Tidigare evenemang

2022

22 november 2022 Arbetets värde Det här seminariet handlar om arbetsinriktad rehabilitering och hur den kan skapa värde för grupper som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Under seminariet ges en övergripande bild av nuläget på arbetsmarknaden för grupper med psykiska funktionsnedsättningar och de utmaningar som finns. Den evidensbaserade metoden Individanpassat stöd till arbete (IPS) presenteras av arbetsspecialister som använt IPS under många år. Vi tar också upp forskningsresultat där IPS utvärderats för olika grupper i olika kontexter. Medverkande: Jonas Strömberg, metodutvecklare/metodhandledare IPS, Zophia Mellgren ordförande Socialpsykiatriskt Forum, Gunilla Bergström, forskare FoU i Väst, Nils Stenström, projektledare SBU

4 oktober 2022 Socialpsykiatriskt perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa
Digital heldagskonferens programpunkter och medverkande:

  • 30 år med Socialpsykiatriskt Forum Mikael Sandlund Umeå Universitet, Kommentar: Wolfgang Rutz, professor emeritus socialpsykiatri, fd chef för WHO:s psykiatriprogram och med i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum.
  • Brukarundersökningar och revisioner – från nyhet till nytta Nils Stenström, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Beatrice Ikonen Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
  • Kärnfrågor för patienter, anhöriga och professionella som kan sporra forskare och finansiärer Marie Östergren och Christel Hellberg (SBU)
  • Anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm, Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga (Nka)
  • Nationell strategi för psykisk hälsa Kristina Sinadinovic, Socialstyrelsen och Lina Wiklander, Folkhälsomyndigheten
  • Psykisk ohälsa och återhämtning i pandemitider utifrån ett socialpsykiatriskt perspektiv Zophia Mellgren Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Nils Stenström (SBU) och Conny Allaskog, ordförande Nationell samordning för psykisk hälsa (NSPH)
  • Panelsamtal: Framtidsspaning ur ett socialpsykiatriskt perspektiv Anders Printz, Regeringskansliet, Urban Markström, Umeå UniversitetFredrik Hjulström, Akademikerförbundet SSRBarbro Ronsten, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)Hanna Kataoka, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2021

Seminarieserie Socialpsykiatriskt perspektiv på medinflytande och återhämtning vid psykisk ohälsa

25 februari 2021 Anhörigas möte med psykiatrisk vård och deras betydelse vid återhämtning Vid seminariet presenterades forskning inom området och de medverkade delgav även sina egna erfarenheter. Dialogsamtal om erfarenheter anhöriga har av bemötande från personal inom psykiatrisk vård, vad som kan vara betydelsefullt i bemötandet och vad som kan göra att man känner sig delaktig i vården. Moderator: Zophia Mellgren, ordförande i Socialpsykiatriskt Forum Medverkande: Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm, båda arbetar vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Mats är ledamot i Socialpsykiatriskt Forums styrelse.

25 mars 2021 Mental health promotion – samhällets insatser i ett hälsofrämjande perspektiv Vid seminariet pratade vi om vad samhället, politiska beslutsfattare och samhällets representanter, bör ta hänsyn till på ett hälsofrämjande, respektfull och etisk ansvarsfullt sätt. Om att respektera identitet, självrespekt och värdighet. Att främja egenmakt och motverka hjälplöshet. Respekt för människans behov av och sökande efter mening, främja sociala samband och underlätta känslan av social signifikans. Moderator: Zophia Mellgren, ordförande i Socialpsykiatriskt Forum Medverkande: Wolfgang Rutz, Kristina Videla och Marie Åsberg. Wolfgang är professor i social psykiatri vid universitet i Coburg och Stockholm, Kristina arbetar som IPS-handledare på Alfa, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad och Marie är senior professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och ansvarar där för forskning kring rehabilitering. Wolfgang och Kristina är även medlemmar i Socialpsykiatriskt Forums styrelse.

