Evenemang

Seminarieserie verksamhetsåret 2020-2021 Socialpsykiatriskt perspektiv på medinflytande och återhämtning vid psykisk ohälsa

Under verksamhetsåret genomför Socialpsykiatriskt forum en kostnadsfri webbaserad seminarieserie i samarbete med Studiefrämjandet Fyrbodal och Utbildningscenter Väst med stöd av Västra Götalandsregionen.

Seminarierna syftar till att personer med psykisk ohälsa och deras närstående, professionella och andra intresserade möts för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att stimulera varandra till att utveckla, sprida och tillämpa socialpsykiatriskt synsätt i praktisk verksamhet. Tillfällena omfattar både föreläsning och möjlighet till dialog.   

De webbaserade seminarierna vänder sig till dig med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och dina närstående, medarbetare och chefer inom psykiatrisk och socialpsykiatrisk verksamhet, gode män, politiker och andra beslutsfattare, forskare, mydighetsrepresentanter och andra intresserade.

Seminarium: Anhörigas möte med psykiatrisk vård och deras betydelse vid återhämtning 25 februari kl 14.30- 16.00

Medverkande: Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm, båda arbetar vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Mats är ledamot i Socialpsykiatriskt Forums styrelse. Vi har på olika sätt erfarenheter av anhörig frågor. Mats som forskare och Ingrid med egna erfarenheter som anhörig samt från idéburna organisationer.

Att vara anhörig till person med psykisk ohälsa kan många gånger vara förenat med svårigheter, men anhöriga kan också vara betydelsefulla för den som drabbats. Vid seminariet kommer vi prata om forskning inom området och egna erfarenheter. Några frågor vi söker svar på och diskuterar; vilka erfarenheter har anhöriga av bemötande från personal inom psykiatrisk vård, vad kan vara betydelsefull bemötande och känner man sig delaktig i vården? På vilket sätt kan anhöriga vara betydelsefulla vid återhämtning ur den drabbades perspektiv? Vi kommer att bjuda in till dialog med möjlighet till frågor och erfarenhetsutbyte.

Socialpsykiatriskt forum samarbetar med Studiefrämjandet Fyrbodal och anmälan görs via deras webbplats – du hittar länk nedan.

Kostnadsfri anmälan till seminariet 25 februari 2021

Seminarium: Mental health promotion – samhällets inflytande i ett hälsofrämjande perspektiv 25 mars kl 17.00-19.00

Medverkande: Wolfgang Rutz, Zophia Mellgren, Kristina Videla och Marie Åsberg. Wolfgang är professor i social psykiatri vid universitet i Coburg och Stockholm, Zophia arbetar med frågor som rör socialpsykiatri, psykisk ohälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner och i Västra Götalandsregionen, Kristina arbetar som IPS-handledare på Alfa, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad och Marie är senior professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och ansvarar där för forskning kring rehabilitering. Zophia, Wolfgang och Kristina är även alla tre medlemmar i Socialpsykiatriskt Forums styrelse.  

Vid seminariet pratar vi om vad samhället, politiska beslutsfattare och samhällets representanter, bör ta hänsyn till på ett hälsofrämjande, respektfull och etisk ansvarsfullt sätt. Om att respektera identitet, självrespekt och värdighet. Att främja egenmakt och motverka hjälplöshet. Respekt för människans behov av och sökande efter mening, främja sociala samband och underlätta känslan av social signifikans. Vi kommer att bjuda in till dialog med möjlighet till frågor och erfarenhetsutbyte.

Socialpsykiatriskt forum samarbetar med Studiefrämjandet Fyrbodal och anmälan görs via deras webbplats – du hittar länk nedan.

Kostnadsfri anmälan till seminariet den 25 mars 2021

Seminarium: Vilka belägg finns för att det funkar och vad innebär evidens? 27 maj kl 14.00-15.30

Medverkande: Nils Stenström och Mats Ewertzon. Båda är ledamöter i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum. Nils arbetar vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Mats vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Att olika insatser skall vara evidensbaserade har blivit alltmer omtalat de senaste åren. Vid seminariet pratar vi om vad innebär evidens och varför har det blivit allt viktigare? Vi beskriver också exempel på vanligt förekommande insatser med stark, svag och okänd evidens. Andra frågor som vi berör är hur man värderar om en insats är effektiv och om det räcker med att värdera effekten. Vi kommer också diskutera tänkbara för- och nackdelar med evidens. Vi bjuder in deltagare till dialog för att ställa frågor och med möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Socialpsykiatriskt forum samarbetar med Studiefrämjandet Fyrbodal och anmälan görs via deras webbplats – du hittar länk nedan.

Kostnadsfri anmälan till seminariet 27 maj 2021

Genomförda seminarier i serien

12 november Arbetets värde – en konkret väg till återhämtning Hur ser sysselsättningen ut för utsatta grupper idag i Sverige? Vad behöver utvecklas och hur kan vi skapa inkluderande arbetsplatser? Under seminariet gavs en övergripande bild av nuläget på arbetsmarknaden för personer med psykiska funktionsnedsättningar och de utmaningar som finns. IPS (Individual placement and support) är en evidensbaserad metod som är viktig del i utvecklingsarbetet. Metoden presenterades under seminariet och Alex med egen erfarenhet av stöd genom IPS berättade om vägen mot arbete och studier och vad det betytt i dialog med sin arbetsspecialist.

3 december Samverkan – brukare- och närståendeinflytande Vid seminariet presenterades olika perspektiv på brukar- och närståendeinflytande, samverkan, makt, samt närståendes betydelse vid återhämtning. Efter prestationen avslutades seminariet med dialog med deltagarna och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Theme: Overlay by Kaira