Litteratur

Det finns en mängd litteratur som berör det socialpsykiatriska området. Vi presenterar nedan en längre lista med gammalt och nytt.

Agerberg Miki (1998) Ut ur mörkret. Stockholm, Nordstedt

Anderson Carol M, Reiss, Douglas J, Gerard E (1998) Patienter med schizofreni och deras familjer: om samarbetet mellan terapeuter, patienter och anhöriga enligt familjeinterventionsmodellen. Stockholm, W&W

Antonovsky A (1991) Hälsans mysterium. Salutogena faktorer, ett användbart begrepp för socialt arbete. Köping, Stockholm, Natur och Kultur

Attneave C och Speck R (1975)Det sociala nätverket. Stockholm, Wahlström & Widstrand 

Baklien Bergljot (1997) Dialogen och bevegelsen. Oslo

Beckman Monica (1994) Smärtkraft: psykisk sjukdom i familjen: upplevelser och informationsbehov. Stockholm, Natur och Kultur

Brandt Preben (1992) Yngre hjemlöse i Köbenhavn. Köpenhamn

Brunt David och Hansson Lars (red) (2005) Att leva med psykiska funktionshinder - livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Lund, Studentlitteratur 

Burns Tom och Firn Mike (2005) Samhällsbaserad psykistrisk vård. Lund, Studentlitteratur 

Cockerham William C (1996) Sociology of mental disorder. Upper Saddle River, N.J.

Crafoord Clarence (1999) På lång sikt. Stockholm, Natur och Kultur 

Cullberg Johan (1992) Kris och utveckling. Stockholm 

Cullberg Johan (1999) Dynamisk psykiatri. Stockholm, Natur och Kultur

Davies, J (1997) Salutogena faktorer, ett användbart begrepp för socialt arbete. Stockholms univeristet: Socialhögskolan:C-uppsats 

Ekecrantz Steinholtz, Lena (1995). Patienternas psykiatri: En studie av institutionella erfarenheter. Stockholm: Carlsons Bokförlag.

Framme Gunilla (1997) Lättskötta och följsamma, tidsbilder av ett sjukhem och dess pateiner. Umeå: Borea 

Gerland Gunilla (1996) En riktig människa. Stockholm, Cura

Granqvist Gösta(1997) Från schizofreni till livslust. Sollentuna, Riks IFS

Grunewald Karl (1997) Psykiska handikapp. Stockholm, Liber

Hansson, Jan-Håkan (1993) Organizing normality. Linköping

Haugsgjerd Svein (1999) Psykiskt lidande:Psykodynamisk bakgrund och diagnostik. Stockholm, Natur och Kultur

Helldin Lars (1993) Psykos: förändrad verklighet. Västra Frölunda, Janssen Pharma

Hjort Haldis (1988) Det oppsökende arbeidets psykologi. Oslo, cop.

Holland Eugene W (1999) Deleuze and Guattarios Anti-Oedipus. London

Hummelvoll Jan Kåre (2005) Helt - ikke stykkevis och delt. Psykiatrisk sykepleje og psykisk helse. Oslo: Gyldendal 

Hydén Lars-Christer (1995) Psykiatri, samhälle, patient. Stockholm

Hydén Lars Christer (red) (2005) Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund, Sudentlitteratur

Jesperson, Maths m fl (1997) Manier och depressioner. Stockholm, Carlsson

Jörstad Jarl (1996) Sådana är vi: Människokunskap för alla. Stockholm, Natur och Kultur  

Karlsson Daniel (1999) Socialtjänsten och fenomenet psykiskt lidande. Jönköping

Karlsson Irene (1991) Socialpsykiatri, autonomi och stigma. Stockholm

Karlsson Kent (1994) Psykosocial ohälsa i primärvården. Lund

Karlsson Lis-Bodil (red) (1998) Kvinnor och galenskap, en antologi om kvinnor och psykiatri. Stockholm, RSMH

Karlsson Lis Bodil (2007) Berättelser om inre röster. Avhandling i socialt arbete, Stockholms universitet 

