God Socialpsykiatri

Utmärkelsen God Socialpsykiatri

Socialpsykiatriskt forum delar varje år ut en utmärkelse till verksamheter eller enskilda personer som utmärkt sig inom det socialpsykiatriska området. Utmärkelsen utdelades första gången för år 2001.

2013 års utmärkelse går till professor Alain Topor med följande motivering:

"Oavsett vilka vindar som blåser, så är Alain Topor drivande i sin övertygelse om att återhämtning från svår psykisk ohälsa är möjlig.  Han förmedlar hopp och ”håller lågan levande” hos såväl brukare som anhöriga och personalen inom kommuner och landsting. Alain Topor är en stark företrädare för det socialpsykiatriska synsättet".

Utmärkelsen delades ut i anslutning till Socialpsykiatriskt Forums årsmöte den 22 mars 2013.

Bildtext: Alain Topor flankeras av Ann-Katrin Ingvarsson till vänster och Inger Nilsson

 

 

2012 års utmärkelse går till Skellefteå kommun tillsammans med Västerbottens läns landsting och brukarorganisationerna med följande motivering:

”Skellefteå är en av de orter i landet som har det mest
utvecklade utbudet av verksamheter för att möta brukares olika behov. Här finns
landets största sysselsättning/rehabiliteringsverksamhet samt ett unikt
samarbete mellan kommunen, den psykiatriska kliniken och
brukarorganisationerna. Genom Föreningarnas hus har man lyckats skapa ett
samarbete mellan olika brukarorganisationer mitt i samhället och med verklig
delaktighet i samverkan med kommun och landsting.

Många eldsjälar finns inom området både i kommunen,
landstinget och i brukarorganisationerna som alla är värda denna utmärkelse.
Det är tillsammans som de, utan prestige och i samverkan, bidragit till detta.
Särskilt vill vi nämna Birgitta Sjögren Öhlund, Karin Melander samt Carl-Gustaf
Olofsson som får representera sina respektive organisationer.” 

Mottagarna var stolta och glada och betonade att samarbetet som lett fram till den prisade verksamheten har pågått under 26 år. Därtill underströks betydelsen av stöd från politiskt håll och från chefsnivå. Tiden och de långa relationerna som betydande faktorer, samt glädjen i arbetet, tålamod och kämpaglöd framhölls extra i framgångsreceptet.

Bildtext: Fr v Karin Melander, Birgitta Sjögren Öhlund, Carl-Gustaf Olofsson

 

 

 

2011 års utmärkelse går till Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) med följande motivering:

"Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH) tilldelas utmärkelsen "God socialpsykiatri" år 2011.
RSMH är en nationell organisation med cirka 10 000 medlemmar och 150 lokalföreningar som i mer än
40 år oförtrutet höjt sin röst och utan tvekan talat för alla dem som sällan för sin egen talan. Det inre
arbetet kan liknas vid en väv där kamratstöd, attitydförändringsarbete, information/utbildning och
intressepolitiskt arbete utgör den sammanhållande varpen i väven. Att en människa som mår psykiskt dåligt, ska betraktas som expert på sin egen upplevelse och bemötas
med respekt, är det självklara inslaget i väven. Och följden blir en vision där vård och stöd kvalitetshöjs i betydande omfattning om brukarnas erfarenheter tas till vara.
Socialpsykiatriskt Forum har under många år följt RSMH:s arbete i såväl medgång som motgång och vi
vill på detta sätt uppmärksamma detta arbete för dess kvalitetssäkrande effekt i dåtid, nutid och framtid.
Och detta gäller särskilt i tider då ekonomiska aspekter allt oftare avgör vilket utbud av insatser, vård och
stöd som erbjuds människor med psykisk ohälsa. RSMH önskas med denna utmärkelse all framgång i det fortsatta arbetet!"

Förbundsordförande Jan-Olof Forsén, som tog emot utmärkelsen för RSMH:s räkning, sa så här i sitt tacktal: - Det är med stolthet som RSMH tar emot utmärkelsen "god socialpsykiatri". Förbundet har länge haft med ordet social i sitt namn.Vi tycker det är viktigt att alltid titta på det sociala området när man behandlar människor med psykisk ohälsa. Det kan alltid förbättras och är många gånger av avgörande betydelse för återhämtning.

Bildtext: Jan-Olof Forsén, (till höger) förbundsordförande i RSMH, tar emot utmärkelsen av David Ershammar (Socialpsykiatriskt Forum).

Övriga som nominerats till utmärkelsen år 2011 var:

Marianne Björklund, Socialstyrelsen
Sofi Hult, omvårdnad Gävle kommun
Neuropsykiatriska Stödteamet, Stockholm
Skellefteå kommun

 

2010 års utmärkelse går till Ritva Gough med följande motivering:

"Ritva Gough, verksam inom forsknings- och utbildningsenheten FOKUS i Kalmar, får Socialpsykiatriskt Forums utmärkelse för God Socialpsykiatri 2010 för att hon i sitt arbete lyfter fram brukarens delaktighet och röst i såväl den skrivna utredningen som det praktiska arbetet. I sina rapporter om den sociala utredningens betydelse för återhämtningsprocessen
pekar hon på ordens stigmatiserande makt och den kraft det ligger i att, trots alla tillkortakommanden, också se den genuina människan som ofta skyms av uttrycken för den psykiska ohälsan. Ritva Gough tydliggör vikten av det skrivna ordet och visar socialtjänstens handläggare hur de kan bidra till återhämtningsprocessen genom att göra brukaren
verkligt delaktig i utredningen."

