Dokumentation från årskonferensen i Göteborg

Årskonferensen 2009 hölls i Göteborg under rubriken "Med barnets ögon". Konferensen, som löpte över de två sista dagarna i mars, hade - hur det är att leva i en familj där någon av familjemedlemmarna har psykisk ohälsa - som sitt tema. Fördjupningen rörde hur stödet kan utformas till familjer med denna form av problematik. Barnperspektivet poängterades under konferensdagarna.

Under konferensen hölls många föreläsningar. Dessa föreläsningar finns utlagda i kronologisk ordning, som pdf-filer.

Första konferensdagens föreläsningar, den 30 mars

Familjer med någon som har psykisk ohälsa Margareta Östman Malmö högskola

Kan man bli sjuk av ord? Karin Johansson Bris Rapporten som presentationen grundades på kan läsas och hämtas på Bris´hemsida

Barn i familj med psykisk ohälsa och invandrarbakgrund Karin Ingvarsdotter Malmö högskola

Mötet med sårbara och självmordsnära ungdomar - så kan vi stödja och hjälpa Britta Ahlin Åkerman Karolinska institutet

Barn med ökad sårbarhet - vuxnas ansvar. Om barn med ADHD? Björn Kadesjö Barnneuropsykiatri Göteborg UPP-centrum Socialstyrelsen

Barns erfarenheter och strategier att leva med knapp ekonomi Anne Harju Växjö universitet

Andra konferensdagens föreläsningar, den 31 mars

Vad tycker barnen själva. En kvalitativ intervjustudie Margareta Östman Malmö högskola

Några orsaker till psykisk ohälsa hos vuxna Den svåra frågan om psykisk hälsa/ohälsa utifrån forskning om barn som varit i samhällsvård Gunvor Andersson Socialhögskolan Lunds universitet

Familjehemsplacerade barn Ingemar Nilsson Socialstyrelsen

Vuxenpsykiatrins i Lund verksamhet med barnombud Maria Afzelius Vuxenpsykiatrin Lund

Lyssna på barnen barnkonventionen 20 år Lars Österdal Rädda barnen

Västbus Gemensamma riktlinjer för att stödja barn i riskzonen Marie Hellsten barn- och ungdomspsykiatri Göteborg

Barnkonventionen i praktiken presentation av kunskapscentrum för barnkonventionen i Västra Götaland Emma Broberg

Vi kan tillsammans arbeta förebyggande och inge hopp Ing-Marie Wieselgren Sveriges kommuner och landsting