Gåva

Ditt stöd är viktigt!

Socialpsykiatriskt Forum är en liten ideell organisation utan bidrag från något håll, men med det stora uppdraget att förverkliga föreningens vision om ett bättre samhälle för personer med psykisk funktionsnedsättning och därigenom också för närstående och samhället som helhet.

En ekonomisk gåva, stor som liten, är därför varmt välkommen som ett stöd i det fortsatta arbetet. 

Plusgiro 921 17 45-6. Ange att det är en gåva.

Stort tack på förhand!

Zophia Mellgren
Ordförande

Socialpsykiatriskt forums vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål. 


Socialpsykiatriskt Forum verkar för att patienter/brukare, närstående, professionella och andra intresserade möts och tillägnar sig och delar kunskap och erfarenheter, samt stimulerar varandra till att utveckla, sprida och tillämpa socialpsykiatriska synsätt i praktisk verksamhet.

Socialpsykiatriskt Forum verkar för att öka medvetenheten och kunskaperna kring personer med psykisk ohälsa och kring det socialpsykiatriska fältet. Socialpsykiatriskt Forum skall kunna utgöra en kritisk och reflekterande grupp när samhälleliga reformer, nya metoder och modeller genomförs och diskuteras.