Nya möjligheter

”Socialt arbete och psykiska funktionshinder- nya möjligheter!”

Artiklar från ASPblade och Larry Eriksson om
Socialpsykiatriskt Forums årskonferens i Karlstad 5-6/4 2006.
Tack till Larry för att artiklarna kan publicereras på Socialpsykiatriskt forum!

Efter ”blod, svett och tårar” (Winston Churchill) så ”Ändtligen stod presten i predikstolen” (Selma Lagerlöf), d.v.s Socialpsykiatriskt forum slog upp portarna för sin årskonferens i Karlstad. Karlstad visade första dagen att Sola i Kallsta stämmer, även om det till viss del är ett missförstånd eller rättare sagt feltolkning. Mer om detta kommer här nedan. 

En solig morgon den 5/4 sköts startskottet till konferensen med registrering och kaffe. Det var en strid ström av folk till bibliotekshuset där man snabbt hörde på dialekterna att stora delar av Sverige var representerat. I bibliotekshuset möttes man av diverse olika utställares montrar, som t.ex Festis, Fountainhouse, ASP:s Butiken, Solakoop, EBL-skolan m.fl. Jag kommer i artikeln inte att fullständigt referera alla föreläsningar och en del av dem finns utlyfta i andra artiklar.

Kl. 10.00 öppnades formellt konferensen av Socialpsykiatriskt Forums avgående ordförande Olle Östman. Olle sa att intresset varit stort för konferensen och att man har varit tvungen att tacka nej till 100 personer som inte fick plats. Vidare nämndes att Karlstad varit en bra samarbetspartner i anordnandet av konferensen och att kommunen har en bra verksamhet inom området.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl hälsade välkommen till Karlstad och berättade lite om ortens historik. Bl.a det att Sola var en person, en pigg värdshusflicka.som alltid glad och blev därför kallad ”Sola” (Eva-Lisa Holtz, född år 1739). Även landstingsstyrelsens ordförande Catarina Segersten-Larsson hälsade alla välkomna till Karlstad.

Sigge Säll gav praktiska men viktiga detaljer om konferensen, t.ex lunchtider.

Rickard Bracken, med teknisk support av David Ershammar, pratade på temat Vad är socialt stöd med återhämtning som mål? Om ett nystartat nationellt kvalitetsarbete. Rickard pratade bl.a om att i en undersökning gjord i USA av Harding så visar det sig att 1/3 av de som har diagnosen schizofreni återhämtar sig helt, 1/3 kan leva ett fungerande liv och 1/3 pendlat fram och tillbaka i sin sjukdom. Detta med en diagnos som anses vara kronisk. Bracken sa att det krävs att man förändrar arbets-och tankesättet när det gäller synen på olika diagnoser och möjligheten till återhämtning.
Man måste enligt honom titta på vården med två olika infallsvinklar. Detta är:

• Professionellt, objektiv kunskap
• Erfarenhetsbaserat, subjektiv kunskap

Bracken visade en modell som symboliserades av en femuddig stjärna där dessa delar bestod av:
• Hopp
• En upplevelse av ett aktivt jag
• Personligt ansvar
• Upptäckt (sjukdomsinsikt)
• Att vara i kontakt

Det har startats ett nationellt 2-årigt projekt där man ska:

- Utbilda om återhämtning
- Genomföra seminarier för utbyte av erfarenheter
- Vägleda utvecklingen
- Sammanfatta och sprida erfarenheter

Förändringsmodellen består av att

- Identifiera
- Acceptera
- Intergrera
- Transformera


Irma Maria Ekström pratade om Relationer som övergripande metod i arbetet med psykiskt funktionshindrade. Hon har arbetat 45 år som socialarbetare och är mycket insatt på området samt engagerad. Föreläsningen var en interaktion med publiken och lockade till många skratt och även ökad självinsikt hos många. Vi fick bl.a med oss att relationer är själens näring samt att det inte är farligt att hamna i  konflikt.

