Tidigare evenemang

2017

Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa Stockholm, september 2017

2015

Personalens makt och brukarens vanmakt: Arbete till varje pris Stockholm

2014

Årsmöte – ACT-teamet i Malmö presenterar sin verksamhet

2013

Möjligheternas metoder 2013 Stockholm, maj 2013

2012

Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa Halmstad, maj 2012

Årskonferens Psykiatrisk tvångsvård – makt, utmaningar och alternativ Stockholm, mars 2012

2011

Värdig vardag – en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Stockholm, oktober 2011

Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa Karlstad, september 2011

2010

Årskonferens Tillställning om inställning Stockholm, våren 2010

Ännu en tillställning om inställning Göteborg, hösten 2010

2009

Årskonferens Med barnets ögon Göteborg, mars 2009

Möjlighetens metoder Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö 2009

2008

Mötesplats Boendestöd Mölndal 2008

Möjlighetens metoder – om rehabilitering och stöd till återhämtning Stockholm. mars 2008

2007

Kunskap för en högre ambition – om socialpsykiatrisk forskning

Psykiskt funktionshindrades vardag i Malmö

2006

Socialt arbete med psykiskt funktionshindrade, Karlstad, april 2006

Seminariet Hemlös med psykiska symtom Stockholm, mars 2006

2005

Rapport från idéseminarium Uppsala, oktober 2005
Organisationen av stödet till personer med psykisk ohälsa – motsvarar den behovet och stimulerar den återhämtning?

Årskonferensen 2005 Om psykiatri, brukarmedverkan och primärvård Borås

Idéseminarium: Att leva med psykiska funktionshinder 27 januari 2005
Seminariet arrangerades i samarbete med Studentlitteratur och utgick från en nyutkommen bok, som utgör en kunskapsöversikt byggd på vetenskapliga studier över livssituationen för personer med psykiska funktionshinder. 

2004

Idéseminarium: Psykiatrisk tvångsvård – Hur kan den förbättras? Örebro december 2004  
Arrangerades av Socialpsykiatriskt Forum i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum (PFC).

Årskonferensen 2004 Psykisk ohälsa bland flyktingar
Temat belystes av några av landets främsta experter inom området och den samlade kunskapsförmedlingen vid konferensen var synnerligen omfattande. Som brukligt finns nu en konferensrapport i vilken huvuddelen av föredragen redovisas i något olika utformning.  En förhoppning är att rapporten kan stimulera till ökat engagemang i mötet med flyktingar för att så långt möjligt förebygga psykisk ohälsa och när sådan föreligger känna igen och behandla den på bästa möjliga sätt. Rapporten är stor med många OH bilder och presenteras därför i fem olika delar.

Idéseminarium: Stigma ett hinder  för återhämtning och livskvalitet 27 januari 2004 i Stockholm
Stigma är ett komplext begrepp.  Syftet med idéseminariet var att få en bredare analys av begreppet ur olika aspekter och särskilt dess betydelse för att hindra återhämtning och livskvalitet för den som drabbats av psykisk sjukdom.

2003

Idéseminarium: Rehabiliterande sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Stockholm oktober 2003
Föreläsningarna och diskussionerna handlade bland annat om brukarstyrning, biståndsbeslut, och behovet av samverkan mellan stadsdelar och organisationer.

Samverkan – hinder och framgångsfaktorer Årskonferens i Malmö den 20 – 21 mars 2003

2002

Situationen för människor med psykisk ohälsa – 10 års tillbakablick och framtidsvisioner Årskonferens 2002


Theme: Overlay by Kaira