Styrelsen

Styrelsen leder föreningens löpande verksamhet mellan årsmötena och förvaltar dess tillgångar. Styrelsens sammansättning består av personer med olika utbildningsbakgrund verksamma inom varierande samhällssektorer.

Styrelsemedlemmar 2022-2023

Zophia Mellgren, ordförande

Jag är statsvetare med beteendevetenskaplig inriktning har en mångårig erfarenhet med av arbete med utveckling- och kvalitetsfrågor på både nationell- och regional nivå med frågor som rör psykisk hälsa, psykiatri, socialpsykiatri, missbruk och beroende. Tidigare har jag arbetat inom psykiatrin både som chef, utvecklingsledare och utredare. Är en av författarna till boken Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar där fokus på hur man kan hjälpa. De senaste sex åren har jag arbetat på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ofta med frågor kring vårdens innehåll, metoder, uppföljning. Områden som samverkan, individens delaktighet, sysselsättning, framför allt kring personer med komplex problematik är det som engagerar mig mest. Samsjuklighet är den fråga är högaktuell i nästan många sammanhang där jag verkar. Under de senaste åren har jag också arbetat med det perspektivet genom att jag varit projektledare med uppdrag att utveckla den modell för första linjen barn och unga med psykisk ohälsa som nu implementeras i Västra Götaland.

Jag har varit med i styrelsen sedan 2018 och de senaste 4 åren har jag varit ordförande.

Mitt intresse för samhällsfrågor och viljan att tillsammans med andra göra skillnad är den viktigaste anledningen till mitt ideella engagemang i Socialpsykiatriskt Forum.

Nils Stenstöm, ledamot

Jag är projektledare och forskare vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). I grunden är jag socionom, med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och behandlare. Mitt sakområde är missbruk och beroende och min forskning har mestadels handlat om utvärdering av olika insatser, från prevention till vitt skilda behandlingsinsatser. Utöver erfarenheten som socialarbetare har jag jobbat inom regional FoU-verksamhet, inom akademin och nationellt på olika myndigheter. Internationellt har jag medverkat i ett flertal utvecklingsprojekt, både som projektledare och forskare.

Jag har varit med i SPF:s styrelse i drygt ett år och är särskilt intresserad av hur brukarenkäter kan bidra vid utveckling av insatser mot psykisk ohälsa.

Mitt engagemang i Socialpsykiatriskt Forum bottnar i en övertygelse att fler röster behövs i samhällsdebatt och forskning kring psykisk ohälsa. Inte minst erfarenheterna från brukare och anhöriga.

Jimmie Trevett, ledamot

Brukarrepresentant RSMH

Jag arbetar i lokalföreningen på RSMH i Lund med kamratstödjande verksamhet och intressepolitiska frågor. Under perioden 2011-2019 var jag förbundsordförande i RSMH.

Hjärtefrågorna handlar om privatekonomi och möjlighet till arbete för människor som lever med psykisk ohälsa, samt tillgång till relevant vård, stöd och behandling. Jag tror att Socialpsykiatriskt Forum är en förening som kan hålla dessa frågor aktuella och hålla upp hela psykiatriområdet i ljuset genom den aktualitet det har.

Wolfgang Rutz, ledamot

Jag är 78-årig psykiater – professor emeritus i samhällspsykiatri vid universitetet i Coburg samt senior rådgivare vid Karolinska och Uppsala Universitet. Jag utbildade mig till läkare i Bayern, specialistutbildningen i Uppsala och därefter varit verksam i 23 år som chefläkare för psykiatrin på Gotland. Min forskning och kliniska arbete har haft ett brett fokus, och hela människan – psykoser, depressioner och suicider, akutvård, missbruk, kriser, rehabilitering, organisation samt hälsofrämjande prevention, tidig diagnostik, och förebyggande. Jag har varit med och byggt upp en modern humanistisk teampsykiatri med låga trösklar, minimalt tvång och maximalt patientinflytande – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Jag har också tidigare varit ordförande i svenska sällskapet för biologisk psykiatri och vice ordförande i svenska psykiatriska sällskapet.

1998–2005 jag jag chef för världshälsoorganisationens europeiska program för psykisk hälsa i Köpenhamn.  Därefter fram till pensioneringen 2009 var jag chef för kunskapscentrum för hälsofrämjande psykiatri vid Uppsala akademiska sjukhuset.

Min roll i SPFs Styrelse är att som psykiater tillhandahålla bred, långvarig och beprövad erfarenhet i klinik och forskning, nationellt och internationellt, med en holistisk fokus på människolivets humanistiska, existentiella och naturvetenskapliga grundbetingelser. Här har jag min kontinentala bakgrund, min internationella erfarenhet och mina kontakter till godo.  

