Böcker inlagda från år 2009 och framåt

Vissa av länkarna leder direkt till dokumentet, andra länkar leder till en nedladdningssida, till förlagssida eller annan informationssida. I något fall får man kopiera angiven länkadress för att komma till dokumentet.

Areberg, Cecilia (2013). Individual Placement and Support (IPS) for persons with severe mental illness - Outcomes of a randomised controlled trial in Sweden. (Diss). Lund university, 2013:31.

Rusner, Marie (2012). Bipolär sjukdom - ur ett existentiellt perspektiv. (Diss). Linnéuniversitetet, 2012:99.

Grönberg Eskel, Marit (2012). Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande. (Diss). Karlstad : Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Sociologi, Karlstads universitet, 2012:54.

Ljungqvist, Ingemar & Jenner, Håkan (red) (2012). Hjälpande möten i vård och omvärld: brukare, praktiker och forskare reflekterar. Stockholm: Liber.

Bogarve, Camilla, Ershammar, David & Rosenberg, David (red) (2012). Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder – möjlighetens metoder för en ny praktik. Stockholm: Gothia förlag.

Lindqvist, Per, (2012). Människan i den slutna psykiatriska vården, Lund: Studentlitteratur AB.

Socialstyrelsen (2010). Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Sundgren, Magnus, Topor, Alain, Andersson, Gunnel, Davidson, Larry,  & Denhov, Anne (red). (2011). Psykiatri som socialt arbete. Sanoma utbildning.

Rostila, Mikael & Toivonen, Susanne (2012). Den orättvisa hälsan: Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Stockholm: Liber förlag. 

Andersson, Gunnel  (2012). Socialt stöd i vardagen - boendestöd för människor med psykiska funktionshinder. FoU-Södertörns skriftserie nr 108/12.

Enarsson, Per (2012). Mellan frihet och trygghet – per­sonalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad. (Diss). Umeå universitet.

Socialstyrelsen (2012). Att nå personer med psykisk ohälsa – Uppsökande och informerande verksamhet.

Socialstyrelsen (2012). Shared decision making – en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård.

Wiklund, Eva (2012). Vem tror på mig? Tio sanna historier om att ta makten över sitt liv”. Även klienter till personliga ombud medverkar med sina historier. Kristinehamn: Bokförlaget Norlén & Slottner AB.

Nygren, Ulla (2012). Individual placement and support (IPS) i en socialpsykiatrisk kontext: en väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder? (Diss.) Umeå universitet.

[Norska] Folkehelseinstituttet (2011). Bedre føre var - Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Rapport 2011:1.

Norvoll, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2011). ”Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang”. Arbeidsforskningsinstituttet.

Rise, Marit By (2012). "Lifting the veil from user participation in clinical work – What is it and does it work?" Diss. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin.

Högmark, Ebba (2012). ”Kalejdoskopiska rum: Diskurs, materialitet och praktik i den decentraliserade psykiatriska vården”. Diss. Kungliga tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Institutionen för samhällsplanering och miljö, Avdelningen för urbana och regionala studier.

Nilsson, Ingrid & Mattsson Tillberg, Karin (2012). ”Ett redskap för brukarinflytande? – om möjligheter och dilemman i handikappomsorgens arbete med genomförandeplaner”. FoU rapport 2012:1. FoU Välfärd, region Gävleborg.

European Social Work (2011). “Mental health and Wellbeing in Europe 2011”.

Rönnmark, Lars (Red.), (2011). "Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete”. Vetenskap för profession rapport nr 18:2011. Högskolan i Borås. (pdf-fil)

Argentzell, Elisabeth (2012). “Experiences of Everyday Occupation among People with Psychiatric Disabilities – Relationships to social interaction, the worker role and day centre attendance”. Diss. Lunds universitet.

Lindström, Maria (2011). ”Promoting agency among people with severe psychiatric disability: Occupation-oriented interventions in home and community settings” (svensk titel ”Att främja aktörskap hos personer med svårt psykiskt funktionshinder: Aktivitetsinriktade interventioner i hem- och närmiljö”. Diss. Umeå universitet.

