Återhämtning vid psykisk ohälsa

Att inge hopp och arbeta återhämtingsinriktat kan vara avgörande för hur en psykisk ohälsa utvecklas. Därför är det viktigt att vården anammar ett sådant arbetssätt. När man frågar patienter - vad som har haft betydelse vid deras återhämtning, nämner de bland annat kamratstöd - vilket innebär att det är bättre att ha två kompisar än inga alls!
Det är viktigt att träffa människor som har återhämtat sig.

Man nämner också att medicinen kan vara viktig för en del vid återhämtningen. Många talar också om en andlighet - vilket har haft betydelse vid deras återhämtning. Själv har jag haft psykos - och för min egen del översätter jag andlighet - så som en mening i vardagen, alltså att ha en mening med vardagen! För många kan en utvecklad andlighet spela stor roll för deras återhämtning.

Det visar sig i undersökningar att många - som har svår psykisk ohälsa, inte har en strukturerad vardag - och ej något meningsfullt att "stiga upp till" så som exempelvis arbete, sysselsättning och studier. Det visar sig också att den ekonomiska situationen sällan är särskilt god för människor med psykisk ohälsa. Brist på pengar kan leda till sämre återhämtnings möjligheter. Det vore bra om sysselsättning och studier - kunde leda till en bättre ekonomi - hos den enskilde, eftersom undersökningar visar att detta skulle ge en bättre hälsa, och en mindre kostnad för vården.

Som nämndes tidigare är det viktigt att inge hopp både för patient och hos anhöriga, om möjlighet till återhämtning. Man kan stärka patienten - genom att göra denne delaktig i behandlingen, bland annat genom att lyssna till den subjektiva kunskapen om patienten och dennes situation. Detta bör väga lika tungt som den objektiva kunskapen som finns inom vården. Detta kan leda till ett aktivt "Jag" hos patienten, och en egeninsikt och upptäckt hos patienten.

Återhämtning är ingen diagnos - utan något som patienten upplever. '
Det kan ta lång tid att återhämta sig - och alla kan namnge personer som haft betydelse vid deras återhämtning.
Dessa personer kan arbeta inom vården - men kan också vara en vän eller anhörig.

Jimmie Trevett - RSMH - Styrelseledamot i Socialpsykiatriskt Forum