Kihlström, Hans (1997) Man bara existerar: Om psykiska och ekonomiska problem, Stockholm, Carlsson

Kåver Anna och Nilsonne Åsa (2002) Dialektisk beteendeterapi vid emotionell instabil personlighetsstörning. Teori, strategi och teknik Stockholm: Natur och Kultur

Kåver Anna (2004) Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans. Stockholm: Natur och Kultur 

Loraner Krisitine och Beskow Jan (1998) Finns bredvid mig. Stockholm, Natur och Kultur

Lundin Lennart, Malm Ulf och Rutz Wolfgang (1996) Att bistå vid schizofreni och likartade psykoser. Göteborg, Göteborg IFS

Lundin Lennart och Ohlsson Ove S (2002) Psykiska funktionshinder. Stockholm: Cura 
 
Malm Ulf (red) (2002) Case Management. Lund: Studentlitteratur 

Monat, A och Lazarus R (red) (1991) Stress and coping, an anthology

Mosher Loren R (1995) Socialpsykiatri. Stockholm

Nordengren Thomas 1997) Droger A-Ö. Stockholm

Nylund Trygve (1998) Socialpsykiatriskt boendestöd. Stockholm 

Nyström Maria (2003) Ett liv på egna villkor. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Näslund Görel Kristina (1997) Borderline personlighetsstörning. Stockholm, Natur och Kultur

Ottosson Jan-Otto (2003) Psykiatrin i Sverige. Vägval och vägvisare. Stockholm: Natur och Kultur

Pallone Nathaniel J (1986 ) On the social utility of psychopathology. New Brunswick, N.J.cop

Peterson Å (1997) Att få tid och rum tillsammans med andra, en kvalitativ studie av återhämtningsprocessen från psykos. Psykologexamensarbete, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen & FOU enheten/psykiatri VSSO  

Podvoll Edward M (1999) Galenskapens förförelse: Om psykosens väsen. Stockholm, Natur och Kultur

Romme M (red) (1998) Höra röster, att hantera Wahlström och Widstrand hörselhallucinationer och förvirrande erfarenheter

Rydin David (1997) Schizofreni och psykosvård. Värnamo, Sjukhuset, Psykiatriska kliniken

Scull Andrew T (1999) Social order/mental disorder. London

Strömer Wilson Christina (1987) Stödja varandra. Stockholm

Svedhem L (red) (1986) Nätverksterapi.Teori och praktik. Stockholm, Carlssons bokförlag  

Szasz Thomas (1997) Insanity S.- Syracuse. NY

Toll Beatrice och Palmer Schale Carsten (2007) En väg till återhämtning. Göteborg, BeCa Förlag

Topor Alain (1986) Dagarna med Emma. Stockholm

Topor Alain (1991) På patientens planhalva. Stockholm

Topor, Alain (1993) Socialpsykiatri i utveckling. Stockholm, Bonnier utbildning

Topor Alain (2004) Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem. Stockholm, Natur och kultur 

Topor Alain och Sundgren Magnus (red) (2005) Social Psykiatri. Stockholm, Bonnier utbildning

Wasserman Danuta (1997) Depression, en vanlig sjukdom: Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter. Stockholm, Natur och Kultur

Wennström Kerstin (1997) Det svåra i hemtjänsten. Stockholm, Natur och Kultur

Westrin Claes Göran (1992) Svensk socialpsykiatrisk forskning. Stockholm

Wrangsjö, Björn (1984) Teorier och synsätt i psykiatrisk psykologisk verksamhet. Stockholm, Natur och Kultur

Wrangsjö Björn (red ) (1998) Barn som märks. Stockholm, Natur och Kultur  

Psyche (Johanneshov). Saltsjöbaden, 1985

Socialpsykiatri hvorfra hvorhen Köbenhavn, 1992

Principles of social psychiatry Oxford, 1993

Socialpsykiatri mellan institution och omvärld Stockholm, 1993

Samling för socialpsykiatri Lund (1993)

Mer än bara ord: En arbetsbok för kompetensutveckling och samarbete för bättre stöd till psykiskt funktionshindrade Götaskolan. Växjö, Liber