Topor, Alain & Holmqvist, Sara (2011). "Ingenting om oss utan oss: Allmänna Arvsfondens stöd till projekt rörande människor med psykiska problem". Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete.

Börjesson, Martin & Karlsson, Magnus (2011). "Brukarmakt i teori och praktik". Natur & Kultur.

Denvall, Verner, Granlöf, Shari, Knutagård, Marcus, Nordfeldt, Marie & Swärd, Hans (2011). "Utvärdering av "Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar": Slutrapport". Lunds universitet, Socialhögskolan.

Andersson, Gillis (2011). "Sviktboendeprojektet i Mölndal".

Krumlinde, Johan & Lundström Nilsgunnarsdotter (2010). "Att utgå från klientens uppdrag: En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå". Umeå universitet.

Salonen, Tapio (2011). Välfärd, inte för alla: Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige. Rädda Barnen.

Pils, Jonas (2011). "Personalens syn på brukarinflytande i psykiatrin: Tankar och erfarenheter från kliniskt verksam personal". Psykiatri södra Stockholm, Stockholms Läns Landsting.

Ruud, Even (red)(2009). Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge. NMH-publikasjoner 2009:5

Jacobsson, Maria & Jansson, Anna-Karin (red) (2010). "Tilltal: En handbok om att möta människor med psykos". Intresseföreningen för schizofreni Göteborg.

Wermeling, Erika & Nydahl, Erika (2011). "Från forskningsobjekt till medaktör". Handikappförbunden.

Storm, Marianne, (2010). "Service user involvement in inpatient mental health services".

"Svenska funktionshindersrörelsens alternativrapport till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning" (2011). Handikappförbunden.

Sundgren, Magnus & Topor, Alain (Red.) (2011). "Psykiatri som socialt arbete". Bonnier Utbildning.

Socialstyrelsen (2011). "Bostad med särskild service och daglig verksamhet - En forskningsöversikt".

Lindqvist, Rafael, Bengtsson, Steen, Fredén, Lars, Larsen, Frode, Rosenberg, David, Ruud, Torleif & Kristian Wahlbeck (2011). "Från reformintention till praxis: Hur reformer inom psykiatri och socialtjänst översatts till konkret stöd i Norden". Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Jansson, Mårten, Larsson, Anne-Marie & Modig, Cecilia (2011). "Mod och mandat: Ny lagstiftning stärker barn som anhöriga: Har vi modet att möta dem?". Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Socialstyrelsen (2011). "Det är mitt hem: Vägledning om boende och boendestöd för
personer med psykisk funktionsnedsättning"
(pdf-fil)

Uddenberg, Nils (2011). Själens Schamaner: Essäer om psykiatrin. Natur & Kultur.

Alphonce, Elisabet (2008-2009). "Emmas pappa får mani", "Lenas mamma får en depression","Kalles mamma får en psykos". 

Lundberg, Bertil (2010). Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom. Diss.Lunds universitet.

Ekström M, Karin & Hjort, Torbjörn (2010). Det blir många nej: Konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi. Konsumentverket. Rapport 2010:28.

Ahrén, Jennie C. (2010). Skolan och ungdomars psykosociala hälsa. SOU 2010:80.

Westling Allodi, Marie (2010). Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79.

Fors, Stefan (2010). Blood on the tracks: Life-course perspectives on health inequalities in later life. Diss. Stockholms universitet.

Gustafsson, Raine (2010). Raines dagbok. Bokförlaget NoNa.

SOU 2010:64 Se de tidiga tecknen: Forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola. Delbetänkande Utbildningsdepartementet, utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn.

Klamas, Maria (2010). Av egen kraft tillsammans med andra: Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning. Diss. Göteborgs universitet.

Lindqvist, Rafael, Markström, Urban & Rosenberg, David (2010). Psykiska funktionshinder i samhället. Gleerups förlag. Läs ett utdrag ur boken

Magnusson, Ann-Marie (2010). Bilden av psykiatriområdet: Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2006. Diss. Göteborgs universitet.

Syrén, Susanne (2010). Det outsagda och ohörsammade lidandet: Tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom. Diss. Växjö: Linnéuniversitetet.