27 maj 2021 Vilka belägg finns för att det funkar och vad innebär evidens? Att olika insatser skall vara evidensbaserade har blivit alltmer omtalat de senaste åren. Vid seminariet pratar vi om vad innebär evidens och varför har det blivit allt viktigare? Vi beskriver också exempel på vanligt förekommande insatser med stark, svag och okänd evidens. Andra frågor som vi berör är hur man värderar om en insats är effektiv och om det räcker med att värdera effekten. Vi kommer också diskutera tänkbara för- och nackdelar med evidens. Vi bjuder in deltagare till dialog för att ställa frågor och med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Moderator: Zophia Mellgren, ordförande i Socialpsykiatriskt Forum. Medverkande: Nils Stenström och Mats Ewertzon. Båda är ledamöter i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum. Nils arbetar vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Mats vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

17 juni 2021 Psykisk ohälsa och återhämtning i pandemitider utifrån ett socialpsykiatriskt perspektiv Efter snart ett och ett halvt år med Coronapandemin börjar vi få allt mer kunskap om hur viruset påverkar kroppen. Men hur är det med psyket?  Flera forskargrupper undersöker hur vårt psykiska välmående påverkas av allt vad pandemin gör med vårt samhälle. Vissa resultat visar också att det finns anledning att känna oro för  att den mentala ohälsan ska öka under pandemin. Studier har visat att de som löper störst risk att drabbas är människor som har en tidigare historia av psykisk ohälsa eller sjukdom, men även personer med fysisk ohälsa och de som är oroliga för sin ekonomi är mer sårbara. De som har rapporterat att de mår sämst är unga mellan 18 och 30 år, medan personer över 70 år, som isolerat sig mest verkar  vara bättre rustade. Men hur ser det ut för de allra mest sårbara grupperna? Personer som behöver samhällets stöd i form av vård och omsorg från exempelvis psykiatrin, beroendevården eller socialpsykiatri . Under webbinariet presenteras en sammanfattning av nuläge och de utmaningar som finns framöver för socialpsykiatrins målgrupper. Vi bjuder in deltagare till dialog för att ställa frågor och med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Medverkande: Nils Stenström, Zophia Mellgren och Wolfgang Rutz. Alla tre representanter i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum.

30 september 2021 Utmaningar vid återhämtning från samsjuklighet Personer med samsjuklighet är särskilt utsatta för risken att drabbas av brister i samverkan, både mellan verksamheter inom hälso- och sjukvården samt mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Fortfarande saknas en helhetssyn inom vården, som utgår från individens behov. Ett seminarium om utmaningar utifrån ett återhämtningsperspektiv med fokus på brukare- och anhöriga. Medverkande: Nils Stenström, Camilla Carpholt, Jimmie Trewett och Zophia Mellgren. Alla fyra representanter i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum.

8 december 2021 Framtidsspaning ur ett socialpsykiatriskt perspektiv Ett seminarium som diskuterar samhällsutvecklingen med koppling till ett socialpsykiatriskt perspektiv. Med utgångspunkt i utvecklingen ställer vi frågor som: Vart är vi påväg? Vilka förutsättningar ger samhällsutvecklingen för personer med psykisk ohälsa? Under seminariet diskuterades frågor ur olika vinklingar och perspektiv – såsom brukare, anhöriga, samsjuklighet, sysselsättning etc. Medverkande: Zophia Mellgren, Mats Ewertzon, Nils Stenström, Camilla Carpholt, Jimmie Trewett, Kristina Videla och Wolfgang Rutz. Alla representanter i styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum.

2020

Seminarieserie Socialpsykiatriskt perspektiv på medinflytande och återhämtning vid psykisk ohälsa

12 november 2020 Arbetets värde – en konkret väg till återhämtning Hur ser sysselsättningen ut för utsatta grupper idag i Sverige? Vad behöver utvecklas och hur kan vi skapa inkluderande arbetsplatser? Under seminariet gavs en övergripande bild av nuläget på arbetsmarknaden för personer med psykiska funktionsnedsättningar och de utmaningar som finns. IPS (Individual placement and support) är en evidensbaserad metod som är viktig del i utvecklingsarbetet. Metoden presenterades under seminariet och Alex med egen erfarenhet av stöd genom IPS berättade om vägen mot arbete och studier och vad det betytt i dialog med sin arbetsspecialist. Medverkande: Alex Mårtensson, student med siktet inställt på socionomutbildning. Kristina Videla, IPS-handledare på Alfa, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad och ledamot i Socialpsykiatriskt Forums styrelse. Zophia Mellgren, ordförande Socialpsykiatriskt Forum.

