Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa

Ulla-Karin Schön har lagt fram sin avhandling vid Stockholms universitet. Lena Steinholtz Ekecrantz rapporterar här från disputationen (foto: Tommy Engman).

Den 15 maj 2009 försvarade Ulla-Karin Schön sin doktorsavhandling Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa vid Institutionen för Socialt arbete, Stockholms universitet. Opponent var Ulla-Carin Hedin, Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet.

Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och analysera kvinnors och mäns återhämtningsprocess. Mer specifikt är uppgiften att undersöka vad män och kvinnor med psykisk ohälsa beskriver som verksamt i den personliga återhämtningsprocessen.

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling och består av, förutom en sammanhållande kappa, fyra studier som är publicerade i eller accepterade för publicering i internationella facktidskrifter.

Följande frågeställningar behandlas i de olika studierna:

1) Vad beskriver människor med erfarenhet av psykisk ohälsa som hjälpande för sin återhämtning?
2) Vilka skillnader och likheter i återhämtningsstrategier beskriver kvinnor och män?
3) Hur erfars återhämtningsprocessen i ljuset av kvinnors och mäns meningsskapande kring sina erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning?
4) Hur kan mötet med människor med egen erfarenhet av psykiska funktionshinder förstås som ett led i människors återhämtningsprocess?

Den första studien utgår från 58 personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa i Sverige. Studierna 2) och 3) bygger på djupintervjuer med 30 personer av de 58, och i studie 4) ingår 24 personer av de 30. Samtliga personer i urvalet hade behandlats på en heldygns-klinik och med någon av diagnoserna schizofreni, psykos, personlighetsstörning eller bipolär sjukdom.

I studie 1) utmejslas vad de intervjuade personerna ansåg vara underlättande faktorer i återhämtningen från psykisk sjukdom. Resultatet av den studien utgör sedan grunden för studie 3) och 4) i syfte att ytterligare förstå återhämtningsprocessen.

I avhandlingen beskrivs återhämtningen från psykisk sjukdom som en social process i vilken relationer spelar en nyckelroll. För en majoritet av de intervjuade personerna var framför allt relationer till andra med erfarenheter av psykisk ohälsa en väsentlig faktor i återhämtningen. Dessa relationer bröt isoleringen. Brukarstödet blev på så sätt en viktig del i normaliseringen. Anknytningen till andra och att vara betydelsefull för någon annan betonas speciellt när en "ny" identitet skapas vid sidan av sjukdomen.

Återhämtningsprocessen påverkas av om personen är man eller kvinna. Till exempel upplever männen att de i heldygnsvården får kunskap om hur de kan hantera sin ohälsa och att de erbjuds verktyg att kontrollera sina symptom med. Kvinnorna däremot upplever att deras återhämtning missgynnas i heldygnsvården som så starkt fokuserar på vila, kontroll och väntan. Detta ökar kvinnornas känsla av vanmakt, skam, förtryck och hjälplöshet. Meningsskapandet ses som en central aspekt i anpassningen till och hanteringen av det psykiska funktionshindret. Kvinnor skapar en mer positiv mening kring sitt funktionshinder än vad män gör, och detta främjar kvinnornas återhämtning.

Sammanfattningsvis ger avhandlingen nya kunskaper om hur viktig könsaspekten är för att förstå återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa.

Länk till avhandlingen Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa
(pdf-fil)