Intervjuer och artiklar

Anders Printz tänker på att insatsernas resultat har mycket med relationer, värderingar och kulturer att göra

Här intervjuas Anders Printz som nyligen (sommaren 2012) utsetts att från statens sida leda en nationell samordningsfunktion för regeringens handlingsplan Prio psykisk ohälsa. Han har tidigare varit bland annat chef vid Socialstyrelsens NU-enhet och senast avdelningschef för avdelningen för regler och tillstånd vid samma myndighet.

"Konsekvensbeskrivning av förändringar inom socialförsäkringssystemet för personer med psykiska funktionsnedsättningar"

De personliga ombuden Anne Jansson och Pirkko Winqvist i Karlskoga – Degerfors, har sammanställt vilka konsekvenser förändringar i socialförsäkringssystemet får för personer med psykisk funktionsnedsättning.

"Halva styrkan Personligt Ombud är borta – patienten blir lidande" - artikel av Filipe Costa

Privatisering och förändringar av socialförsäkringssystemen har återverkat på livsvillkoren för människor med psykiska funktionshinder och gjort det svårare för dem att på egen hand navigera ute i samhället, skriver Filipe Costa.

Individuell samarbetsplan - intervju med Eva Andreasson.

Eva Andreasson är en av författarna till studien "Patienter med psykossjukdom och deras uppfattningar om omhändertagandet vid tvångsvård . underlag för en handlingsplan

”Patienter med psykossjukdom och deras uppfattningar om omhändertagandet vid tvångsvård: underlag för en handlingsplan”

En studie av hur patienter uppfattar omhändertagandet vid tvångsvård har genomförts vid två psykosmottagningar vid en psykiatrisk klinik i södra Sverige. Bakom denna studie står Eva Andreasson och Ingela Skärsäter.

"Personalens syn på brukarinflytande i psykiatrin"

Jonas Pils jobbar som mentalskötare i Psykiatri Södra Stockholm och presenterar i sin studie exempel på vilken syn på brukarinflytande som finns bland personal inom psykiatrin. Hans studie grundas på intervjuer och förhoppningen är  få igång en diskussion kring vad brukarinflytande är och hur man kan arbeta med det i praktiken.

Om utanförskap samt behov av ungdomssatsningar

Om risken för "livet mellan stolarna" samt lönsamheten i att satsa på ungdomar som det inte går bra för handlade ett par av föreläsningarna vid CEPI-konferensen i november 2010 med temat "levnadsvillkor för personer som lever med psykisk ohälsa i samhället". Journalisten Tommy Engman har skrivit två artiklar, dels en artikel om David Rosenbergs föreläsning i "Ett långvarigt utanförskap", dels en artikel om Sven Brembergs föreläsning i "Lönsamt satsa på ungdomar det inte går bra för"

Nationella riktlinjer, preliminär version

"Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 - stöd för styrning och ledning" i en preliminär version har sänds ut och synpunkter har kommit in. Ta del av synpunkterna från några olika organisationer.

Avhandling personligt ombud

Ulrika Järkestig Berggren lade i april 2010 fram sin avhandling om personligt ombud. Här sammanfattar Lena Steinholtz Ekecrantz avhandlingen.

Arbetet som boendestödjare

Med tillstånd av Gothia förlag presenteras här ett av kapitlen ur boken "Psykiatri för baspersonal: Kunskap för en evidensbaserad praktik". Kapitlet, "Att arbeta som boendestödjare - rollen och organisationen" är skrivet av Beatrice Toll.

Huvudmän med ansvar

Kommun och landsting - hur delas ansvaret? En utbildning om ansvarsfördelning mellan kommun och landsting, när det gäller vård och omsorg för människor med psykiska funktionshinder, har arrangerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) under tre höstdagar (2009).

Socialt landskap kartlagt
David Rosenberg disputerade den 16 oktober 2009 vid Umeå universitet, institutionen för socialt arbete, med avhandlingen "Psychiatric disability in the community: Surveying the social landscape in the post-deinstitutional era" (den svenska titeln är "Psykiska funktionshinder i samhället: Att kartlägga det sociala landskapet efter avinstitutionaliseringen").

Personligt ombud reflekterar

Personliga ombud i Nacka och Värmdö har varit på studieresa till New York.Det har gått några månader sedan de kom hem och här berättar de om vilka avtryck resan har gjort för dem i det dagliga och vardagliga arbetet.

Författarintervju - Kristina Nilsdotter

Vad ska man göra med sina erfarenheter? Det var en fråga Kristina Nilsdotter ställde sig. Frågan är befogad eftersom hennes erfarenheter inte hör till dussinvarorna då hon hör till den del av befolkningen som har fått diagnosen schizofreni.

Kampanjer i vardagen

Kampanjerna mot stigmatisering återkommer med jämna mellanrum såväl här hemma som ute i världen. Frågan man kan ställa sig är vilken effekt denna typ av kampanjer har på kort och på längre sikt.

Avhandling om återhämtning - Ulla-Karin Schön

Ulla-Karin Schön har lagt fram sin avhandling vid Stockholms universitet. Lena Steinholtz Ekecrantz rapporterar från disputationen

Myt och manipulation - Anna Ohlsson

- Psykiatri är i sig ett fascinerande ämne med en stor samhällelig och existentiell relevans. Därför tror jag också att det är viktigt att dess historia blir synliggjord. Reflektioner kring det förflutna kan berika, visa på komplexitet och mångfald, både på ett personligt och ett professionellt plan, säger Anna Ohlsson.