Tidigare evenemang

2021

Seminarieserie Socialpsykiatriskt perspektiv på medinflytande och återhämtning vid psykisk ohälsa

25 februari 2021 Anhörigas möte med psykiatrisk vård och deras betydelse vid återhämtning Vid seminariet presenterades forskning inom området och de medverkade delgav även sina egna erfarenheter. Dialogsamtal om erfarenheter anhöriga har av bemötande från personal inom psykiatrisk vård, vad som kan vara betydelsefullt i bemötandet och vad som kan göra att man känner sig delaktig i vården. Moderator: Zophia Mellgren, ordförande i Socialpsykiatriskt Forum Medverkande: Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm, båda arbetar vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Mats är ledamot i Socialpsykiatriskt Forums styrelse.

25 mars 2021 Mental health promotion – samhällets insatser i ett hälsofrämjande perspektiv Vid seminariet pratade vi om vad samhället, politiska beslutsfattare och samhällets representanter, bör ta hänsyn till på ett hälsofrämjande, respektfull och etisk ansvarsfullt sätt. Om att respektera identitet, självrespekt och värdighet. Att främja egenmakt och motverka hjälplöshet. Respekt för människans behov av och sökande efter mening, främja sociala samband och underlätta känslan av social signifikans. Moderator: Zophia Mellgren, ordförande i Socialpsykiatriskt Forum Medverkande: Wolfgang Rutz, Kristina Videla och Marie Åsberg. Wolfgang är professor i social psykiatri vid universitet i Coburg och Stockholm, Kristina arbetar som IPS-handledare på Alfa, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad och Marie är senior professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och ansvarar där för forskning kring rehabilitering. Wolfgang och Kristina är även medlemmar i Socialpsykiatriskt Forums styrelse.

27 maj 2021 Vilka belägg finns för att det funkar och vad innebär evidens? Att olika insatser skall vara evidensbaserade har blivit alltmer omtalat de senaste åren. Vid seminariet pratar vi om vad innebär evidens och varför har det blivit allt viktigare? Vi beskriver också exempel på vanligt förekommande insatser med stark, svag och okänd evidens. Andra frågor som vi berör är hur man värderar om en insats är effektiv och om det räcker med att värdera effekten. Vi kommer också diskutera tänkbara för- och nackdelar med evidens. Vi bjuder in deltagare till dialog för att ställa frågor och med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Moderator: Zophia Mellgren, ordförande i Socialpsykiatriskt Forum. Medverkande: Nils Stenström och Mats Ewertzon. Båda är ledamöter i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum. Nils arbetar vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Mats vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

2020

Seminarieserie Socialpsykiatriskt perspektiv på medinflytande och återhämtning vid psykisk ohälsa

12 november 2020 Arbetets värde – en konkret väg till återhämtning Hur ser sysselsättningen ut för utsatta grupper idag i Sverige? Vad behöver utvecklas och hur kan vi skapa inkluderande arbetsplatser? Under seminariet gavs en övergripande bild av nuläget på arbetsmarknaden för personer med psykiska funktionsnedsättningar och de utmaningar som finns. IPS (Individual placement and support) är en evidensbaserad metod som är viktig del i utvecklingsarbetet. Metoden presenterades under seminariet och Alex med egen erfarenhet av stöd genom IPS berättade om vägen mot arbete och studier och vad det betytt i dialog med sin arbetsspecialist. Medverkande: Alex Mårtensson, student med siktet inställt på socionomutbildning. Kristina Videla, IPS-handledare på Alfa, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad och ledamot i Socialpsykiatriskt Forums styrelse. Zophia Mellgren, ordförande Socialpsykiatriskt Forum.

