Föreningens vision och arbete

- antagen vid årsmötet den 31 mars 2008

Socialpsykiatriskt forums vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.

Socialpsykiatriskt Forum verkar för att patienter/brukare, närstående, professionella och andra intresserade möts och tillägnar sig och delar kunskap och erfarenheter, samt stimulerar vararandra till att utveckla, sprida och tillämpa socialpsykiatriska synsätt i praktisk verksamhet.

Socialpsykiatriskt Forum verkar för att öka medvetenheten och kunskaperna kring personer med psykisk ohälsa och kring det socialpsykiatriska fältet. Socialpsykiatriskt Forum skall kunna utgöra en kritisk och reflekterande fora/massa/grupp när samhälleliga reformer, nya metoder och modeller genomförs och diskuteras.