Hagström, Birthe (2010). Kompletterande anknytningsperson på förskola. Diss. Holmbergs tryckeri. Malmö högskola.

Psykologförbundet (2010). En bok för vem som helst.

FoU Västernorrland (2010). Ett liv, en plan; Rehabiliteringsinriktad planering med individ i centrum

Socialstyrelsen (2010). Interkulturellt socialt arbete.

Socialstyrelsen (2010). Olika villkor - Om levnadsförhållanden, risker och kommunala kostnader för barn och unga.

Lagercrantz, Arvid (2010). Mitt galna liv - en memoar om psykisk sjukdom. Lind & Co Förlag AB.

Hillborg, Helene (2010). Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv - brukarens och de professionellas perspektiv. Diss. Örebro universitet.

Socialstyrelsen (2010). Personliga ombud - ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet.

Espmark, Sten (2010). I speglarnas sal: Psykiatriska skisser. Carlssons bokförlag.

Järkestig Berggren, Ulrika (2010). Personligt ombud och förändringsprocesser på det socialpsykiatriska fältet. Diss. Linnéuniversitetet. Kopiera länken - lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:304923/FULLTEXT02

Johansson, Staffan (2010). Implementering av Västbus. FoU i Väst/GR nummer 1:2010.

Lutz, Kristian (2009). Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer. Diss. Malmö högskola.

Andersson Collins, Gunnel (2009). Vardagsliv och boendestöd: En studie om människor med psykiska funktionshinder. Diss. Stockholms universitet.

Knutagård, Markus (2009). Skälens fångar: Hemlöshetsarbetets organisering,
kategoriseringar och förklaringar. Diss. Lunds universitet.

Schön, Ulla-Karin (2009). Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa. Diss. Stockholms universitet.

Nilsdotter, Kristina (2009). Förskjuten identitet - schizofreni eller nya perspektiv. Vulkan förlag

Rosenberg, David (2009). Surveying the social landscape in the post-deinstitutional era. Diss. Umeå universitet.

Ljungqvist, Ingemar & Jenner Håkan (Red.) (2009). Psykiatri för baspersonal: Kunskap för en evidensbaserad praktik. Gothia förlag. Länken leder till ett utdrag.

Lauveng, Arnhild (2009). I morgon var jag alltid ett lejon. Sivart förlag AB.

Forsberg, Karl-Anton (2009). Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder: studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa. Diss.Umeå universitet.

Skerfving, Annemi (2009). Patienternas barn: Om prevalens, insatser och samverkan inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri och socialtjänst.- två registerstudier vid vuxenpsykiatrin i södra Stockholm. Stockholm läns landsting.

Becker, Deborah, Bond, Gary, Mueser, Kim & Torrey, William (Red.) (2009). Supported Employment: Arbetsbok.

Loodin, Henrik (2009). Biografier från gränslandet - en sociologisk studie om psykiatrins förändrade kontrollmekanismer Diss. Lunds universitet.

Östby, Cecilie, Norin, Johanna & Andersson, Ulrika (2009). Stolthet & Fördom: Möte med psykiatrin idag. Västerbottens läns landsting.

Gotthard, Lars-Erik & Smedberg, Kerstin (2009). När maskorna i skyddsnäten är grova ställs större krav på PO: Verksamhet med personligt ombud i Västra Götalands län. Rapport 2009:12, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, sociala enheten.

Beck-Friis , Johan (2009). Den nakna skammen: Grund för depression eller väg till ömsesidighet. Natur & Kultur.

Socialstyrelsen (2009). Egen kraft - egen makt: En antologi om arbetet som personligt ombud.

Fahlgren , Mats (2009). Att uppleva utanförskap. FAS

Bergman, Helena (2009). På andra sidan dörren. Books on Demand

Nordén, Hans (2009). Nu åker jag slalom. Kommentus förlag

Olsson, Anna (2008). Myt och manipulation: Radikal psykiatrikritik i svensk offentlig debatt 1968-1973. Diss. Stockholms universitet.

Heberlein, Ann (2008). Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Weyler Bokförlag.