3 december 2020 Samverkan – brukare- och närståendeinflytande Vid seminariet presenterades olika perspektiv på brukar- och närståendeinflytande, samverkan, makt, samt närståendes betydelse vid återhämtning. Efter prestationen avslutades seminariet med dialog med deltagarna och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Medverkande: Per Enarsson och Mats Ewertzon, båda specialistsjuksköterskor med flerårig erfarenhet av psykiatrisk vårdverksamhet och disputerade forskare inom psykiatrisk vård, Per med fokus på makt och brukarinflytande och Mats med fokus på närståendes erfarenheter av mötet med psykiatrisk vård. Båda ledamöter i Socialpsykiatriskt Forums styrelse.

2017

Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa Stockholm, september 2017

2015

Personalens makt och brukarens vanmakt: Arbete till varje pris Stockholm

2014

Årsmöte – ACT-teamet i Malmö presenterar sin verksamhet

2013

Möjligheternas metoder 2013 Stockholm, maj 2013

2012

Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa Halmstad, maj 2012

Årskonferens Psykiatrisk tvångsvård – makt, utmaningar och alternativ Stockholm, mars 2012

2011

Värdig vardag – en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Stockholm, oktober 2011

Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa Karlstad, september 2011

2010

Årskonferens Tillställning om inställning Stockholm, våren 2010

Ännu en tillställning om inställning Göteborg, hösten 2010

2009

Årskonferens Med barnets ögon Göteborg, mars 2009

Möjlighetens metoder Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö 2009

2008

Mötesplats Boendestöd Mölndal 2008

Möjlighetens metoder – om rehabilitering och stöd till återhämtning Stockholm. mars 2008

2007

Kunskap för en högre ambition – om socialpsykiatrisk forskning

Psykiskt funktionshindrades vardag i Malmö

2006

Socialt arbete med psykiskt funktionshindrade, Karlstad, april 2006

Seminariet Hemlös med psykiska symtom Stockholm, mars 2006

2005

Rapport från idéseminarium Uppsala, oktober 2005
Organisationen av stödet till personer med psykisk ohälsa – motsvarar den behovet och stimulerar den återhämtning?

Årskonferensen 2005 Om psykiatri, brukarmedverkan och primärvård Borås

Idéseminarium: Att leva med psykiska funktionshinder 27 januari 2005
Seminariet arrangerades i samarbete med Studentlitteratur och utgick från en nyutkommen bok, som utgör en kunskapsöversikt byggd på vetenskapliga studier över livssituationen för personer med psykiska funktionshinder. 

2004

Idéseminarium: Psykiatrisk tvångsvård – Hur kan den förbättras? Örebro december 2004  
Arrangerades av Socialpsykiatriskt Forum i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum (PFC).

Årskonferensen 2004 Psykisk ohälsa bland flyktingar
Temat belystes av några av landets främsta experter inom området och den samlade kunskapsförmedlingen vid konferensen var synnerligen omfattande. Som brukligt finns nu en konferensrapport i vilken huvuddelen av föredragen redovisas i något olika utformning.  En förhoppning är att rapporten kan stimulera till ökat engagemang i mötet med flyktingar för att så långt möjligt förebygga psykisk ohälsa och när sådan föreligger känna igen och behandla den på bästa möjliga sätt. Rapporten är stor med många OH bilder och presenteras därför i fem olika delar.

Idéseminarium: Stigma ett hinder  för återhämtning och livskvalitet 27 januari 2004 i Stockholm
Stigma är ett komplext begrepp.  Syftet med idéseminariet var att få en bredare analys av begreppet ur olika aspekter och särskilt dess betydelse för att hindra återhämtning och livskvalitet för den som drabbats av psykisk sjukdom.

2003

Idéseminarium: Rehabiliterande sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Stockholm oktober 2003
Föreläsningarna och diskussionerna handlade bland annat om brukarstyrning, biståndsbeslut, och behovet av samverkan mellan stadsdelar och organisationer.

Samverkan – hinder och framgångsfaktorer Årskonferens i Malmö den 20 – 21 mars 2003

2002

Situationen för människor med psykisk ohälsa – 10 års tillbakablick och framtidsvisioner Årskonferens 2002


Theme: Overlay by Kaira