Stigmatisering av psykiskt sjuka - ett ouppmärksammat problem

Medlemmar i Socialpsykiatriskt forum har på olika sätt bidragit till att fördjupa kunskapen och sprida debatten om stigmatiseringens effekter och hur det kan motverkas.

En del av underlaget på denna temasida är hämtade från föredrag och diskussioner på ett seminarium som anordnades i januari 2004. Hela rapporten från seminariet kan laddas ner från materialsidan. Klicka gärna vidare på länkarna som ligger i högerkanten.

På många håll arbetas det med att förbättra vården och stöd till personer med psykiska funktionshinder. En av de frågor som kommer i skymundan trots att de är ett av de absolut största problemen är de fördomar och  negativa attityder som finns i samhället mot psykiskt funktionshindrade. Mycket tyder på att medias rapporteringar om psykisk sjuka/funktionshindade som ”våldsverkare” som inte vet sitt eller andras bästa ytterligare försämrat situationen för dem. De har med andra ord blivit ännu mer stigmatiserade.

Vad är stigmatisering och vad får det för effekt?

Stigmatisering leder bland annat till att människor inte söker hjälp för sina problem på grund av  skamkänslor och dåligt självförtroende. Andra människor undviker att leva, umgås,  arbeta eller anställa personer som har psykiska funktionshinder, särskilt dem som har allvarligare sådana. Stigmatiseringen drabbar även anhöriga, anställda inom psykiatrin och leder i förlängningen till att resurserna minskas för denna grupp. Detta hindrar återhämtning och leder till diskriminering.

Vem ansvarar för att göra något åt det?

I Sverige det oklart vem som tar ansvar för att göra något åt saken men i de flesta andra västländer har frågan om diskriminering och stigmatisering av psykiskt funktionshindrade blivit en viktig fråga för myndigheterna. Även WHO, Psykiatrernas världsorganisation och andra internationella organisationer lyfter fram arbete mot stigmatiseringen som en central fråga i arbetet mot psykisk ohälsa. Det ses som en förutsättning för att målet om delaktighet och medborgarskap på lika villkor ska bli möjligt för denna grupp. Vi har samlat länkar och artiklar från andra länder för att ge en uppfattning hur man kan arbeta.