Föreningens stadgar

Stadgar för Socialpsykiatriskt Forum antagna vid årsmötet i Stockholm den 20 mars 2015 (revision av stadgar som reviderats vid årsmöten den 22 okt 1993, den 29 september 1999 och den 31 mars 2008)

§ 1. Ändamål
Socialpsykiatriskt Forum, som är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt, har som målsättning att

 • över yrkesgränser verka för ett socialpsykiatriskt synsätt i de verksamheter som har till uppgift att stödja och behandla personer med psykisk ohälsa
 • främja sociala och legala medborgerliga rättigheter för personer med psykisk ohälsa
 • bidra till en utveckling av det socialpsykiatriska kunskapsområdet
 • verka för tvärvetenskapligt samarbete över organisationsgränser
 • granska stödet till personer med psykisk ohälsa
 • verka för ökat inflytande för personer med psykisk ohälsa
 • tillvarata individens och de anhörigas synpunkter på vård, stöd och service.

Detta skall uppnås genom att

 • verka för att psykisk ohälsa belyses ur ett befolkningsperspektiv för att säkra individens samhälleliga rättigheter och för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av stödinsatser
 • stödja socialpsykiatriskt synsätt i vårdutbildningar
 • stödja socialpsykiatrisk forskning
 • stimulera verksamheter som bidrar till att höja den sociala funktionsförmågan och stärka det sociala nätverket för personer med psykisk ohälsa
 • bidra till att utveckla och sprida kunskap kring psykiska funktionshinder/handikapp sociala och socialpsykiatrisk etiologi

§ 2. Sekretariat
Socialpsykiatriskt Forum har sitt säte där sekretariatet är beläget.

§ 3. Medlemskap
Medlemskap i Socialpsykiatriskt Forum ges till de personer som verkar för föreningens syften och ändamål. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och löper per kalenderår.

§ 4. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet hålls senast 1 april. Kallelse skall skriftligen utgå minst fyra veckor före utsatt datum. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före november månads utgång. Fullmakt för ombud som ej är närvarande skall vara skriftlig.

Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

 • val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid årsmötet
 • fastställande av röstlängd
 • årsmötets stadgeenliga utlysande
 • fastställande av föredragningslista
 • behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
 • fastställande av balansräkning samt beslut angående ansvarsfrihet
 • fastställande av budget
 • fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår
 • fastställande av plats för nästa årsmöte
 • motioner
 • val av styrelse, revisorer och valberedning
 • övriga val

Årsmötet kan besluta att ta upp även andra frågor om minst tre fjärdedelar av de röstande biträder beslutet. Röstning vid årsmöte sker öppet. Vid personval skall dock sluten röstning ske om så begärs. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Förekommer vid personval lika röster sker lottning. Varje vid årsmötet närvarande medlem och styrelseledamot har vid röstningen en röst. Ledamot av styrelsen har dock inte rösträtt ifråga om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

§ 5. Styrelse
Styrelsen till vilken endast medlem är valbar är Socialpsykiatriskt Forums beslutande organ mellan årsmöten. Den består av ordförande, åtta ledamöter samt två suppleanter. Sammansättningen av styrelsen skall representera ett så brett urval som möjligt av profession och verksamhetsfält med anknytning föreningens syfte. Styrelsen konstituerar sig själv.

Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Året räknas från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Avgår ledamot eller suppleant under första året av sin mandatperiod väljs genom fyllnadsval på nästa årsmöte ersättare för den avgående. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter deltar i besluten. Suppleant kallas till styrelsens sammanträden och äger därvid yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer
suppleant när denne inträder i ordinarie ledamots ställe. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller fem ordinarie ledamöter.

§ 6. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

§ 7. Räkenskapsår
Räkenskapsår löper kalenderår.

§ 8. Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs årsmötesbeslut med minst två tredjedels majoritet.

§ 9. Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas enligt samma regler som gäller vid stadgeändring. När avgörande beslut fattats om upplösning skall beslutas om disposition av tillgångarna.

Theme: Overlay by Kaira