Våra fokusområden

Socialpsykiatriskt Forums vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.

Socialpsykiatriskt forum verkar för att patienter/brukare, närstående, professionella och andra intresserade möts och tillägnar sig och delar kunskap och erfarenheter, samt stimulerar varandra till att utveckla, sprida och tillämpa socialpsykiatriska synsätt i praktisk verksamhet.

Socialpsykiatriskt Forum verkar för att öka medvetenheten och kunskaperna kring personer med psykisk ohälsa och kring det socialpsykiatriska fältet. Socialpsykiatriskt Forum ska utgöra en kritisk och reflekterande fora/massa/grupp när samhälleliga reformer, nya metoder och modeller genomförs och diskuteras.

För att förverkliga visionen arbetar vi med att:

  • Arrangera nationella konferenser och seminarier.
  • Sprida information och bilda opinion.
  • Stödja till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och utveckling i det socialpsykiatriska kunskapsfältet till exempel genom att stärka inflytande och delaktighet utifrån brukar- och närstående perspektiv.

Theme: Overlay by Kaira