Hur uppfattas omhändertagandet vid tvångsvård?

Hur omhändertagandet uppfattas vid tvångsvård i samband med psykossjukdom finns framlagt i en artikel av Eva Andreasson och Ingela Skärsäter. Studien har genomförts vid två psykosmottagningar vid en psykiatrisk klinik i södra Sverige. Studiens resultat presenteras i artikeln ”Patienter med psykossjukdom och deras uppfattningar om omhändertagandet vid tvångsvård: underlag för en handlingsplan”. 

Sammanfattningsvis, skriver författarna,” visar denna studie på att omhändertagande vid tvångsvård kan uppfattas av patienterna som gott om de uppfattar att personalen vill dem väl, ser deras utsatthet, förmedlar hopp och visar extra omtanke”.  Andra betydelsefulla komponenter som nämns av författarna är upprättande av individuella handlingsplaner samt att personalen möter patienten på ett personligt sätt.

Artikeln har varit publicerad i en engelsk version i Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2011.

Till artikeln ”Patienter med psykossjukdom och deras uppfattningar om omhändertagandet vid tvångsvård: underlag för en handlingsplan” (pdf-fil).