Tvångsvård, seminarium december 2004


Tvångsvård - hur kan den förbättras

Den 1:a december 2004 anordnade Socialpsykiatriskt forum ett seminarium med titeln: Psykiatrisk tvångsvård - hur kan den förbättras.

Några rader från Olle Östmans inledning till seminariet:

"Tvångsvård inom psykiatrin – ett synnerligen aktuellt ämne i den aktuella debatten, som ofta präglas av grova generaliseringar utifrån enstaka händelser. En utgångspunkt för seminariet är att inte minst de svårast psykiskt sjuka skall erbjudas bästa möjliga vård och behandling för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. En strävan är alltid att detta skall ske med ömsesidigt förtroende. I vissa situationer är emellertid tvång oundgängligen nödvändigt. Vi har utgått från att detta är allmänt accepterat och då måste målsättningen vara att tvånget skall ske så bra som möjligt. En förhoppning med seminariet är att kunskap förmedlas om hur tillämpningen av tvång kan utformas så att negativa effekter kan undvikas".