Anders Printz intervju 2012

Juni 2012


Intervju med Anders Printz, statens samordnare i samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting rörande Prio psykisk ohälsa

Hur kommer människorna ute i verksamheterna, såväl patienter som personal, att märka av den nya samordningen?
Det viktigaste är att patienter, brukare och anhöriga märker att satsningen är inriktad på resultat så att man faktiskt får insatser som fungerar och som man kan påverka. Det gäller till exempel när man söker på den psykiatriska öppenvårdmottagningen eller har behov av stöd för att få något meningsfullt att göra på dagarna. Ett viktigt uppdrag för samordningsfunktionen är att följa upp handlingsplanen och lämna förslag till regeringen på vilka insatser som måste vidtas för att den ska bli verklighet. Då måste jag få del av erfarenheter av personal och brukare. Jag har redan börjar diskutera med NSPH vilken roll de vill spela i detta och kommer att träffa alla professionella organisationer under hösten. Förstås kommer det finnas löpande information på regeringens hemsida och jag är redan inbokad på flera konferenser.

Vilka råd skulle mentalskötaren Anders Printz skicka med till samordnaren Anders Printz?
Att tänka på att insatsernas resultat har mycket med relationer, värderingar och kulturer att göra. Det innebär att vi måste ha regler, styrning och stöd som hindrar verksamheter från att utvecklas så att det är personalens eller andra intressen som gör före patienters och brukares. Samtidigt måste de styrsystemen vara utvecklade så att de inte hindrar personal och brukare att tillsammans utveckla verksamheten i en riktning som bäst tillgodoser de mål som den enskilde har satt upp för sin återhämtning. Ibland är det en balans att styra tillräckligt mycket och mot rätt saker. Det ska jag försöka tänka på.

Kommer tankarna i rapporten "Långsiktighet, samordning och engagemang – en strategi för statlig styrning på psykiatrins område" [rapport 2006:3 från Nationell psykiatrisamordning] att användas?
I så fall hur?
De tankarna är redan använda i den här satsningen. Det fokuseras mycket på vikten av att regeringen styr utvecklingen mot tydliga mål och att resultaten följs upp och redovisas.

Är det något mer du vill säga i anslutning till det nya uppdraget?
Att det är viktigt att den här funktionen inte tar över utan att alla organisationer och myndigheter som kan bidra till att handlingsplanens mål uppfylls känner att de har mandat och ansvar att göra det.

Pia Johansson