Efter lunchen pratade Inger Granhagen, avdelningschef ASP, på temat Det dagliga livet- socialtjänstens ansvarsområde. Hon lyfte fram det faktum att man kan se på en sak på olika sätt och beskrev sig som höjdrädd, uruselt lokalsinne och kvällstrött. Den positiva synen på samma företeelser är att ha båda fötterna på jorden, bra på att läsa kartan och morgonpigg.

Vidare redogjorde Inger för vad det ligger inom uppdraget att driva ett socialt arbete med psykiskt funktionshindrare i form av boende, sysselsättning, fritid, Uppsökande arbete/ inventering och samordnande. Hon betonade att det gäller att ge stöd och kompensera funktionshinder och utgå från den enskildes önskemål. Det gäller att planera tillsammans med den enskilde och att detta ska präglas av respektfullt bemötande. Vidare så krävs det att man stärker gemenskap och delaktighet, att det medför ökad självständighet och livskvalitet som leder till ett liv på lika villkor.

Inger redogjorde även för vad ASP har gjort i Karlstad som

•  Husmöten och brukarråd
•  Korttidsboende
•  Brukarnas deltagande i utbildning /konferenser
•  Lönebidragsanställningar
•  Hjälpmedel till psykiskt funktionshindrade
•  ASP-bladet och Butiken
•  Solakoop – ekonomisk förening
•  Nöjesföreningen Festis. Nu en helt fristående ideell förening.

Eftermiddagen fortsatte med 5 st miniseminarier varav undertecknad var en av föreläsarna i seminariet Huset- fullt av möjligheter för sysselsättning och aktivitet. Detta seminarium, som gavs två gånger, beskrev Spegeln och Brilliantens verksamheter. Själv redogjorde jag för redaktionen och ASPbladet.

Efter detta var det Socialpsykiatriskt Forums årsmöte där jag inte själv deltog.

Kl. 19.00 var det dags för mingel på Stadshotellet med efterföljande middag och underhållning. Olle Östman avtackades som avgående ordförande för Socialpsykiatriskt Forum och lämnade över ordförandeskapet till Magnus Sundgren (se intervju i annan artikel). Vidare fick S:t Göransteamet för hemlösa, Stockholm motta priset God psykiatri 2006 (se separat artikel). Den stora överraskningen var att Festis fick 10.000:- från Socialpsykiatriskt Forum. Priset togs emot av Sofia Lagerkvist.
Middagen var mycket trevlig och Festisbandet Nice Guys bättre än någonsin! Publiken rycktes med och vid kvällens slut gick det inte att se bandet för alla dansande. Det är ett verkligt gott betyg till Nice Guys.

Dag 2 inleddes av David Ershammar med en återkoppling till dag 1. Sedan föreläste Gunilla Barse-Persson och Inger Olsson på temat HumanTeknik- en värld av nya möjligheter.

Kl. 10.00 inleddes 5 st miniseminarier där jag själv deltog i Nöjesföreningen Festis- brukarinitiativ för att ha roligt tillsammans. Som dagen innan hölls seminarierna två gånger. Mitt intryck var att seminariet ”gick hem” och detta kanske dels p.g.a att vi inte höll en traditionell föreläsning utan föreläsningen var i formen av ett Festis-möte.


Efter lunchen var det en paneldebatt med Anders Printz, Leena Kauusippalo, David Rosenberg och Kalle Röösth. Temat var Socialtjänstens verksamhet i framtiden. Det som framhölls var bl.a problemet med gråzoner och personer/patienter/brukare som hamnar i detta ”Ingen-mans-land”. När övergår ansvaret från en myndighetsnivå till en annan? Socialtjänstens roll nu och i framtiden diskuterades ur olika aspekter.

Anders Printz föreläsning Färdritningen ligger fasthittar ni här

Anders Milton:s Visioner och verklighet från Nationell psykiatrisamordninghittar ni här. 

Förvaltningschef Pia Sahlin-Brunzell och Olle Östman avrundade de två konferensdagarna. Pia sa att hon är stolt över det Karlstad och ASP gör. Olle Östman var också mycket nöjd. Den verkliga avslutningen på konferensen stod Jennie Leverström för som avslutade med att läsa två dikter, en av Stig Berg och en annan av Karin Boye.