3 december 2020 Samverkan – brukare- och närståendeinflytande Vid seminariet presenterades olika perspektiv på brukar- och närståendeinflytande, samverkan, makt, samt närståendes betydelse vid återhämtning. Efter prestationen avslutades seminariet med dialog med deltagarna och gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Medverkande: Per Enarsson och Mats Ewertzon, båda specialistsjuksköterskor med flerårig erfarenhet av psykiatrisk vårdverksamhet och disputerade forskare inom psykiatrisk vård, Per med fokus på makt och brukarinflytande och Mats med fokus på närståendes erfarenheter av mötet med psykiatrisk vård. Båda ledamöter i Socialpsykiatriskt Forums styrelse.

2017

Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa Stockholm, september 2017

2015

Personalens makt och brukarens vanmakt: Arbete till varje pris Stockholm

2014

Årsmöte – ACT-teamet i Malmö presenterar sin verksamhet

2013

Möjligheternas metoder 2013 Stockholm, maj 2013

2012

Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa Halmstad, maj 2012

Årskonferens Psykiatrisk tvångsvård – makt, utmaningar och alternativ Stockholm, mars 2012

2011

Värdig vardag – en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Stockholm, oktober 2011

Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa Karlstad, september 2011

2010

Årskonferens Tillställning om inställning Stockholm, våren 2010

Ännu en tillställning om inställning Göteborg, hösten 2010

2009

Årskonferens Med barnets ögon Göteborg, mars 2009

Möjlighetens metoder Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö 2009

2008

Mötesplats Boendestöd Mölndal 2008

Möjlighetens metoder – om rehabilitering och stöd till återhämtning Stockholm. mars 2008

2007

Kunskap för en högre ambition – om socialpsykiatrisk forskning

Psykiskt funktionshindrades vardag i Malmö

2006

Socialt arbete med psykiskt funktionshindrade, Karlstad, april 2006

Seminariet Hemlös med psykiska symtom Stockholm, mars 2006

2005

Rapport från idéseminarium Uppsala, oktober 2005
Organisationen av stödet till personer med psykisk ohälsa – motsvarar den behovet och stimulerar den återhämtning?

Årskonferensen 2005 Om psykiatri, brukarmedverkan och primärvård Borås

Idéseminarium: Att leva med psykiska funktionshinder 27 januari 2005
Seminariet arrangerades i samarbete med Studentlitteratur och utgick från en nyutkommen bok, som utgör en kunskapsöversikt byggd på vetenskapliga studier över livssituationen för personer med psykiska funktionshinder. 

2004

Idéseminarium: Psykiatrisk tvångsvård – Hur kan den förbättras? Örebro december 2004  
Arrangerades av Socialpsykiatriskt Forum i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum (PFC).

Årskonferensen 2004 Psykisk ohälsa bland flyktingar
Temat belystes av några av landets främsta experter inom området och den samlade kunskapsförmedlingen vid konferensen var synnerligen omfattande. Som brukligt finns nu en konferensrapport i vilken huvuddelen av föredragen redovisas i något olika utformning.  En förhoppning är att rapporten kan stimulera till ökat engagemang i mötet med flyktingar för att så långt möjligt förebygga psykisk ohälsa och när sådan föreligger känna igen och behandla den på bästa möjliga sätt. Rapporten är stor med många OH bilder och presenteras därför i fem olika delar.

Idéseminarium: Stigma ett hinder  för återhämtning och livskvalitet 27 januari 2004 i Stockholm
Stigma är ett komplext begrepp.  Syftet med idéseminariet var att få en bredare analys av begreppet ur olika aspekter och särskilt dess betydelse för att hindra återhämtning och livskvalitet för den som drabbats av psykisk sjukdom.

2003

Idéseminarium: Rehabiliterande sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Stockholm oktober 2003
Föreläsningarna och diskussionerna handlade bland annat om brukarstyrning, biståndsbeslut, och behovet av samverkan mellan stadsdelar och organisationer.

Samverkan – hinder och framgångsfaktorer Årskonferens i Malmö den 20 – 21 mars 2003

2002

Situationen för människor med psykisk ohälsa – 10 års tillbakablick och framtidsvisioner Årskonferens 2002


Theme: Overlay by Kaira