Syftet med mitt engagemang är att upprätthålla och delvis återinföra en socialpsykiatrisk helhetssyn utifrån människans behov av hälsofrämjande och behandlande stöd, professionellt och i samhället, förankrad i människans olika dimensioner – biologi, andlighet och hennes kulturella och psykosociala liv.

Camilla Carpholt, ledamot

Jag är utbildad socionom med inriktning socialpedagogik och har en mångårig erfarenhet av att arbeta inom både offentlig och privat verksamhet med frågor inom missbruk- och beroendeområdet. Jag har arbetat som utvecklingssamordnare vid Kommunförbundet Västernorrland sedan 2013 och är sedan år 2019 även doktorand på halvtid vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet och FoU Västernorrland.

Jag har varit aktiv inom Socialpsykiatriskt forum sedan 2020 då jag blev invald i styrelsen som ledamot.

Jag är engagerad i Socialpsykiatriskt forum då jag drivs av frågor som rör brukarens/Individens samt anhöriga och närståendes perspektiv, professionens förutsättningar att möta dessa perspektiv samt organisationens sätt att organisera och leda/styra utifrån dem. Hur skapas förutsättningarna för ”rätt insats vid rätt tillfälle av rätt verksamhet” och hur får vi fram brukarens röst? Det är även dessa delar som jag skriver mitt avhandlingsarbete kring.

Kent-Inge Perseius, ledamot

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och docent i hälsovetenskap. Mitt främsta forskningsområde är emotionell instabilitet och självskadebeteende. Har omväxlande varit bosatt i Kalmar och Stockholm. Nu är det Kalmar som gäller och ett lektorat på Linnéuniversitetet. Kultur och natur i vid bemärkelse är mina passioner på fritiden.

Engagemanget för socialpsykiatri är ett långvarigt och svårartat tillstånd hos mig.

Jag är ”nygammal” i styrelsen. Satt där en period på 90-talet och var med och instiftade utmärkelsen ”God Socialpsykiatri”.

Kalle Forsman, ledamot

Vera von Arn, ledamot

Jag och arbetar som specialistsocialsekreterare på enheten för myndighetsutövning missbruk och psykisk ohälsa. I mitt nuvarande uppdrag har jag bland annat ett åtagande att på länsnivå samverka med främst regionen för personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet. Håller av den anledningen utbildning avseende samverkan vid utskrivning från psykiatrisk- och rättspsykiatrisk heldygnsvård i länet tillsammans med några samverkansparter. I min grundprofession som legitimerad arbetsterapeut har jag tidigare i mitt yrkesliv arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, rättspsykiatrin och som handläggare på Försäkringskassan.

Mitt huvudfokus och största intresse i yrkeslivet har legat på personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet. Då jag blev tillfrågad om att bli en del av SPFs styrelse tackade jag naturligtvis ja till det. Både utifrån mitt brinnande intresse för de frågor som föreningen driver samt utifrån min grundvärdering om, att om tid finns, ideellt stödja de föreningar jag är medlem i.

Karin Falck, ledamot

Efter att ha varit verksam som journalist och dokumentärfilmare utbildade jag mig till psykolog och fick min legitimation nu i mars 2022. Parallellt har jag arbetat med utbildningar på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Jag gillar verkligen att arbeta med människor och brinner samtidigt för samhällsfrågor så det är perfekt för mig att nu dela min tid mellan vuxenpsykiatrin i Falköping och SKR där jag arbetar som handläggare kring frågor som rör segregation. Att vara aktiv i Socialpsykiatriskt forum är ännu en väg att arbeta med de frågor som engagerar mig.

Jonas Strömberg, suppleant

Jag är för närvarande verksam som metodhandledare för IPS (Individual Placement and Support) inom Göteborgs stad och har varit med sedan starten av IPS för ca 10 år sedan. Frågor kring återhämtningsinriktat arbete, peer support och brukarinflytande engagerar mig mycket. Ser hur viktiga dessa delar är i IPS arbetet.

Jag har också varit engagerad i en förening här i Göteborg i många år som heter Friskvårdsklubben som är en förening som drivs av personer med egen erfarenhet från psykisk ohälsa och som vänder sig till personer i målgruppen.

Jag är leg fysioterapeut i botten även om jag inte har jobbat så många år med det, så har jag alltid fascinerats av hur tätt psyke hänger ihop med kropp.

Stötte på Socialpsykiatriskt forum då jag var verksam inom Göteborgs stads aktivitetshus, innan vi började jobba med IPS. Minns att det alltid var väldigt inspirerande och lärorika konferenser.

Valberedning 2022-2023

Mikael Malm – sammankallande
Jan Persson
Mats Ewertzon

Theme: Overlay by Kaira