Nationella riktlinjer gällande schizofreni

Slutversion "Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 - stöd för styrning och ledning

Till hemsida för Socialstyrelsen och slutversionen av riktlinjerna (pdf-fil)

 

Preliminär version samt några remissvar

"Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 - stöd för styrning och ledning"

Riktlinjearbetet på Socialstyrelsen har pågått sedan år 2008, då regeringen gav myndigheten i uppdrag att utarbeta rubricerade riktlinjer. I arbetet har ett stort antal personer varit involverade i expertgrupper, referensgrupper och arbetsgrupper. En preliminär version av riktlinjedokumentet publicerades våren 2010 och sändes på remiss till organisationer av olika slag - kommuner, landsting, patient-, brukar- och anhörigföreningar, yrkesföreningar, specialistföreningar med flera. Remisstiden gick ut den 31 augusti.

Till Socialstyrelsens hemsida och de preliminära riktlinjerna

Socialpsykiatriskt Forum har avgivit följande remissvar:

Till synpunkter från Socialpsykiatriskt Forum (pdf-fil)

Ytterligare remissvar som här hänvisas till kommer från ISPS (den svenska sektionen av "International Society for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychosis").  Även Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet har kommit med ett remissvar. Dessa överensstämmer till stora delar med de synpunkter som Socialpsykiatriskt Forum lämnat på riktlinjedokumentet.

Till ISPS:s synpunkter (pdf-fil)

Två betydelsefulla remissinstanser i sammanhanget är RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) samt Schizofreniförbundet.

Till RSMH:s synpunkter (pdf-fil)


Till Schizofreniförbundets synpunkter (kommer senare)