föreningen vill därvid engagera företrädare från all de samhällsorgan, som människor med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning är beroende av.

Vill du veta mer, maila oss: info@socialpsykiatrisktforum.nu

Föreningen hedrades med ett diplom vid sitt 20-årsjubiluem ( år 2012). Utdelare av diploment var Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI).  Lydelse: "Diplom tilldelas Socialpsykiatriskt Forum för ett gediget och uthålligt stöd åt socialpsykiatriska synsätt inom vård och stöd för personer med psykisk ohälsa och för den mångfasetterade opinionsbildning ni verkat för under de gångna 20 åren för CEPI Lars Hansson"