Bilden visar Ritva Gough. Foto: Frida Johansson

Ritva Gough arbetar som forskare och FoU-ledare inom funktionshinderområdet på Fokus Kalmar län (FoU-enhet för forskning och kunskapsutveckling i socialtjänst). Fokus får sina uppdrag från ett råd med tjänstemän representerande Kalmar läns 12 kommuner, vilket gör att Fokus huvudsakligen sysslar med frågor som rör kompetens- och verksamhetsutveckling inom kommunernas sociala verksamheter. Hon har arbetat på Fokus i tio år och varit verksamhetsansvarig under ett antal år fram till årsskiftet 2009-2010.

Projekten på Fokus har bland annat handlat om
• utvecklingen av boendeformer och bostad med särskild service i Kalmar län,
• kompetensutveckling när det gäller utredning och handläggning av ärenden inom LSS och kommunal socialpsykiatri,
• boendestöd och arbetslivsinriktat stöd till personer psykiska funktionsnedsättningar,
• inventering av behov av hjälp och stöd samt
• olika former av återhämtningsstöd.

Ritva Gough är sociolog och har en filosofie doktors examen i samhällsvetenskap från universitetet i Tromsö. Hon har under lång tid varit verksam inom det sociala fältet och har därigenom under årens lopp arbetat med olika teman, såsom
• hjälp och stöd till hemlösa och missbrukare,
• arbetslivsinriktad forskning med fokus på organisation av omsorg och vård,
• hemhjälp till gamla,
• utveckling av personlig assistans,
• brukar- och personalutbildning inom Independent Living rörelsen.

För närvarande skriver Ritva Gough en rapport tillsammans med FoU-ledarna/forskarna Karin Renblad och Eva Wikström från en studie av anhörigstödet i tre av länen i Småland; Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Hon är också involverad i arbetet inom Nationellt kompetenscentrum Anhöriga som ordförande i kompetenscentrumets styrgrupp.

- Det samhälle vi lever i och det sociala livets former har aldrig slutat överraska och engagera mig. En central frågeställning i flera av mina projekt är människors vardagsvillkor och utvecklingen av sociala praktiker, säger Ritva Gough.

En förteckning över rapporter som kan vara av intresse för socialpsykiatriskt inriktade läsare finns på Fokus webbsida.
Till hemsidan för Fokus i Kalmar län och en förteckning över rapporter av Ritva Gough

 

2009 års utmärkelse går till GÄST-projektetgod socialpsykiatri 2009

GÄST-projektet var ett samverkansprojekt mellan fyra kommuner i Gästrikland; Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken, brukarrörelsen och vuxenpsykiatrin i Gävleborg och pågick under åren 2006-2008. Projektets målgrupp var personer med psykiska funktionshinder som bor i ordinärt boende och som dels har behov av vård och behandling från landstingets vuxenpsykiatri, dels av stöd och omvårdnad från kommunernas boendestöd. Projektet syftade till att förbättra samverkan mellan kommuner och landsting och höja personalens kompetens för att åstadkomma ett kvalificerat, samordnat stöd till målgruppen.

Bilden visar representanter för Gäst-projektet som mottog utmärkelsen, från vänster: Anna Sundqvist, Flemming Hansen, Märta Söderberg. Foto: Inger Nilsson

Motiveringen till utmärkelsen God socialpsykiatri för 2009 lyder:

"GÄST-projektet får Socialpsykiatriskt Forums utmärkelse "God Socialpsykiatri" år 2009 för initiativet att utveckla samarbete med utgångspunkt i den enskildes medverkan och med dennes återhämtning som mål. Genom stärkt brukarinflytande, en ny modell för individuell planering och en satsning på kompetensutveckling om återhämtning har GÄST-projektet tagit viktiga steg i riktning mot ett socialpsykiatriskt arbetssätt."

Utmärkelsen delas ut den 30 mars i Göteborg i samband med att Socialpsykiatriskt Forum har sin årskonferens.


2008 års pris delades mellan Catarina Brun, Hjälpmedelsinsitutet och träffpunkten och "blåslampan" http://www.viska.se/

 - Träffpunkten www.viska.se får utmärkelsen för att de visat ett nytt sätt där personer med svår psykisk ohälsa, speciellt schizofreni kan stödja varandra och göra sin röst hörd. Sedan 2001 har siten drivits ideellt  av "admin", en person med egen erfarenhet av denna diagnos som skapat ett öppet och kärvänligt forum med plats för alla åsikter. Det är möjligt tack vara att många av sajtens aktiva medlemmar snabbt rycker ut och delar med sig av uppmuntran och kunskap till de som behöver. Över 100.000 inlägg har gjorts i forumet. Den når speciellt unga personer med psykoser och fungerar dessutom som en rik kunskapskälla för intresserade, speciellt anställda inom psykiatrin och socialtjänsten.

