Om oss

Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa.

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa ska minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning ska upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva utifrån sina egna behov och önskemål.

Vad var bakgrunden och hur kom föreningen till? -”Ett tidigt minne som finns dokumenterat från år 1992 är ett samtal en försommarkväll, i den finlandssvenska skärgården, om ett behov av en mötesplats för socialpsykiatrisk arbete och forskning”, så skriver Margareta Axelsson-Östman i ”Information inför bildandet av socialpsykiatriskt forum”. Ett socialpsykiatriskt forum skulle kunna stimulera samhällsutvecklingen till att ge de psykiskt sjuka ett bra liv: och genom förebyggande insatser medverka till att så få som möjligt drabbas av svår psykisk sjukdom.

Föreningen startades i på en nationell konferens under rubriken: ”Samling för socialpsykiatri” i november 1992 då flera kraftfulla röster betonade vikten av ett tvärvetenskapligt forum och förslagen på innehåll var många; här ett axplock:

 • Belysa social etiologi som orsak till sjukdom.
 • Verka för samarbete över organisationsgränser och för tvärvetenskaplighet.
 • Bevaka de psykiskt långtidssjukas rättigheter inklusive möjligheter till behandling i en föränderlig vårdstruktur med marknadsinslag.
 • Granska välfärdsutbudet ur den psykiskt sjukes perspektiv och verka för ett ökat inflytande för vårdtagarna.
 • Stödja socialpsykiatriska synsätt i vårdutbildningar och socialpsykiatrisk forskning.

Vilket syfte har föreningen idag? Vi vill vara en mötesplats där patienter/ brukare, närstående, professionella och andra intresserade kan utbyta kunskaper och erfarenheter kring socialpsykiatriska frågeställningar. Sådana möten kan stimulera deltagarna att utveckla, sprida och tillämpa socialpsykiatriska synsätt i praktiskt arbete.

Vilka vänder vi oss till? Till alla personer och verksamheter som stöder föreningens syften och ändamål. Det unika i föreningen är att den inte är yrkes- eller verksamhetsspecifik; alla med intresse för socialpsykiatriska frågor är välkomna.

Hur är vi organiserade? En nationell styrelse med representanter från olika delar av landet, från olika yrken och verksamheter leder arbetet. Den består av 11 personer med målsättning att minst en representant ska finnas från  en brukarorganisation respektive en anhörigorganisation.

Styrelsen sammanträder digitalt ca 10 ggr/år och en del av det löpande arbetet sker i mindre grupper, s k ämnesgrupper där fördjupat arbete fokuseras. Under en arbetshelg varje år fördjupas planeringar. Kommunikationsansvarig har en viktig roll som nyhetsbevakare och samordnare.

Vilken verksamhet har vi?

 • Avser att återigen komma igång med vårt nyhetsbrev där nyheter och krönikor varvas med olika artiklar.
 • Deltar i utvecklingsarbete, kan vara remissinstans.
 • Exempelvis har föreningen medverkat i hearing kring Socialstyrelsens uppdrag för att ta fram underlag till en nationell Anhörigstrategi i de delarna av arbetet som rör anhöriga, närstående till personer som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuka eller har en funktionsnedsättning. Vi har också representanter som deltar i Socialstyrelsens arbete med att att utveckla nationella riktlinjer för adhd och autism hos barn och vuxna.
 • Genomför seminarier och konferenser; under 2020-2021 pågår en webbaserad seminarieserie med Temat Socialpsykiatriskt perspektiv på medinflytande och återhämtning vid psykisk ohälsa.
 • Utser pristagare till God socialpsykiatri i samband med våra konferenser.
 • Förvaltar Olle Lönnerbergs minnesfond som gör det möjligt för personer med egen erfarenhet av psykiska funktionshinder att delta på föreningens arrangemang utan kostnad.


Theme: Overlay by Kaira