 - Catarina Brun, Hjälpmedelsinstitutet, får utmärkelsen för hennes stora engagemang och arbete för att sprida kännedom om psykiska funktionsnedsättningar och kunskap om strategier och hjälpmedel för att kompensera dessa. Hennes arbete genom HumanTeknik och Leva Lättare har inspirerat många att hitta nya sätt att öka delaktigheten i vardagen för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Hon är en pionjär och inspiratör för personal, brukare och anhöriga runt om i landet.

2007 gick priset till Socialtjänstens verksamhet och INM:s  (Integrerad Närsjukvård i Malmö) psykiatriska verksamhet i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo och Margareta Sjöberg, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

 - Socialtjänstens verksamhet och INM:s  (Integrerad Närsjukvård i Malmö) psykiatriska verksamhet i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo tilldelas gemensamt utmärkelsen God socialpsykiatri 2007. Socialtjänstens differentierade verksamhet med boendestöd, dagliga aktiviteter samt vårdboende och med samordning av insatserna mellan Vård och omsorg och IoF uppnår tillsammans med INM:s integrerade psykiatriska verksamhet synergieffekter i stödet till personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. Tillsammans resulterar deras verksamheter i en praktiskt fungerande socialpsykiatri med ett allsidigt stöd, trygghet och goda förutsättningar för återhämtning.

 - Margareta Sjöberg har byggt upp en mycket bra modell för det kommunala ansvaret för psykiskt funktionshindrade. Biståndsbeslut fattas inom verksamheten och i nära samarbete med boendestödjarna och personal i verksamheterna. På det sättet kan man, tillsammans med dem det berör, bedöma behoven bättre och anpassa stödet. Norrmalm var först i landet med att profilera boendestödet. Margareta har stått pall när det blåst i Stockholm och verksamheterna varit konkurrensutsatta. Hon har aldrig naggat på kvaliteten utan stått på sig i fråga om vad för slags stöd och verksamheter brukarna behöver. Hon har visat tålamod, styrka och uthållighet som få.

2006 års pris delades mellan Boy Larsson,från Gotland och S:t Görans uppsökarteam för hemlösa i Stockholm.

 - Boy Larsson har genom mångårigt osjälviskt arbete inom handikapporganisationer, folkbildning, debattartiklar, författarskap och med sitt varma empatiska förhållningssätt har Boy Larsson  i praktisk verksamhet tillämpat ett socialpsykiatriskt förhållningssätt för vilket han erhåller utmärkelsen God socialpsykiatri 2006.

 - S:t Görans uppsökarteam för hemlösa i Stockholm
Under en tidsperiod då hemlöshet kommit att bli en bister verklighet för ett ökat antal personer med psykisk sjukdom har S:t Göransteamet utvecklat en unik erfarenhetsbaserad kunskap i att på ett värdigt sätt närma sig dessa utsatta medmänniskor och i det praktiska arbetet med att hjälpa den hemlöse samarbeta med olika samhällsinstanser.

2005 års pris delades  mellan Inger Granhagen, Karlstad och Rolf Öhnander och Ulla Karlsson, Rullaenheten i Nora med följande motiveringar:

 - Utan att förtröttas, via ett tydligt, framsynt och målmedvetet arbete, alltid med brukarnas bästa för ögonen och där inflytande och delaktighet för brukare och medarbetare är ledstjärnor har Inger Granhagen kontinuerligt förändrat och utvecklat verksamheten med nationell utblick och omvärldens krav som utgångspunkt"

 - Rolf Öhnander och Ulla Karlsson har i sitt arbete i Rullanenheten med engagemang, humor och kreativitet genom psykiatrireformen prövat nya vägar för att människor med psykiska funktionshinder skall få bättre livsvillkor och ökat inflytande över sina liv"

År 2004 delades priset mellan Karin Melander, Skellefteå och Lise-Lotte Risö-Bergerlind, Borås.

 - Karin Melander har genom sina personliga egenskaper och sin yrkesmässiga samverkansmetodik utvecklat ett optimistiskt och okomplicerat samarbetsklimat i vilket önskemålen från brukare förvandlas till verkliga resultat inom många områden."

 - Lise-Lotte Risö Bergerlind har som chef för psykiatrin i Södra Älvsborg och i dialog med lokala brukar- och anhörigorganisationer skapat förutsättningar till en utvecklingsprocess som syftar till att reell brukarmedverkan skall ge bättre vård.

2003 års utmärkelse delades mellan Stiftelsen Gyllenkroken och Gunnareds Gård, båda i Göteborg med följande motivering:

År 2002 tilldelades Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten utmärkelsen med docent och överläkare Mikael Sandlund och Urban Markström som ledande företrädare

2001, det första året priset delades ut var mottagaren Lars Hansson, docent i Psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning (numera professor).